odpad
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Infringement pre Slovensko od EK: výsledok dlhodobého zanedbávania odpadového hospodárstva

Ani mimoriadne úsilie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) nezabránilo k tomu, aby Európska komisia vydala nové formálne oznámenie, tzv. infringement. Tentokrát pre oblasť obehového hospodárstva, pre ktorého stav Slovensku hrozia vysoké pokuty. Vážny problém je najmä to, že na skládkach odpadov skončí stále viac ako polovica vyprodukovaných komunálnych odpadov. Európska komisia už vedie jedno konanie pre nesprávnu aplikáciu smernice o skládkach odpadov. Toto konanie sa vedie od apríla 2017.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) si uvedomuje vážnosť tohto konania a v tejto súvislosti prijalo za posledný rok a pol potrebné opatrenia. Podpora triedenia a recyklácie odpadov a výrazné zníženie skládkovania je prioritou MŽP pod vedením Jána Budaja. „Zo všetkých síl sa snažíme ochrániť obyvateľstvo a preto prijímame opatrenia, aby každá skládka odpadov spĺňala všetky požiadavky, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy a čo najviac podporujeme triedenie, recykláciu a znižujeme skládkovanie odpadov,“ zdôraznil minister Ján Budaj. 

MŽP sa aktuálne sústredí v prvom rade na to, aby sa posilnilo triedenie odpadu priamo pri zdroji jeho vzniku a to hlavne v mestách a obciach. Nesprávne zaobchádzanie s odpadom môže mať zničujúce následky pre ľudské zdravie a nebezpečné látky z odpadu by mohli znečistiť pitnú vodu a pôdu. Európska komisia upozorňuje na nedostatky, ktoré zistili vo všetkých navštívených lokalitách. Formálne oznámenie sa týka 111 skládok na Slovensku.

V boji proti skládkovaniu a pre zlepšenie recyklácie MŽP v poslednom období uskutočnilo nasledovné legislatívne zmeny a aktivity:

1.   Predchádzanie vzniku odpadu

 • Podpora domáceho kompostovania ako najefektívnejšieho spôsobu nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, napr. z Operačného programu Kvalita životného prostredia
 • Zákaz používania vybraných jednorazových plastových výrobkov
 • Nová legislatíva na zavedenie zálohovania jednorazových obalov na nápoje (PET, hliník) s účinnosťou od 1. januára 2022
 • Podpora lokálnych zálohových systémov na lokálnej alebo regionálnej úrovni
 • Slovenská agentúra životného prostredia realizuje projekty v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sú zamerané na propagáciu triedenia odpadu
Viac..  Duda: Poľsko chce využiť predsedníctvo v EÚ na upevnenie vzťahov s USA

2.   Triedenie komunálnych odpadov so zameraním sa na biologicky rozložiteľný komunálny odpad

 • Zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od januára 2021. Práve biologicky rozložiteľný odpad tvorí priemerne 40 – 45 % zmesového komunálneho odpadu
 • Zameriavame sa na efektívne triedenie komunálnych odpadov, najmä biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Pre tento účel sa zaviedli minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na biologicky rozložiteľné komunálne odpady, ako aj primeranú donáškovú vzdialenosť. Účinnosť opatrení je od 1. januára 2022
 • Poskytovanie príspevku zodpovedným obciam zo zdrojov Environmentálneho fondu, ktoré zaviedli a zabezpečili triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností
 • Poskytovanie príspevku obciam za mieru vytriedenia odpadu z Environmentálneho fondu
 • Zákaz skládkovania potravinového odpadu z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie
 • Zavedenie zákonnej povinnosti úpravy odpadu pred skládkovaním od roku 202. Zároveň sa nebude môcť od roku 2027 skládkovať výstup z úpravy zmesového odpadu a objemného odpadu, ak jeho výhrevnosť prekročí 6,5 MJ/kg
 • Zavádzanie množstvového zberu komunálneho odpadu
 • Zákaz jednorazových plastových výrobkov (2021)
 • Zákaz používania plastových obalov nápojov v štátnej a verejnej správe (2023)

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Tony potravín a textílií končia ako odpad zbytočne

Európska únia chystá revíziu rámcovej smernice o odpade so zameraním na textilný a potravinársky sektor. …

Consent choices