Izrael vlajka. PHOTO: ©European Union 2020

EK predkladá prvú stratégiu EÚ pre boj proti antisemitizmu a podporu židovského života

Európska komisia predstavila historicky prvú stratégiu EÚ pre boj proti antisemitizmu a podporu židovského života. V situácii, keď antisemitizmus v Európe aj mimo nej povážlivo silnie, táto stratégia vytyčuje sériu opatrení zoskupených do troch pilierov: predchádzať všetkým formám antisemitizmu, chrániť a podporovať židovský život a podporovať vzdelávanie, výskum a pamiatku holokaustu. V stratégii sa navrhujú opatrenia, ktoré majú zintenzívniť spoluprácu s online spoločnosťami pri potláčaní antisemitizmu na internete, zlepšiť ochranu miest určených na náboženské obrady, zriadiť európske výskumné centrum zamerané na súčasný antisemitizmus a vytvoriť sieť miest, na ktorých došlo k holokaustu. Silu týmto opatreniam dodá aj medzinárodné úsilie EÚ ako lídra celosvetového boja proti antisemitizmu.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Dnes sa zaväzujeme podporovať židovský život v Európe v celej jeho rozmanitosti. Chceme, aby židovský život opäť prekvital v jadre našich komunít. A tak by to malo byť. Stratégia, ktorú dnes predstavujeme, je zásadným posunom v tom, ako reagujeme na antisemitizmus. Európa môže prosperovať, len ak sa jej židovské komunity budú cítiť bezpečne a prosperovať.“

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas doplnil: „Antisemitizmus je nezlučiteľný s hodnotami EÚ a s naším európskym spôsobom života. Táto stratégia – prvá svojho druhu – je naším záväzkom, že budeme bojovať proti nemu vo všetkých jeho formách a zaistíme budúcnosť pre židovský život v Európe aj mimo nej. Dlžíme to tým, ktorí v holokauste zahynuli, tým, ktorí ho prežili, a dlžíme to aj budúcim generáciám.“

Smerom k Európskej únii bez antisemitizmu

V stratégii sa stanovujú opatrenia zamerané na: 1. predchádzanie všetkým formám antisemitizmu a boj proti nim; 2. ochranu a podporu židovského života v EÚ, a 3. vzdelávanie, výskum a pamiatku holokaustu. Tieto opatrenia sú dopĺňané medzinárodným úsilím EÚ bojovať proti antisemitizmu na globálnej úrovni.

Medzi kľúčové opatrenia stratégie patria:

  • Predchádzanie všetkým formám antisemitizmu a boj proti nim: 9 z 10 židov si myslí, že antisemitizmus sa v ich krajine zvýšil, pričom 85 % to považuje za vážny problém. Na riešenie tejto situácie Komisia zmobilizuje finančné prostriedky EÚ a bude podporovať členské štáty pri navrhovaní a vykonávaní národných stratégií. Komisia podporí vytvorenie celoeurópskej siete dôveryhodných oznamovateľov a židovských organizácií, aby pomohli odstraňovať nelegálne nenávistné prejavy na internete. Podporí aj vytváranie kontranaratívov proti antisemitskému obsahu na internete. Komisia bude spolupracovať s odvetvím a spoločnosťami v oblasti informačných technológií s cieľom zabrániť nezákonnému zobrazovaniu a predaju nacistických symbolov, memorabílií a literatúry online.
  • Ochrana a podpora židovského života v EÚ: 38 % židov zvažovalo emigráciu, pretože sa ako židia v EÚ necítia bezpečne. Na to, aby sa židia cítili bezpečne a mohli sa plnohodnotne zapájať do európskeho života, Komisia poskytne finančné prostriedky EÚ na lepšiu ochranu verejných miest a miest určených na náboženské obrady. Najbližšia výzva na predkladanie návrhov bude uverejnená v roku 2022, pričom k dispozícii bude suma 24 miliónov eur. Členské štáty sú zároveň vyzvané, aby využívali podporu Europolu pri svojich aktivitách v boji proti terorizmu, či už online, alebo offline. S cieľom podporiť židovský život Komisia prijme opatrenia na zachovanie židovského dedičstva a zvýšenie informovanosti o židovskom živote, kultúre a tradíciách.
  • Vzdelávanie, výskum a pamiatka holokaustu: Každý dvadsiaty dnešný Európan o holokauste nikdy nepočul. V záujme zachovania pamäte Komisia podporí vytvorenie siete miest, na ktorých došlo k holokaustu, ale ktoré často nie sú známe, napríklad miesta, kde sa obete ukrývali alebo kde boli zastrelené. Komisia bude podporovať aj novú sieť mladých európskych ambasádorov s cieľom šíriť pripomínanie si holokaustu. Z prostriedkov EÚ Komisia podporí vytvorenie európskeho výskumného centra zameraného na súčasný židovský život a antisemitizmus, v spolupráci s členskými štátmi a výskumnou komunitou. V záujme zviditeľnenia židovského dedičstva Komisia vyzve mestá, ktoré sa uchádzajú o titul Európske hlavné mesto kultúry, aby sa zaoberali históriou svojich menšín vrátane histórie židovskej komunity.
Viac..  EÚ poskytne na reformy krajinám západného Balkánu šesť miliárd eur

