Izrael vlajka. PHOTO: ©European Union 2020

EK predkladá prvú stratégiu EÚ pre boj proti antisemitizmu a podporu židovského života

Európska komisia predstavila historicky prvú stratégiu EÚ pre boj proti antisemitizmu a podporu židovského života. V situácii, keď antisemitizmus v Európe aj mimo nej povážlivo silnie, táto stratégia vytyčuje sériu opatrení zoskupených do troch pilierov: predchádzať všetkým formám antisemitizmu, chrániť a podporovať židovský život a podporovať vzdelávanie, výskum a pamiatku holokaustu. V stratégii sa navrhujú opatrenia, ktoré majú zintenzívniť spoluprácu s online spoločnosťami pri potláčaní antisemitizmu na internete, zlepšiť ochranu miest určených na náboženské obrady, zriadiť európske výskumné centrum zamerané na súčasný antisemitizmus a vytvoriť sieť miest, na ktorých došlo k holokaustu. Silu týmto opatreniam dodá aj medzinárodné úsilie EÚ ako lídra celosvetového boja proti antisemitizmu.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Dnes sa zaväzujeme podporovať židovský život v Európe v celej jeho rozmanitosti. Chceme, aby židovský život opäť prekvital v jadre našich komunít. A tak by to malo byť. Stratégia, ktorú dnes predstavujeme, je zásadným posunom v tom, ako reagujeme na antisemitizmus. Európa môže prosperovať, len ak sa jej židovské komunity budú cítiť bezpečne a prosperovať.“

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas doplnil: „Antisemitizmus je nezlučiteľný s hodnotami EÚ a s naším európskym spôsobom života. Táto stratégia – prvá svojho druhu – je naším záväzkom, že budeme bojovať proti nemu vo všetkých jeho formách a zaistíme budúcnosť pre židovský život v Európe aj mimo nej. Dlžíme to tým, ktorí v holokauste zahynuli, tým, ktorí ho prežili, a dlžíme to aj budúcim generáciám.“

Smerom k Európskej únii bez antisemitizmu

V stratégii sa stanovujú opatrenia zamerané na: 1. predchádzanie všetkým formám antisemitizmu a boj proti nim; 2. ochranu a podporu židovského života v EÚ, a 3. vzdelávanie, výskum a pamiatku holokaustu. Tieto opatrenia sú dopĺňané medzinárodným úsilím EÚ bojovať proti antisemitizmu na globálnej úrovni.

Medzi kľúčové opatrenia stratégie patria:

  • Predchádzanie všetkým formám antisemitizmu a boj proti nim: 9 z 10 židov si myslí, že antisemitizmus sa v ich krajine zvýšil, pričom 85 % to považuje za vážny problém. Na riešenie tejto situácie Komisia zmobilizuje finančné prostriedky EÚ a bude podporovať členské štáty pri navrhovaní a vykonávaní národných stratégií. Komisia podporí vytvorenie celoeurópskej siete dôveryhodných oznamovateľov a židovských organizácií, aby pomohli odstraňovať nelegálne nenávistné prejavy na internete. Podporí aj vytváranie kontranaratívov proti antisemitskému obsahu na internete. Komisia bude spolupracovať s odvetvím a spoločnosťami v oblasti informačných technológií s cieľom zabrániť nezákonnému zobrazovaniu a predaju nacistických symbolov, memorabílií a literatúry online.
  • Ochrana a podpora židovského života v EÚ: 38 % židov zvažovalo emigráciu, pretože sa ako židia v EÚ necítia bezpečne. Na to, aby sa židia cítili bezpečne a mohli sa plnohodnotne zapájať do európskeho života, Komisia poskytne finančné prostriedky EÚ na lepšiu ochranu verejných miest a miest určených na náboženské obrady. Najbližšia výzva na predkladanie návrhov bude uverejnená v roku 2022, pričom k dispozícii bude suma 24 miliónov eur. Členské štáty sú zároveň vyzvané, aby využívali podporu Europolu pri svojich aktivitách v boji proti terorizmu, či už online, alebo offline. S cieľom podporiť židovský život Komisia prijme opatrenia na zachovanie židovského dedičstva a zvýšenie informovanosti o židovskom živote, kultúre a tradíciách.
  • Vzdelávanie, výskum a pamiatka holokaustu: Každý dvadsiaty dnešný Európan o holokauste nikdy nepočul. V záujme zachovania pamäte Komisia podporí vytvorenie siete miest, na ktorých došlo k holokaustu, ale ktoré často nie sú známe, napríklad miesta, kde sa obete ukrývali alebo kde boli zastrelené. Komisia bude podporovať aj novú sieť mladých európskych ambasádorov s cieľom šíriť pripomínanie si holokaustu. Z prostriedkov EÚ Komisia podporí vytvorenie európskeho výskumného centra zameraného na súčasný židovský život a antisemitizmus, v spolupráci s členskými štátmi a výskumnou komunitou. V záujme zviditeľnenia židovského dedičstva Komisia vyzve mestá, ktoré sa uchádzajú o titul Európske hlavné mesto kultúry, aby sa zaoberali históriou svojich menšín vrátane histórie židovskej komunity.
Viac..  M. Beňová: Leyenovej Komisia je najslabšou za uplynulých 20 rokov

