migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nový pakt o migrácii a azyle: zintenzívnenie boja proti vykorisťovaniu migrantov

Rok od prijatia návrhu Nového paktu o migrácii a azyle v stredu Komisia predložila správu o migrácii a azyle. Komisia zároveň prijíma obnovený akčný plán EÚ proti prevádzačstvu migrantov a oznámenie o uplatňovaní smernice o sankciách voči zamestnávateľom. Tieto iniciatívy tvoria súčasť komplexného prístupu k migrácii v rámci Nového paktu o migrácii a azyle a ich cieľom je predchádzať organizovanému vykorisťovaniu migrantov a obmedziť iregulárnu migráciu, čo je v súlade so zámermi nového paktu usilujúceho sa o podporu udržateľného a náležitého riadenia migrácie. Budú zamerané tak na pretrvávajúce výzvy, teda na rozkladanie organizovaných zločineckých skupín, ako aj na potrebu prispôsobiť sa novým výzvam, vrátane štátom sponzorovaného prevádzačstva, v reakcii na situáciu na vonkajších hraniciach EÚ s Bieloruskom.

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Minulý týždeň uplynul rok, odkedy sme predložili naše návrhy v rámci Nového paktu o migrácii a azyle. Zatiaľ čo proces ich prijímania napredoval nesmierne pomaly, v tom istom čase sa naďalej vynárali migračné výzvy v starej alebo novej podobe. Či už ide o pretrvávajúce napätie v centrálnom Stredozemí, zhoršujúcu sa situáciu v Afganistane alebo nový tlak na našich východných hraniciach, celý tento vývoj poukazuje na to, že udržateľný európsky rámec v oblasti azylu a migrácie je absolútne nevyhnutný. Prijatie návrhov v rámci tohto paktu by výrazne zlepšilo schopnosť členských štátov vysporiadať sa s celým radom otázok, ktorým momentálne čelia. Ak sme sa za predchádzajúce roky niečo naučili, tak je to určite to, že sólová jazda neprináša v tejto oblasti žiadne riešenia. Nastal čas zjednotiť sa na spoločných riešeniach.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová dodala: „Pri Novom pakte o migrácii a azyle sa nám podarilo výrazne pokročiť a nedávne udalosti nás utvrdzujú v tom, že potrebujeme naliehavo dosiahnuť pokrok pri našich dôkladne vyvážených návrhoch: návrhy týkajúce sa preverovania a systému Eurodac, ktoré umožnia vykonávať riadne kontroly všetkých osôb prichádzajúcich do EÚ, budú dopĺňať naše návrhy o solidarite. Dosiahnutie dohody pri nariadení o rámci pre presídľovanie pomôže Európe získať väčšiu váhu na globálnej scéne a preukázať, ako my a členské štáty dokážeme reálne ponúknuť ochranu ľuďom v núdzi. Dosiahli sme vyváženosť, teraz potrebujeme výsledky.“

Správa o migrácii a azyle: nový pakt – bilancia po prvom roku

V dnešnej správe sa hodnotí dosiahnutý pokrok a kľúčový vývoj, ku ktorému za posledný rok a pol došlo, identifikujú sa základné výzvy a zdôrazňujú oblasti, v ktorým možno očakávať priaznivý vývoj, a zároveň sa v nej uvádzajú kroky, ktoré povedú k robustnejšej, pragmatickejšej a spravodlivejšej migračnej a azylovej politike.

Pozornosť sa venuje všetkým aspektom riadenia migrácie. Opisuje sa v nej aktuálny stav v oblasti migračných pohybov, hodnotí sa vplyv pandémie a uvádzajú informácie o činnosti agentúr EÚ pôsobiacich v oblasti riadenia hraníc a azylu, ako aj o nepretržitej podpore, ktorú poskytuje Komisia členským štátom vystaveným tlaku, či o financovaní a problematike neoprávnených pohybov v rámci EÚ. Upozorňuje sa v nej na bezprostrednú reakciu EÚ na situáciu v Afganistane, na podporu, ktorú EÚ poskytuje Grécku, ako aj na reakciu na príchody z Bieloruska. Podrobne sa v nej opisuje pokrok pri posilňovaní legislatívneho rámca a uvádza sa v nej komplexný prehľad spolupráce s partnerskými krajinami na základe nového prístupu stanoveného v pakte. V správe sa venuje pozornosť aj pokroku v oblasti integrácie a začleňovania.

EÚ prijala celý rad opatrení na zlepšenie svojej schopnosti prispôsobiť sa vznikajúcim výzvam v oblasti riadenia migrácie. Teraz je kľúčové, aby bol pri legislatívnom balíku v rámci nového paktu dosiahnutý rýchly a konštruktívny pokrok, ktorý ešte viac posilní schopnosť Európy chrániť svoje hranice a v súlade s hodnotami a zásadami EÚ zabezpečovať humánne podmienky pri prijímaní tých, ktorí majú právo prísť, a zároveň dôstojne zaobchádzať s tými, ktorí toto právo nemajú.