EÚ využije všetky dostupné nástroje na presvedčenie partnerských krajín v krajinách susedstva EÚ aj mimo neho, aby bojovali proti antisemitizmu, a to aj pomocou spolupráce s medzinárodnými organizáciami. Uistí sa, že finančné prostriedky EÚ na vonkajšiu činnosť nebudú nesprávne pridelené na činnosti, ktoré podnecujú k nenávisti a násiliu zameraným aj proti židovskému obyvateľstvu. EÚ posilní svoju spoluprácu s Izraelom v boji proti antisemitizmu a bude podporovať obnovu židovského dedičstva na celom svete.

Ďalšie kroky

Stratégia sa bude vykonávať v období 2021 – 2030. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby túto stratégiu podporili. Súhrnné správy o jej vykonávaní uverejní v rokoch 2024 a 2029. Členské štáty sa už zaviazali, že budú predchádzať všetkým formám antisemitizmu a bojovať proti nim prostredníctvom nových národných stratégií alebo opatrení v rámci existujúcich národných stratégií a/alebo akčných plánov na predchádzanie rasizmu, xenofóbii, radikalizácii a násilnému extrémizmu. Národné stratégie by mali byť prijaté do konca roka 2022 a Európska komisia ich zhodnotí do konca roka 2023.

Súvislosti

Táto stratégia je záväzkom EÚ pre budúcnosť židovského života v Európe aj mimo nej. Je znakom politickej angažovanosti Komisie za Európsku úniu bez antisemitizmu a akejkoľvek formy diskriminácie, za otvorenú, inkluzívnu a rovnocennú spoločnosť v EÚ.

V nadväznosti na kolokvium o základných právach o antisemitizme a nenávisti voči moslimom Komisia v roku 2015 vymenovala svojho vôbec prvého koordinátora pre boj proti antisemitizmu a podporu židovského života. V júni 2017 Európsky parlament prijal uznesenie o boji proti antisemitizmu. V decembri 2018 Rada prijala vyhlásenie o boji proti antisemitizmu. V decembri 2019 sa boj proti antisemitizmu stal súčasťou portfólia podpredsedu Komisie pre podporu európskeho spôsobu života, čo signalizovalo zámer riešiť túto problematiku ako prierezovú prioritu. Rada v decembri 2020 prijala ďalšie vyhlásenie zamerané na začleňovanie boja proti antisemitizmu do všetkých oblastí politiky.

Mnohé oblasti politiky spojené s bojom proti antisemitizmu sú v prvom rade zodpovednosťou členských štátov. EÚ však zohráva dôležitú úlohu pri poskytovaní politických usmernení, koordinácii opatrení členských štátov, monitorovaní vykonávania a pokroku, poskytovaní podpory z prostriedkov EÚ a pri podpore výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi. Na tento účel Komisia vytvorí z existujúcej príležitostnej pracovnej skupiny pre boj proti antisemitizmu stálu štruktúru, v ktorej budú spoločne pôsobiť členské štáty a židovské komunity.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ vyzvala Izrael na ukončenie vojenskej operácie v Rafahu

Európska únia v stredu vyzvala Izrael, aby okamžite ukončil svoju vojenskú operáciu v meste Rafah …

Consent choices