EÚ využije všetky dostupné nástroje na presvedčenie partnerských krajín v krajinách susedstva EÚ aj mimo neho, aby bojovali proti antisemitizmu, a to aj pomocou spolupráce s medzinárodnými organizáciami. Uistí sa, že finančné prostriedky EÚ na vonkajšiu činnosť nebudú nesprávne pridelené na činnosti, ktoré podnecujú k nenávisti a násiliu zameraným aj proti židovskému obyvateľstvu. EÚ posilní svoju spoluprácu s Izraelom v boji proti antisemitizmu a bude podporovať obnovu židovského dedičstva na celom svete.

Ďalšie kroky

Stratégia sa bude vykonávať v období 2021 – 2030. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby túto stratégiu podporili. Súhrnné správy o jej vykonávaní uverejní v rokoch 2024 a 2029. Členské štáty sa už zaviazali, že budú predchádzať všetkým formám antisemitizmu a bojovať proti nim prostredníctvom nových národných stratégií alebo opatrení v rámci existujúcich národných stratégií a/alebo akčných plánov na predchádzanie rasizmu, xenofóbii, radikalizácii a násilnému extrémizmu. Národné stratégie by mali byť prijaté do konca roka 2022 a Európska komisia ich zhodnotí do konca roka 2023.

Súvislosti

Táto stratégia je záväzkom EÚ pre budúcnosť židovského života v Európe aj mimo nej. Je znakom politickej angažovanosti Komisie za Európsku úniu bez antisemitizmu a akejkoľvek formy diskriminácie, za otvorenú, inkluzívnu a rovnocennú spoločnosť v EÚ.

V nadväznosti na kolokvium o základných právach o antisemitizme a nenávisti voči moslimom Komisia v roku 2015 vymenovala svojho vôbec prvého koordinátora pre boj proti antisemitizmu a podporu židovského života. V júni 2017 Európsky parlament prijal uznesenie o boji proti antisemitizmu. V decembri 2018 Rada prijala vyhlásenie o boji proti antisemitizmu. V decembri 2019 sa boj proti antisemitizmu stal súčasťou portfólia podpredsedu Komisie pre podporu európskeho spôsobu života, čo signalizovalo zámer riešiť túto problematiku ako prierezovú prioritu. Rada v decembri 2020 prijala ďalšie vyhlásenie zamerané na začleňovanie boja proti antisemitizmu do všetkých oblastí politiky.

Mnohé oblasti politiky spojené s bojom proti antisemitizmu sú v prvom rade zodpovednosťou členských štátov. EÚ však zohráva dôležitú úlohu pri poskytovaní politických usmernení, koordinácii opatrení členských štátov, monitorovaní vykonávania a pokroku, poskytovaní podpory z prostriedkov EÚ a pri podpore výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi. Na tento účel Komisia vytvorí z existujúcej príležitostnej pracovnej skupiny pre boj proti antisemitizmu stálu štruktúru, v ktorej budú spoločne pôsobiť členské štáty a židovské komunity.

O mam

Odporúčame pozrieť

pekar

Pekári vítajú schválenie podpory Európskou komisiou a vyzývajú Sociálnu poisťovňu, aby konala

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) víta schválenie schémy podpory pre potravinárov a poľnohospodárov …

Consent choices