novinari
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Správa o stave Únie: Komisia vyzýva členské štáty zaistiť bezpečnosť novinárov v celej EÚ

Predsedníčka Ursula von der Leyen vo svojom prejave k správe o stave Únie z 15. septembra 2021 uviedla: „Informácie sú verejným statkom. Musíme chrániť tých, bez ktorých by sa o transparentnosti nedalo hovoriť: novinárky a novinárov. Preto sme dnes vydali odporúčanie, ako novinárky a novinárov lepšie chrániť.“

Ako uviedla predsedníčka Ursula von der Leyen vo svojom prejave o stave Únie, Komisia predkladá svoje vôbec prvé odporúčanie na zvýšenie bezpečnosti novinárov a iných pracovníkov médií.

Novinári čelia v posledných rokoch čoraz väčšiemu počtu útokov, ktoré v tých najhorších prípadoch končia vraždou. Pandémia COVID-19 im, a zvlášť tým na voľnej nohe, prácu ešte viac sťažila znížením príjmov a obmedzením vstupu na podujatia.

Komisia reaguje na tento trend opatreniami na zvýšenie bezpečnosti novinárov – v teréne i na internete – určenými členským štátom. Vo svojom odporúčaní okrem iného vyzýva na vytvorenie nezávislých vnútroštátnych služieb podpory vrátane liniek pomoci, právneho a psychologického poradenstva či útulkov pre novinárov a pracovníkov médií, ktorí čelia hrozbám. Vyzýva tiež na zvýšenú ochranu novinárov počas demonštrácií, väčšiu bezpečnosť na internete a osobitnú podporu pre novinárky.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Žiaden novinár by nemal zomrieť ani utrpieť ujmu pre svoju prácu. Novinárov musíme podporovať a chrániť; sú nevyhnutnou súčasťou demokracie. Pandémia ešte viac potvrdila kľúčovú úlohu novinárov pri informovaní. A zároveň naliehavú potrebu, aby sa verejné orgány starali viac na ich ochranu. Dnes žiadame členské štáty, aby podnikli rozhodné kroky a urobili z EÚ bezpečnejšie miesto pre novinárov.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodáva: „Sloboda a pluralita médií sú základom hodnôt našej EÚ, a preto ich musíme aktívne chrániť. Mediálny priemysel sa neustále mení a vyvíja, rovnako tak hrozby, ktorým pracovníci médií čelia pri výkone svojho povolania. Novou realitou sa stali online hrozby. Preto dnes predkladáme odporúčanie, v ktorom kladieme dôraz na to, čo je najviac potrebné: zaručenie bezpečnosti novinárov tak na internete, ako aj v teréne.“

Odporúčanie k bezpečnosti novinárov

Uvádzajú sa v ňom odporúčania vrátane tých, ktoré sú zamerané na protesty a demonštrácie; bezpečnosť na internete a posilnenie postavenia novinárov v digitálnom svete; na ženy – novinárky a na novinárov z menšinových skupín.

1. Všeobecné odporúčania

S rastúcim počtom útokov na novinárov, v roku 2020 ich bolo v EÚ viac ako 900, sa v odporúčaní apeluje na členské štáty, aby plne využili existujúce vnútroštátne a európske právne predpisy a dôrazne vyšetrili a odsúdili všetky trestné činy. V prípade potreby môžu členské štáty do tohto procesu zapojiť aj európske orgány, ako sú Europol a Eurojust. Členské štáty by mali podporovať lepšiu spoluprácu medzi poriadkovými zložkami a mediálnymi radami v snahe efektívnejšie identifikovať a riešiť hrozby, ktorým sú novinári vystavení, a poskytovať osobnú ochranu tým, ktorých bezpečnosť je ohrozená. Takisto je veľmi dôležité, aby mali médiá rovnaký prístup k informáciám vrátane tlačových konferencií a dokumentov vydávaných verejnými orgánmi. Okrem toho sa v odporúčaniach zdôrazňuje význam odbornej prípravy a zlepšenia prístupu všetkých pracovníkov médií k sociálnej ochrane.

