pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia investuje takmer 2 miliardy eur do podpory digitálnej transformácie

Komisia prijala tri pracovné programy k programu Digitálna Európa, v ktorých určila ciele a konkrétne tematické oblasti, ktoré získajú finančné prostriedky v celkovej výške 1,98 miliardy eur. Tento prvý súbor pracovných programov zahŕňa strategické investície, ktoré zohrajú rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní cieľov Komisie pri realizácii Európskej digitálnej dekády. Program Digitálna Európa má posilniť technologickú suverenitu Európy a priniesť digitálne riešenia na trh, aby z nich mohli profitovať občania, verejné správy i podniky.

Hlavný pracovný program disponuje prostriedkami vo výške 1,38 miliardy eur. Investície z neho budú smerovať do oblastí ako je umelá inteligencia, cloudové a dátové priestory, kvantová komunikačná infraštruktúra, pokročilé digitálne zručnosti a široké používanie digitálnych technológií v celom hospodárstve a spoločnosti do konca roka 2022. Spolu s týmto hlavným pracovným programom Komisia uverejnila dva osobitné pracovné programy: prvý zameraný na financovanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti s rozpočtom 269 miliónov eur do konca roka 2022 a druhý zameraný na vytvorenie a prevádzku siete európskych centier digitálnych inovácií s rozpočtom 329 miliónov eur do konca roka 2023.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla: „Program Digitálna Európa nám pomôže vybudovať bezpečné a udržateľné digitálne infraštruktúry. Okrem toho umožňujeme podnikom získavať lepší prístup k dátam či využívať riešenia, ktoré ponúka umelá inteligencia. Ďalej investície z programu pomôžu zabezpečiť potrebné zručnosti Európanom, aby mohli byť aktívnymi účastníkmi trhu práce. Cieľ je jasný: aby všetci v Európe, teda občania, podniky a správne orgány mohli využívať technologické riešenia pripravené na uvedenie na trh.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Toto je európska digitálna dekáda. Do roku 2030 budú dáta, technológia cloud, edge a kvantová výpočtová technika hnacou silou priemyselnej a spoločenskej inovácie a vytvoria nové obchodné modely. Dnes oznámené investície vo výške 2 miliardy eur umožnia všetkým európskym podnikom bez ohľadu na ich veľkosť, a predovšetkým startupom, chopiť sa príležitostí na rýchlo rastúcich trhoch. Európskym občanom zas zabezpečia zručnosti, ktoré potrebujú, aby mohli úspešne využívať bezpečné digitálne prostredie. Všetky tieto snahy sú zamerané na posilnenie našej technologickej suverenity.“

Hlavný pracovný program programu Digitálna Európa bude zahŕňať investície, ako napríklad:

  • zavádzanie spoločných dátových priestorov (napr. dátových priestorov pre výrobu, mobilitu a financie), ktoré európskym podnikom (vrátane malých a stredných podnikov – MSP – a startupov) a verejnému sektoru uľahčia cezhraničné spoločné využívanie údajov, ako aj zavádzanie prepojenej infraštruktúry a služieb cloud-to-edge, teda chrbtovej kosti digitálnych riešení, ktoré zaručia toky údajov,
  • vybudovanie testovacích a experimentálnych zariadení pre riešenia založené na umelej inteligencii v snahe zintenzívniť využívanie dôveryhodnej umelej inteligencie (aj v MSP a startupoch) pri riešení zásadných spoločenských výziev, okrem iného zmeny klímy a udržateľnej zdravotnej starostlivosti (napr. zavádzať testovacie zariadenia umelej inteligencie v zdravotníctve a inteligentných mestách a komunitách),
  • zavádzanie bezpečnej kvantovej komunikačnej infraštruktúry pre EÚ (EuroQCI), ktorá bude ponúkať vysokú mieru odolnosti voči kybernetickým útokom,
  • zostavenie osnov a poskytovanie magisterského štúdia pokročilých digitálnych technológií s cieľom zvýšiť úroveň digitálnych zručností v Európe vrátane opatrení ako sú digitálne rýchlokurzy pre MSP oznámené v programe v oblasti zručností z roku 2020 a stratégii pre MSP,
  • vytvorenie, prevádzkovanie, ďalší vývoj a stála údržba digitálnych služieb podporujúcich cezhraničnú interoperabilitu riešení v snahe podporovať verejnú správu (napr. európska digitálna identita).
Viac..  EÚ posilňuje pripravenosť na sezónu prírodných požiarov 2024

Pracovný program ku kybernetickej bezpečnosti zahŕňa investície do budovania pokročilého vybavenia, nástrojov a dátových infraštruktúr v tejto oblasti. Bude sa z neho financovať rozvoj a čo najlepšie využívanie poznatkov a zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Podporí výmenu najlepších postupov a zabezpečí rozsiahle zavádzanie najmodernejších riešení kybernetickej bezpečnosti v celom európskom hospodárstve.

Na dosiahnutie cieľov programu Digitálna Európa sa zavedie sieť európskych centier digitálnych inovácií, ktorá bude súkromným i verejným organizáciám v celej Európe vrátane štátnej správy na celoštátnej, regionálnej či miestnej úrovni podľa potreby poskytovať prístup k testovaniu a podporovať ich digitálnu transformáciu. Tieto centrá budú dôležitým nástrojom politík EÚ, predovšetkým v priemyselnej politike a politike malých a stredných podnikov a startupov, pretože budú podporovať spoločnosti i verejný sektor pri súbežnej zelenej a digitálnej transformácii.

Ďalšie kroky

Prvé výzvy v rámci programu Digitálna Európa sa uverejnia koncom novembra, ďalšie budú nasledovať v roku 2022. Pracovný program sa bude realizovať predovšetkým prostredníctvom grantov a verejného obstarávania. Niekoľko opatrení, napríklad témy iniciatívy Destinácia Zem, sa bude vykonávať pomocou nepriameho riadenia, pri ktorom partnerské organizácie prevezmú verejné obstarávanie pre potrebný vývoj.

Súvislosti

Program Digitálna Európa je prvým nástrojom EÚ na financovanie, ktorý je zameraný na poskytovanie digitálnych technológií podnikom a občanom. S plánovaným celkovým rozpočtom 7,5 miliardy eur (v bežných cenách) na sedem rokov má za cieľ urýchliť oživenie hospodárstva a formovať digitálnu transformáciu európskej spoločnosti a hospodárstva, čo prinesie výhody najmä malým a stredným podnikom. Realizovať sa bude prostredníctvom viacročných pracovných plánov.

Program Digitálna Európa doplní investície v rámci iných programov EÚ, ako sú napríklad Horizont EurópaEU4HealthProgram InvestEU a Nástroj na prepájanie Európy., ako aj investície v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Nariadenie, ktorým sa stanovil program Digitálna Európa sa uverejnilo v Úradnom vestníku EÚ 11. mája 2021 a nadobudlo účinnosť v ten istý deň so spätnou účinnosťou od 1. januára 2021.

O mam

Odporúčame pozrieť

kyberneticka bezpecnost

Eurobarometer: EÚ musí posilniť zručnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Z dnes uverejneného prieskumu Eurobarometra vyplýva, že nedostatok kybernetických zručností narastá, že je potrebných viac odborníkov na kybernetickú bezpečnosť a …

Consent choices