mladi ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia začína pracovať na Európskom roku mládeže 2022

Komisia v nadväznosti na oznámenie predsedníčky von der Leyenovej v jej prejave o stave Únie 2021 prijala formálny návrh vyhlásiť rok 2022 za Európsky rok mládeže. Európa potrebuje víziu, angažovanosť a účasť všetkých mladých ľudí na budovaní lepšej budúcnosti, ktorá bude ekologickejšia, digitálnejšia a inkluzívnejšia. Týmto návrhom sa Európa snaží poskytnúť mladým ľuďom viac lepších príležitostí do budúcnosti. Komisia uverejňuje aj najnovšiu správu EÚ o mládeži, ktorá poskytuje prehľad o situácii mladých Európanov, pokiaľ ide o vzdelávanie, odbornú prípravu, štúdium, zamestnanosť a ich účasť na občianskom a politickom živote.

V rámci Európskeho roku mládeže má Komisia v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, zainteresovanými stranami a mladými ľuďmi v úmysle:

  • vyznamenať a podporiť generáciu, ktorá toho počas pandémie obetovala najviac, a dať jej nové nádeje, silu a dôveru v budúcnosť tým, že vyzdvihne nové perspektívy a príležitosti, ktoré ponúka zelená a digitálna transformácia,
  • povzbudiť všetkých mladých ľudí, najmä tých, ktorí majú menej príležitostí, pochádzajú zo znevýhodneného prostredia, vidieckych alebo odľahlých oblastí alebo zo zraniteľných skupín, aby sa stali aktívnymi občanmi a aktérmi pozitívnej zmeny,
  • propagovať príležitosti, ktoré politiky EÚ poskytujú mladým ľuďom na podporu ich osobného, sociálneho a profesijného rozvoja. Európsky rok mládeže pôjde ruka v ruke s úspešným vykonávaním programu NextGenerationEU pri zabezpečovaní kvalitných pracovných miest, vzdelávania a odbornej prípravy, a
  • čerpať inšpiráciu z činov, vízií a poznatkov mladých ľudí s cieľom ďalej posilniť a oživiť spoločný projekt EÚ, a to na základe Konferencie o budúcnosti Európy.

Komisia v súčasnosti pripravuje svoj program činností a všetky zainteresované strany budú vyzvané, aby predložili svoje nápady a návrhy. V nadchádzajúcich dňoch sa v tejto súvislosti začne špecializovaný prieskum na portáli pre mládež. Komisia spolu s ostatnými inštitúciami EÚ, členskými štátmi, organizáciami občianskej spoločnosti a mladými ľuďmi zorganizuje počas celého roka množstvo aktivít na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a posúdi nové iniciatívy. Ich rozsah sa bude vzťahovať na otázky, ktoré sa týkajú najmä mladých ľudí, v súlade s prioritami zdôraznenými v cieľoch v oblasti mládeže, akými sú rovnosť a inklúzia, udržateľnosť, duševné zdravie a pohoda a kvalitné zamestnanie. Budú sa na nich zúčastňovať aj mladí ľudia, ktorí žijú mimo EÚ. Komisia preto vyzýva členské štáty, aby vymenovali národného koordinátora zodpovedného za organizáciu ich účasti na Európskom roku mládeže. Návrh Komisie teraz prerokuje Parlament a Rada, pričom sa zohľadnia stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov. Podujatia a aktivity sa majú začať v januári.

Vyjadrenia členov kolégia:

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti vyhlásila: „Pandémia pripravila mladých ľudí o mnoho príležitostí – možnosť stretávať nových ľudí, získavať nových priateľov či objavovať nové kultúry. Tento čas im síce nevieme vrátiť, ale navrhujeme vyhlásiť rok 2022 za Európsky rok mládeže. Či už ide o politiku v oblasti klímy, sociálnu politiku alebo politiku v digitálnej oblasti, chceme, aby sa mladí ľudia stali stredobodom tvorby našich politík a politických priorít. Sľubujeme, že ich budeme počúvať tak, ako to robíme na Konferencii o budúcnosti Európy, a chceme s nimi spolupracovať aj na formovaní budúcnosti Európskej únie. Únie, ktorá bude silnejšia, ak prijme za svoje ambície mladých ľudí, bude založená na hodnotách a rozhodná vo svojich činoch.“