2. Protesty a demonštrácie

Takmer každý tretí incident sa odohrá počas demonštrácie, preto sa tieto zhromaždenia stali v roku 2020 najčastejším miestom útokov na novinárov. Členské štáty by mali poriadkovým zložkám poskytovať pravidelnú odbornú prípravu, aby mohli novinári a iní mediálni pracovníci na týchto podujatiach pracovať bezpečne a bez obmedzení. Pri rozhodovaní o najvhodnejších opatreniach, napríklad o vizuálnej identifikácii pracovníkov médií, je nevyhnutné spolupracovať so zástupcami novinárov. Medzi odporúčané opatrenia patrí aj vymenovanie tzv. styčných dôstojníkov, ktorí budú novinárov pred plánovanými protestmi alebo demonštráciami informovať o možných rizikách.

3. Online bezpečnosť a posilnenie postavenia v digitálnej oblasti

Digitálna a online bezpečnosť sa stali hlavným problémom novinárov, ktorí tak na internete čelia podnecovaniu k nenávisti, hrozbám fyzického násilia, ale aj kyberneticko-bezpečnostným rizikám a nezákonnému sledovaniu. Členské štáty sa vyzývajú podporovať spoluprácu medzi online platformami a organizáciami, ktoré majú odborné skúsenosti s bojom proti hrozbám adresovaným novinárom, napríklad podporovaním ich potenciálnej úlohy ako dôveryhodných oznamovateľov. Príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za kybernetickú bezpečnosť by mali na požiadanie novinárom, ktorí sa snažia zistiť, či ich zariadenia alebo online účty neboli napadnuté, pomôcť využiť služby renomovaných forenzných vyšetrovateľov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Členské štáty by tiež mali podporovať pravidelný dialóg medzi orgánmi kybernetickej bezpečnosti, médiami a odvetvím, aby sa zlepšila najmä osveta v kybernetickej oblasti, ale aj digitálne zručnosti medzi novinármi.

Viac..  Ministri vnútra EÚ sa dohodli zlepšiť podporu a uznávanie pre obete terorizmu

4. Ženy – novinárky, novinári z menšinových skupín a tí, ktorí sa venujú témam rovnosti

Novinárky, novinári patriaci k menšinovým skupinám, ako aj tí, ktorí informujú o otázkach rovnosti, sú najviac vystavovaní hrozbám a útokom. Novinárky čelia početnejším hrozbám ako ich mužskí kolegovia, keďže až 73 % z nich uviedlo, že pri svojej práci zažili online násilie. V odporúčaní sa členské štáty vyzývajú, aby podporovali iniciatívy zamerané na posilnenie postavenia novinárok, ako aj pracovníkov z menšinových skupín a tých, ktorí sa venujú témam rovnosti. Členské štáty by mali zlepšiť transparentnosť a efektivitu nahlasovania útokov a prípadov diskriminácie týchto novinárov a poskytnúť im informácie o tom, ako vyhľadať pomoc a podporu. Okrem toho sa v odporúčaní zdôrazňuje potreba podporovať rovnosť a inklúziu v redakciách i v celom mediálnom priestore a podporovať neustály rozvoj kompetencií a zručností vo všetkých povolaniach súvisiacich s ochranou novinárov.

Ďalšie kroky

Komisia bude o vykonávaní odporúčania s členskými štátmi a zainteresovanými stranami diskutovať na príslušných fórach, najmä v rámci Európskeho fóra spravodajských médií. Komisia takisto vykoná hodnotenia, v ktorých zhodnotí dosiahnutý pokrok, pričom bude aj naďalej sledovať bezpečnosť novinárov vo všetkých členských štátoch v kontexte svojej výročnej správy o právnom štáte. Členské štáty by mali Komisii podať správu o opatreniach prijatých na vykonávanie odporúčania 18 mesiacov po jeho prijatí.