Obnovený akčný plán EÚ proti prevádzačstvu migrantov (2021 – 2025)

Predchádzanie prevádzačstvu migrantov a boj proti nemu patria medzi kľúčové strategické ciele Nového paktu o migrácii a azyle a Stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu, čo si vyžaduje nepretržitú medzinárodnú spoluprácu a koordináciu. Vychádzajúc z pokroku dosiahnutého na základe prvého akčný plán EÚ proti prevádzačstvu migrantov (2015-2020) bude Komisia v spolupráci s vysokým predstaviteľom:

  • rozvíjať operačné partnerstvá proti prevádzačstvu s konkrétnymi nástrojmi ako súčasť komplexných, vyvážených, cielených a vzájomne prospešných partnerstiev v oblasti migrácie, pričom bude ďalej stavať na dôvere a vzájomnej spolupráci;
  • ďalej rozvíjať všetky operatívne, právne, diplomatické a finančné nástroje, ktoré má EÚ k dispozícii, a reagovať tak na zneužívanie neregulárnej migrácie štátnymi aktérmi, a to aj prijímaním následných opatrení v rôznych oblastiach politiky, t. j. v oblasti víz, obchodu, vývoja, finančnej pomoci atď. Čiastočné pozastavenie dohody o zjednodušení vízového režimu s Bieloruskom, ktoré Komisia dnes navrhuje, je jedným z príkladov takýchto opatrení;
  • zabezpečovať lepšie vykonávanie právneho rámca upravujúceho sankcie pre prevádzačov, a to aj prostredníctvom Protokolu OSN proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, doplňujúceho Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu, a v rámci EÚ prostredníctvom balíka opatrení proti prevádzačom;
  • zabezpečovať lepšie vykonávanie právneho rámca upravujúceho ochranu proti vykorisťovaniu vrátane smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmismernice o právach obetísmernice o povolení na pobyt a smernice o sankciách voči zamestnávateľom;
  • reagovať na vyvíjajúce sa on-line praktiky a nástroje, ktoré uľahčujú prevádzačstvo, a to prostredníctvom posilnenej operatívnej spolupráce a výmeny informácií medzi národnými orgánmi a agentúrami EÚ;
  • posilňovať činnosti v oblasti výskumu a zberu údajov v záujme lepšieho pochopenia migračných trendov, povahy a rozsahu zločineckých sietí, vplyvu politík zmeraných na boj proti prevádzačstvu a modusu operandi zločineckých sietí.
Viac..  M. Lexmann: Totalitný režim čínskej komunistickej strany predstavuje veľkú bezpečnostnú a ekonomickú hrozbu

Oznámenie o uplatňovaní smernice o sankciách voči zamestnávateľom

Nelegálne zamestnávanie je základným faktorom, ktorý podnecuje k neregulárnej migrácii. Má nepriaznivý vplyv tak z ľudského, ako aj ekonomického hľadiska, pretože vystavuje ľudí riziku vykorisťovania, vedie k stratám vo verejných financiách a obmedzuje individuálne a sociálne práva.

Smernica o sankciách voči zamestnávateľom poskytuje európsky právny rámec pre predchádzanie nelegálnemu zamestnávaniu neregulárnych migrantov. V dnešnej správe sa identifikujú opatrenia, ktoré majú zlepšiť uplatňovanie smernice v praxi a zároveň riešiť nedostatočnú efektívnosť členských štátov pri využívaní pravidiel ukladania sankcií, ochranných opatrení a kontrol na odhaľovanie nekorektných zamestnávateľov a na ochranu migrantov pred vykorisťovaním. S cieľom podporiť členské štáty pri lepšom uplatňovaní spoločne dohodnutých pravidiel EÚ bude Komisia:

  • podporovať dialóg s orgánmi a rôznymi aktérmi v členských štátoch, pričom v roku 2021 dôjde v súvislosti so smernicou o sankciách voči zamestnávateľom k obnoveniu činnosti osobitnej skupiny expertov v oblasti neregulárnej migrácie;
  • presadzovať zdieľanie osvedčených postupov na základe spolupráce s takými aktérmi, ako sú národné úrady práce a imigračné úrady, odborové zväzy, organizácie občianskej spoločnosti, sociálni partneri, medzinárodné organizácie a európska platforma na riešenie problému nedeklarovanej práce;
  • neustále monitorovať uplatňovanie smernice a zameriavať sa pritom na jej účinné presadzovanie a v relevantných prípadoch aj na iniciovanie konania o nesplnení povinností.

Do konca roka 2022 zavedie Komisia do praxe opatrenia uvedené v oznámení, pričom najneskôr v roku 2024 predloží ďalšiu správu o implementácii, v ktorej bude informovať o dosiahnutých výsledkoch. V závislosti od dosiahnutého pokroku Komisia následne zváži, či si existujúci právny rámec bude vyžadovať nejaké zmeny.

Súvislosti

Aktuálny balík návrhov je jednou zo série opatrení nadväzujúcich na pakt, ktoré boli oznámené vlani v septembri. Okrem údajov uvedených v správe o migrácii a azyle sú nové štatistické údaje k dispozícii aj na webovej stránke venovanej štatistike, ktorá bola dnes aktualizovaná. Najnovšie údaje potvrdzujú, že pandémia COVID-19 mala v roku 2020 na migráciu významný vplyv, keďže počet legálne, ako aj neoprávnene prichádzajúcich osôb sa oproti roku 2019 znížil. Z predbežných údajov vyplýva, že počet obyvateľov EÚ sa v roku 2020 znížil o 300 000, čo možno čiastočne pripísať nižšej čistej migrácii, ale aj zvýšenému počtu úmrtí v dôsledku pandémie. Pokles počtu príchodov v roku 2020 bol dočasný, keďže dostupné údaje za rok 2021 poukazujú na medziročný nárast. Ide najmä o neoprávnené príchody na trase cez centrálne Stredozemie, západné Stredozemie a východné hranice (Bielorusko). Členské štáty pokračovali v znižovaní počtu nevybavených žiadostí o azyl: koncom júna bolo v EÚ približne 700 000 nevybavených žiadostí, čo je najnižší počet od polovice roka 2015.

O mam

Odporúčame pozrieť

migranti

Komisia predkladá akčný plán EÚ pre trasu cez východné Stredozemie

Európska komisia predložila akčný plán EÚ pre východné Stredozemie, ktorý obsahuje cielené operačné opatrenia zamerané …

Consent choices