Viac..  Ľ. Ódor: Konečne sa výskumu, talentu a inováciám venujeme systémovo

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas povedal: „Naša Únia je jedinečným priestorom slobody, hodnôt, príležitostí a solidarity vo svete. Po úspešnom prekonaní pandémie Európsky rok mládeže 2022 posilní tieto zásady v prospech našich mladých generácií a v spolupráci s nimi. Sme povinní chrániť mladých ľudí a posilňovať ich postavenie, pretože ich rozmanitosť, odvaha a smelosť majú zásadný význam pre našu európsku budúcnosť.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Európsky rok mládeže by mal priniesť zmenu paradigmy, pokiaľ ide o to, ako začleňujeme mladých ľudí do politík a rozhodovania. Cieľom tohto roka je počúvať mladých ľudí, zapojiť ich a vytvárať pre nich konkrétne príležitosti. Takisto musíme preklenúť priepasť medzi generáciami. Dnešní mladí ľudia sa menej zaujímajú o tradičné formy účasti, ale vedia sa aktívne postaviť za to, čomu veria, a zapájajú sa novými spôsobmi. Tento rok chce vzdať poctu mladým ľuďom a oceniť ich angažovanosť. Týmto rozhodnutím začíname proces spoluvytvárania so všetkými zainteresovanými stranami s cieľom prispieť k úspešnej organizácii európskeho roka.“

Súvislosti

Európsky rok mládeže pôjde ruka v ruke s iniciatívou NextGenerationEU, ktorá znovu otvára vyhliadky pre mladých ľudí vrátane kvalitných pracovných miest a príležitostí na vzdelávanie a odbornú prípravu, ktoré zodpovedajú potrebám Európy v budúcnosti, a podporuje účasť mladých ľudí na živote spoločnosti.

Rok mládeže sa bude usilovať o synergie a doplnkovosť s inými programami EÚ zameranými na mládež v celom politickom spektre – od programov rozvoja vidieka zameraných na mladých poľnohospodárov až po výskumné a inovačné programy, od opatrení v oblasti súdržnosti až po opatrenia v oblasti zmeny klímy – vrátane programov EÚ, ktoré majú medzinárodný dosah alebo nadnárodný charakter.

Okrem toho sa na vytváranie príležitostí pre mladých ľudí zameriavajú aj program Erasmus+ a Európsky zbor solidarity (s rozpočtom 28 mld. eur a 1 mld. eur na súčasné finančné obdobie), ako aj niekoľko ďalších EÚ schém, akými sú napríklad záruka pre mladých ľudí či iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí. V roku 2022 sa okrem toho spustí nový program s názvom ALMA na podporu cezhraničnej profesijnej mobility znevýhodnených mladých ľudí.

Stratégia EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 je rámcom pre spoluprácu zameranú na politiky EÚ v oblasti mládeže. Podporuje účasť mládeže na demokratickom živote a jej cieľom je zabezpečiť, aby sa všetci mladí ľudia mohli zapájať do života spoločnosti. Dialóg EÚ s mládežou je základným nástrojom v rámci tohto úsilia.

Konferencia o budúcnosti Európy, na ktorej sa vyvodia závery aj v roku 2022, zabezpečuje, aby boli vypočuté názory mladých ľudí na budúcnosť našej Únie. Tretina účastníkov európskych panelových diskusií občanov a zástupcov panelov na plenárnych zasadnutiach konferencie sú tiež mladí ľudia, zatiaľ čo predseda Európskeho fóra mládeže sa zúčastňuje aj na plenárnych zasadnutiach.

O mam

Odporúčame pozrieť

Európsky rok mládeže: Mentálne choroby u mladých sa za poslednú dekádu zdvojnásobili

Zmenu je možné urobiť len cez transformáciu vzdelávacieho systému. Zhodli sa odborníci v diskusii Vizionári, …

Consent choices