Finančné prostriedky EÚ na podporu členských štátov pri vykonávaní tohto odporúčania sú k dispozícii z viacerých programov a projektov vrátane odbornej prípravy sudcov, policajných zložiek a novinárov. EÚ tiež spolufinancuje európsky mechanizmus rýchlej reakcie pod vedením Európskeho centra pre slobodu tlače a médií so sídlom v nemeckom Lipsku. Mechanizmus ponúka pomoc pri právnej obhajobe a právnom názore, podporu v núdzi, napríklad pokrytie cestovných či rodinných nákladov, psychologické poradenstvo, možnosti bývania v Nemecku a Taliansku a zabezpečovanie a podporu odbornej prípravy na celom území Európy. Komisia dnes takisto zverejňuje novú výzvu na predkladanie návrhov v oblasti slobody médií a investigatívnej žurnalistiky, ktorá ponúka takmer 4 milióny eur z finančných príspevkov EÚ. V rámci tejto iniciatívy sa podporia dve samostatné akcie: jednak celoeurópsky mechanizmus reakcie na porušovanie slobody tlače a médií, ale aj fond núdzovej podpory investigatívnym novinárom a mediálnym organizáciám na zaručenie slobody médií v EÚ.

Súvislosti

Rastúci počet fyzických, právnych a online hrozieb a útokov na novinárov a iných pracovníkov médií v posledných rokoch, ktorý potvrdzujú správy Komisie o právnom štáte z rokov 2020 a 2021, je znepokojujúcim trendom. Fyzické útoky boli zaznamenané najmä v súvislosti s verejnými protestmi a novinári tak boli v niekoľkých členských štátoch terčom agresie zo strany protestujúcich, ba v niektorých prípadoch aj policajných zložiek. V celej EÚ dochádza k nárastu online vyhrážok, pričom ohrozenými sú najmä novinárky a novinári pochádzajúci z prostredia menšín. Táto situácia je zvlášť znepokojujúca, keď takéto útoky iniciujú politici alebo vplyvní verejní činitelia.

Odporúčanie, ktoré bolo prvýkrát oznámené v akčnom pláne pre európsku demokraciu, je súčasťou širšieho úsilia EÚ o podporu slobody a plurality médií. Vychádza z odporúčania Rady Európy o ochrane žurnalistiky a bezpečnosti novinárov a iných mediálnych aktérov a zohľadňuje názory získané počas prípravy prvého vydania Európskeho fóra spravodajských médií. V priebehu práce na znení odporúčania sa v marci 2021 uskutočnil štruktúrovaný dialóg za účasti členských štátov, novinárov, združení zastupujúcich novinárov a medzinárodných organizácií.

V rámci akčného plánu pre európsku demokraciu bolo oznámených niekoľko opatrení na podporu slobody a plurality médií, ktoré patria k mandátu tejto Komisie. Komisia bude pokračovať vo svojich snahách o poskytovanie udržateľného financovania projektov zameraných na právnu a praktickú pomoc novinárom v EÚ i mimo nej. Celkové finančné prostriedky EÚ na prebiehajúce projekty na podporu bezpečnosti novinárov, slobody médií a plurality médií dosahujú výšku 21,5 milióna eur. Komisia tiež pracuje na iniciatíve týkajúcej sa opatrení na ochranu novinárov a obhajcov práv pred zneužívaním súdnych konaní (strategické žaloby proti verejnej účasti). V roku 2022 Komisia predloží európsky zákon o slobode médií, ktorým sa zaručí nezávislosť médií.

O mam

Odporúčame pozrieť

sud

Komisia víta politickú dohodu o boji proti zneužívajúcim žalobám proti verejnej účasti

Európska komisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú dnes dosiahli Európsky parlament a Rada o nových …

Consent choices