komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK chce preskúmať politiku hospodárskej súťaže a jej prínos pre zelenú a digitálnu transformáciu

Európska komisia prijala oznámenie o politike hospodárskej súťaže pripravenej na nové výzvy, v ktorom sa vymedzuje dôležitá úloha politiky hospodárskej súťaže pre cestu k obnove Európy, zelenú a digitálnu transformáciu a odolný jednotný trh. V oznámení sa zdôrazňuje, že politika hospodárskej súťaže je schopná prispôsobiť sa novým trhovým podmienkam, politickým prioritám a potrebám zákazníkov: napríklad Komisia dnes prijala šiestu zmenu dočasného rámca štátnej pomoci, aby sa členským štátom umožnilo poskytovať cielenú podporu spoločnostiam počas krízy spôsobenej koronavírusom. Komisia okrem toho v súčasnosti vykonáva preskúmanie nástrojov politiky hospodárskej súťaže s cieľom zabezpečiť, aby všetky nástroje hospodárskej súťaže (kontrola koncentrácií, antitrustová kontrola a kontrola štátnej pomoci) naďalej spĺňali daný účel a dopĺňali existujúci súbor nástrojov.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Dôsledné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže má zásadný význam pre to, aby podniky a spotrebitelia mohli v plnej miere využívať výhody nášho jednotného trhu. Podnikom všetkých veľkostí ponúka spravodlivú šancu uspieť v konkurencii. Zabezpečuje, aby boli podniky nútené poskytovať spotrebiteľom najlepšie a najinovatívnejšie riešenia. Okrem toho umožňuje zákazníkom výber výrobkov a služieb, čo prispieva k spoľahlivým a rôznorodým dodávateľským reťazcom. Preto je teraz viac ako kedykoľvek predtým potrebná účinná politika hospodárskej súťaže, aby európske hospodárstvo získalo flexibilitu a dynamiku, vďaka ktorým by prekonalo výzvy, pred ktorými stojíPravidlá hospodárskej súťaže sú samy osebe zároveň dostatočne flexibilné na to, aby sa mohli prispôsobiť. Dnes sme prijali šiestu zmenu dočasného rámca štátnej pomoci a pracujeme na revízii politiky hospodárskej súťaže s bezprecedentným významom a ambíciami.“

Od vytvorenia Európskej únie prispieva politika hospodárskej súťaže k zachovaniu a podpore hospodárskej prosperity Únie. Dôsledné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže slúžilo európskym spotrebiteľom a podnikom a pomohlo rozvíjať dynamickú a energickú štruktúru európskeho hospodárstva, ktorú tvoria podniky všetkých veľkostí.

Únia v súčasnosti čelí novým výzvam: vykročiť nahor po strmej ceste k obnove po kríze spôsobenej koronavírusom a zároveň umožniť európskym priemyselným odvetviam posilniť svoju odolnosť a stať sa lídrom súbežnej zelenej a digitálnej transformácie. Účinná a dobre nastavená politika hospodárskej súťaže môže prispieť k úspechu tohto programu, ktorý si bude vyžadovať mimoriadne verejné a súkromné investície, inovácie a dobre fungujúci jednotný trh.

Na ilustráciu uvedieme niekoľko príkladov uvedených v oznámení:

  • S cieľom prispieť k reakcii Európy na krízu spôsobenú koronavírusom a podporiť obnovu v Európe prijala Komisia šiestu zmenu dočasného rámca štátnej pomoci, ktorou sa existujúce opatrenia obmedzene predlžujú do konca júna 2022. Táto zmena vytyčuje cestu postupného odstránenia krízových opatrení, pričom sa zabráni kaskádovému efektu, pričom napomáha obnove novými nástrojmi určenými na naštartovanie a prilákanie súkromných investícií (pozri ďalšie informácie tu).
  • S cieľom prispieť k zelenej transformácii majú pripravované usmernenia týkajúce sa pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky podporiť úsilie priemyslu o dekarbonizáciu, obehovosť a biodiverzitu, ako aj čistú mobilitu alebo mobilitu s nulovými emisiami a energetickú efektívnosť budov.
Viac..  Spoločná agropolitika EÚ by sa mala podľa kandidátov na europoslacov zrevidovať

