polnohospodarske produkty
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Dvanásť členských štátov porušilo povinnosť transponovať pravidlá EÚ zakazujúce nekalé obchodné praktiky

Komisia začala konania o porušení povinnosti proti 12 členským štátom za to, že netransponovali pravidlá EÚ zakazujúce nekalé obchodné praktiky v agropotravinárskom sektore.

Smernicou o nekalých obchodných praktikách v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci, ktorá bola prijatá 17. apríla 2019, sa zabezpečuje ochrana všetkých európskych poľnohospodárov, ako aj malých a stredných dodávateľov pred 16 nekalými obchodnými praktikami zo strany väčších nákupcov v potravinovom dodávateľskom reťazci. Smernica sa vzťahuje na poľnohospodárske a potravinové výrobky, s ktorými sa obchoduje v dodávateľskom reťazci, pričom na úrovni EÚ po prvý raz zakazuje nekalé praktiky, ktoré jednostranne uložil jeden obchodný partner druhému.

Lehota na transpozíciu smernice do vnútroštátnych právnych predpisov uplynula 1. mája 2021. Bulharsko, Chorvátsko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Slovensko a Švédsko už oznámili Komisii, že prijali všetky potrebné opatrenia na transpozíciu smernice, čím vyhlásili transpozíciu za úplnú. Francúzsko a Estónsko informovali, že ich právnymi predpismi sa smernica transponuje len čiastočne. Komisia zaslala Rakúsku, Belgicku, Cypru, Česku, Estónsku, Francúzsku, Taliansku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku a Španielsku formálne výzvy, v ktorých ich vyzvala, aby prijali príslušné opatrenia. Členské štáty majú dva mesiace na odpoveď.

Viac..  EK objasňuje podporu pre poľnohospodárov v prípade mimoriadnych poveternostných udalostí

O mam

Odporúčame pozrieť

L. Miko: Slovensko naplno nevyužíva potenciál, ktorý mu EÚ ponúka

Vstup do EÚ priniesol Slovensku výrazné zlepšenie v mnohých oblastiach, bez neho by sa mohlo …

Consent choices