namornici, lod
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Odborná spôsobilosť pracovníkov vodnej dopravy bude uznávaná v celej Európskej únii

Cieľom vládnej novely zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorú v stredu schválil parlament, je uľahčiť mobilitu pracovníkov vodnej dopravy tak, aby ich odborná spôsobilosť bola uznávaná v celej Európskej únii. Novela preberá európsku smernicu z roku 2017, ktorá rozširuje uznávanie odborných spôsobilostí nad rámec úrovne lodných kapitánov na všetkých členov posádky plavidiel v Dunajskej a Rýnskej plavebnej oblasti. Doterajšie európske pravidlá na základe ich takmer dvadsaťročného uplatňovania sa obmedzujú na vzájomné uznávanie lodných kapitánov na vnútrozemských vodných cestách EÚ, s výnimkou Rýna a jeho prítokov.

Uznávanie odborných kvalifikácií sa zakladá na odbornej spôsobilosti, ktorá je potrebná na prevádzku plavidiel. Uznanie kvalifikácií sa vyvážilo zárukami, ktorými sa zavádzajú normy pre posúdenie odbornej spôsobilosti, schvaľovanie výcvikových programov, monitorovanie a hodnotenie certifikácie a odbornej prípravy. Novela pravidiel vnútrozemskej plavby reaguje na dlhodobé výzvy odvetvia a členských štátov EÚ, mení súčasný zastaraný právny rámec a nahrádza ho moderným založeným na odbornej spôsobilosti v súlade s prístupom k uznávaniu odborných spôsobilostí v iných druhoch dopravy. Novela zákona o vnútrozemskej plavbe nadobudne účinnosť 17. januára 2022.

Viac..  EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

„Návrhom zákona sa ďalej harmonizuje vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti, služobných lodníckych knižiek, lodných denníkov. Vykonáva sa delegované nariadenie európskej komisie o európskej databáze trupov lodí a delegované nariadenie týkajúce sa noriem pre elektronické evidencie dokladov, vydávané Dopravným úradom,“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Efektívnejšiemu využívaniu vnútrozemskej vodnej dopravy v súčasnosti bránia ťažkosti s mobilitou pracovnej sily, dlhodobo voľnými pracovnými miestami a nesúladom medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami, ktoré pretrvávajú napriek snahám riešiť problémy na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

migranti

Loď s vyše 550 utečencami môže zakotviť na Sicílii

Loď Ocean Viking s asi 550 utečencami na palube môže zakotviť na Sicílii. Informovala o …

Consent choices