Okrem toho chce Komisia poskytnúť usmernenia a zabezpečiť právnu istotu, aby sa v rámci aktualizácie nariadení a usmernení o skupinových výnimkách pre horizontálne dohody umožnila spolupráca pri vyvíjaní udržateľnejších výrobkov a výrobných procesov.

  • S cieľom prispieť k digitálnej transformácii sa pripravované usmernenia o štátnej pomoci na zavádzanie širokopásmových sietí zameriavajú na podporu rozvoja digitálnej infraštruktúry tým, že sa uľahčí zavádzanie a využívanie širokopásmových sietí, ktoré uspokoja rýchlo sa vyvíjajúce potrebám používateľov.

Komisia okrem toho posilnila kontrolu nad potenciálne problematickými akvizíciami v digitálnom sektore prostredníctvom svojho nového usmernenia o uplatňovaní článku 22 nariadenia o koncentráciách. V usmernení sa vyzývajú členské štáty, aby potenciálne problematické transakcie postúpili na preskúmanie Komisiou, a to aj v prípade, že nespĺňajú vnútroštátne limity pre oznamovanie; Komisia tak môže preskúmať akvizície inovačných spoločností s konkurenčným potenciálom nad rámec toho, čo by naznačoval ich obrat, najmä v digitálnom sektore.

  • Komisia bude naďalej podporovať prebiehajúcu snahu členských štátov koncipovať celoeurópske dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI), ktorými sa spoločne odstránia zlyhania trhu vďaka tomu, že umožnia prelomové inovácie a investície do infraštruktúry, pokiaľ ide o kľúčové priority týkajúce sa súbežnej zelenej a digitálnej transformácie, ako je vodík, cloud computing, zdravotníctvo a mikroelektronika. Pripravované oznámenie o štátnej pomoci IPCEI ešte viac posilní otvorenosť IPCEI, uľahčí účasť MSP a objasní kritériá na združovanie finančných prostriedkov jednotlivých štátov a finančných prostriedkov EÚ.
  • S cieľom prispieť k odolnosti prostredníctvom otvorených a konkurencieschopných trhov bude európska kontrola koncentrácií naďalej umožňovať spoločnostiam dosiahnuť rast a zároveň zabezpečí, aby trhy zostali konkurencieschopné a dodávateľské reťazce diverzifikované. Okrem toho antitrustová politika umožňuje podnikom v EÚ spojiť svoje sily, aby dosiahli pokrok v oblasti výskumu a vývoja, aby navrhovali, vyrábali a predávali výrobky alebo spoločne nakupovali výrobky alebo služby, ktoré potrebujú na svoju činnosť.

Vzhľadom na výnimočnú situáciu, pokiaľ ide o polovodiče, ich relevantnosť a závislosť od dodávok od obmedzeného počtu spoločností v náročnom geopolitickom kontexte, môže Komisia zvážiť schválenie podpory na vyplnenie potenciálnych medzier vo financovaní, najmä s cieľom zriadiť vôbec prvé zariadenia svojho druhu v ekosystéme polovodičov v EÚ. Takáto pomoc na základe článku 107 ods. 3 ZFEÚ bude môcť byť schválená len na základe silných záruk hospodárskej súťaže a zabezpečí sa ňou, aby sa jej prínosy vo veľkom rozsahu a bez diskriminácie spoločne využívali v celom európskom hospodárstve.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia

Komisia prijala revidované oznámenie o definícii trhu v prípadoch hospodárskej súťaže

Európska komisia prijala revidované oznámenie o definícii trhu (ďalej len „oznámenie“). Definícia trhu si vyžaduje určenie …

Consent choices