EU, ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Konferencia o budúcnosti Európy: občania v centre pozornosti

Prvý zo štyroch panelov európskych občanov začal svoju činnosť zasadnutím v Štrasburgu od piatka 17. septembra do nedele 19. septembra 2021.

Diskusné panely sú ústredným prvkom Konferencie o budúcnosti Európy a zapojí sa do nich 800 občanov zo všetkých možných prostredí a kútov EÚ. Každý zo štyroch diskusných panelov bude zložený z 200 občanov a bude odrážať demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ, pričom od septembra 2021 do januára 2022 budú tieto panely rokovať a vydávať konkrétne odporúčania týkajúce sa budúceho smerovania, ktoré si želajú pre Európu. Minimálne jedna tretina účastníkov v každom paneli bude mať menej ako 25 rokov.

Vo viacjazyčnom prostredí sa účastníci každého panelu zídu trikrát, aby prediskutovali tieto témy:

(1) silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť, pracovné miesta/vzdelávanie, mládež, kultúra, šport/digitálna transformácia;

(2) európska demokracia/hodnoty, práva, právny štát, bezpečnosť;

(3) zmena klímy, životné prostredie/zdravie a

(4) EÚ vo svete/migrácia.

Každý panel sa raz zíde pred najbližším plenárnym zasadnutím konferencie, ktoré sa uskutoční 22. – 23. októbra, aby započal svoju prácu.

Konferencia, a najmä panely európskych občanov sú bezprecedentným nadnárodným a viacjazyčným pokusom o uplatnenie deliberatívnej demokracie, ktorá európskym občanom umožní, aby pri formovaní budúcnosti EÚ zohrávali ústrednú úlohu. V rámci konferencie môžu aj občania predložiť svoje podnety na viacjazyčnej digitálnej platforme a na početných podujatiach organizovaných na národnej a európskej úrovni.

Panely európskych občanov zohľadnia príspevky z viacjazyčnej digitálnej platformy konferencie, počnúc prvou priebežnou správou zverejnenou 15. septembra. Ich rokovania sa budú opierať aj o odporúčania vydané národnými panelmi občanov, ktoré sa v rámci konferencie organizujú vo všetkých členských štátoch.

Do začiatku záverečného zasadnutia panelov týchto 800 občanov sformuluje odporúčania, ktoré sa predložia a prerokujú na plenárnom zasadnutí konferencie. 20 občanov vybraných z každého panelu bude spoločne rokovať so zástupcami inštitúcií a poradných orgánov EÚ, národných parlamentov, sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti a ostatných zainteresovaných strán, pričom všetci budú riadnymi členmi plenárneho zasadnutia konferencie. Po predložení týchto odporúčaní občanmi a po ich prediskutovaní s občanmi plénum na základe konsenzu predloží návrhy výkonnej rade konferencie, ktorá vypracuje správu v plnej spolupráci a za úplnej transparentnosti s plenárnym zasadnutím. Všetky tri inštitúcie – Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia – sa zaviazali urýchlene preskúmať, ako účinne nadviazať na túto správu v rámci svojich právomocí a v súlade so zmluvami EÚ.

Viac..  Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Ďalšie kroky

Počas prvých zasadnutí budú panely diskutovať o rôznych víziách budúcnosti a vyberú si čiastkové témy, na ktoré by sa chceli zamerať. Vyberú si aj svojich zástupcov, ktorí ich budú zastupovať na plenárnom zasadnutí konferencie.

Prvé zasadnutie každého panelu sa uskutoční v Štrasburgu (t. j. prvý panel 17. až 19. septembra, druhý panel 24. až 26. septembra, tretí panel 1. až 3. októbra a štvrtý panel 15. až 17. októbra). Druhé zasadnutie sa uskutoční online a tretie na pôde európskych inštitútov v ďalších európskych mestách (Dublin, Florencia, Varšava a Maastricht), pričom sa budú počas nich naplno dodržiavať platné zdravotné a bezpečnostné opatrenia. Prvé dva panely predstavia svoje odporúčania a prerokujú ich na plenárnom zasadnutí konferencie v decembri 2021, zatiaľ čo tretí a štvrtý panel tak urobí v januári 2022.

Súvislosti

Štyri panely európskych občanov tvoria jeden z pilierov Konferencie o budúcnosti Európy a spoločne ich organizuje Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia.

Zúčastnení občania boli vybraní náhodne nezávislou volebnou spoločnosťou podľa piatich kritérií odrážajúcich rozmanitosť EÚ: zemepisný pôvod (štátna príslušnosť a mestský/vidiecky pôvod), pohlavie, vek, sociálno-ekonomické zázemie a úroveň vzdelania. Mladí ľudia vo veku od 16 do 25 rokov budú tvoriť tretinu každého panelu a bude sa rešpektovať aj rodová rovnováha. V záujme posilnenia transparentnosti sa plenárne zasadnutia panelov (t. j. diskusie všetkých 200 občanov) budú konať v 24 jazykoch a budú sa vysielať naživo cez internet na platforme.

O mam

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

V nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy a v reakcii na bezprecedentné výzvy a viacnásobné …

Consent choices