europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európska zdravotná únia: lepšia prevencia chorôb a cezhraničná spolupráca

Europarlament je po stredňajšom hlasovaní pripravený rokovať s členskými štátmi o posilnení rámca EÚ na prevenciu a kontrolu chorôb a spoločnom zvládaní cezhraničných zdravotných hrozieb.

Legislatívny návrh na rozšírenie mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) schválil Parlament pomerom hlasov 598 (za): 84 (proti): 13 (zdržalo sa hlasovania). Poslanci v ňom požadujú, aby členské štáty vypracovali národné plány pripravenosti a reakcie a včas poskytovali porovnateľné a kvalitné údaje. Presadzujú tiež rozšírenie mandátu ECDC aj na závažné neprenosné choroby – napríklad kardiovaskulárne choroby, rakovinu, cukrovku či duševné choroby.

Nariadenie o prevencii, pripravenosti a reakcii na možné budúce krízy spôsobené závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia získalo podporu 594 poslancov, 85 zákonodarcov hlasovalo proti a 16 sa hlasovania zdržalo. Podľa poslancov z koronakrízy jasne vyplynulo, že EÚ musí ešte viac podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pohraničnými regiónmi. Text nariadenia prináša opatrenia, ktorých súčasťou by mali byť aj jasnejšie postupy a zvýšená transparentnosť týkajúca sa spoločných zmlúv EÚ v oblasti obstarávania a nákupu zdravotníckych produktov.

Videozáznam plenárnej rozpravy je k dispozícii tu: prvá a druhá časť.

Vyhlásenia spravodajkýň

Spravodajkyňa Joanna Kopcińska (ECR, PL) v tejto súvislosti uviedla: „Naše návrhy by mali zlepšiť spoluprácu, výmenu informácií, odborných poznatkov a najlepších postupov medzi členskými štátmi a Komisiou, Výborom pre zdravotnú bezpečnosť a samotným ECDC. To zas bude viesť k lepšej pripravenosti a koordinácii reakcií pri riešení zdravotných problémov. Dohodli sme sa tiež na tom, že investujeme viac úsilia do analýz a modelovania, aby sme tak členské štáty podporili pri zvládaní nákazy. Hoci na to budeme potrebovať zhromaždiť a spracovať väčšie množstvo epidemiologických údajov, kľúčové kompetencie členských štátov v oblasti ochrany zdravia ostanú zachované.“

„Celý náš systém predvídania a riadenia kríz musí vychádzať z vízie založenej na prístupe ‚jedno zdravie‘ vo všetkých európskych politikách. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 ukázala, aký dosah môže mať problém v oblasti verejného zdravia na fungovanie všetkých častí európskej spoločnosti,“ uviedla spravodajkyňa Véronique Trillet-Lenoir (RE, FR). „Som plne za to, aby sa postup spoločného nákupu zdravotníckych výrobkov stal normou. EÚ je pri rokovaniach s priemyselnými odvetviami silnejšia, keď vystupuje jednotne v mene všetkých členských štátov,“ dodala.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Cieľom predložených zámerov v súvislosti s budovaním zdravotnej únie je posilnenie mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a zlepšenie koordinácie pri zvládaní budúcich možných cezhraničných zdravotných hrozieb. Nadväzuje to na požiadavky občanov ohľadom rozšírenia pôsobnosti Únie v oblasti zdravotníctva. Pandémia ukázala, že vzájomná solidarita a spolupráca členských štátov sa v krízových časoch jednoznačne osvedčili. Hľadajú sa preto oblasti, v ktorých je aj naďalej účelné postupovať spoločne. Nejde pritom o prenos vlastných kompetencií v oblasti zdravotníctva z členských štátov na európsku úroveň. Snahou je vyvažovanie nedostatkov jednotlivých zdravotníckych systémov európskych krajín v krízových situáciách a tiež pomoc pri zvyšovaní kvality a dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti na národnej úrovni.

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Schválenie týchto nariadení by malo pomôcť posilniť schopnosť Európskej únie brániť sa pred šírením rôznych chorôb, keďže kovid naplno odhalil slabosti tak členských štátov, ako aj celej únie v tejto oblasti. Na tento typ zdravotno-hygienických kríz musíme byť oveľa lepšie pripravení, ako sme boli pred dvoma rokmi. Osobne som nielen za oveľa väčšiu transparentnosť zmlúv, ktoré Brusel uzatvára napríklad so spoločnosťami vyrábajúcimi vakcíny, ale aj za rozšírenie mandátu kompetentných orgánov EÚ, ako je Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, aj na ďalšie veľmi závažné, aj keď neprenosné choroby, ako sú rakovina alebo kardiovaskulárne diagnózy.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Počas pandémie sme zažili, ako sme v kritických situáciách závislí na pomoci a spolupráci s ostatnými krajinami EÚ. No spolupráca je skutočne účinná, pokiaľ nie je len v čase krízy, a práve preto prichádzame s návrhom na zdravotnú úniu a rozšírenie mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Tento krok vítam aj z hľadiska ochrany zdravia vo svetle klimatickej krízy a prebiehajúceho ničenia životného prostredia. Môžeme očakávať častejšie pandémie vírusov, ale aj chronické problémy spôsobené znečisteným prostredím. Je to problém, ktorému čelíme spoločne, a najlepšie ho budeme zvládať jedine dlhodobou spoluprácou.

Viac..  Eugen Jurzyca: Vyradenie 10% najstarších automobilov z ciest by bolo efektívnejšie ako plošne sprísňovať emisné normy

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Rozširovanie kompetencií EÚ v zdravotníctve malo začať analýzou dopadov, ako aj analýzou príčin problémov v zdravotníctve počas pandémie Covid19. Žiaľ, Komisia prichádza s novou reguláciou a navyšovaním rozpočtov ECDC a EMA bez analýz vplyvov. Aby zdravotnícka únia fungovala, potrebujeme hlbšiu a odbornejšiu debatu o rozdelení kompetencií medzi členskými štátmi a EÚ, ako aj o tom, aké výsledky má nová regulácia priniesť.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Pandémia nám ukázala, že krízové situácie dokážeme zvládnuť len spoločne. Vítam väčšiu spoluprácu v oblasti zdravotníctva, budovanie spoločných kapacít a lepšiu výmenu informácií. Je to najlepší dôkaz, že európska jednota nie je len ekonomickým celkom, ale aj zachraňuje zdravie a životy.“

Michal Wiezik (EPP, SK) uviedol: „Pandémia poukázala na obrovský význam koordinácie medzi členskými štátmi v oblasti zdravotníctva. Ak chceme budúce krízy zvládať, potrebujeme zjednotenú a efektívnu reguláciu v podmienkach spoločného trhu. Väčší dôraz na prevenciu je pre mňa zásadný. Pri civilizačných chorobách je totiž prevencia ochorení kľúčová. Skorá a presná diagnostika a včasné podchytenie chorôb umožní efektívnejšie narábanie s finančnými zdrojmi v členských štátoch.

Video-reakcie poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej (RE, SK) a poslanca Hojsíka sú k dispozícii tu.

Súvislosti

Európska komisia dňa 11. novembra 2020 v rámci snáh o vybudovanie európskej zdravotnej únie a na základe skúseností s pandémiou nového koronavírusu predložila návrh opatrení na posilnenie rámca EÚ pre zdravotnú bezpečnosť. Súčasťou navrhovaného balíka je nové nariadenie o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia a novelizované nariadenie o Európskom centre pre prevenciu a kontrolu chorôb.

O mam

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca o rozpočte: Europoslanci chcú opäť zvyšovať výdavky, nie je to správne

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices