počítač, kyberbezpečnosť. PHOTO: © European Union 2020

Nové predpisy EK o politickej reklame, volebných právach a financovaní politických strán

Európska komisia predložila návrh týkajúci sa transparentnosti a zacieľovania politickej reklamy. Ide o jedno z opatrení, ktoré majú chrániť integritu volieb a otvorenú demokratickú diskusiu. Podľa nových pravidiel by každá politická reklama musela byť jasne označená ako reklama s uvedením informácie napríklad o tom, kto za ňu zaplatil a koľko. Techniky zacieľovania a zosilňovania politického obsahu by mali byť verejne vysvetlené tak podrobne ako nikdy doposiaľ a v prípade využitia citlivých osobných údajov bez výslovného súhlasu danej osoby by boli zakázané. Komisia zároveň navrhuje aktualizovať súčasné pravidlá EÚ týkajúce sa práv „migrujúcich občanov EÚ“ voliť v európskych a komunálnych voľbách, ako aj o pravidlá týkajúce sa európskych politických strán a nadácií.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Voľby nesmú byť súťažou pokútnych a netransparentných metód. Ľudia musia vedieť, prečo reklamu vidia, kto a koľko za ňu zaplatil a aké kritériá mikrozacielenia sa v nej použili. Nové technológie by mali byť nástrojmi emancipácie, nie manipulácie. Tento ambiciózny návrh pozdvihne transparentnosť politických kampaní na úplne novú úroveň a obmedzí neprehľadné techniky zacieľovania.“

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders uviedol: „Spravodlivé a transparentné voľby sú neoddeliteľnou súčasťou dynamickej a funkčnej spoločnosti. Práve preto musíme podporiť inkluzívnu a rovnocennú účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024 a v komunálnych voľbách v celej EÚ. Návrhom o politickej reklame zlepšujeme ochranu využívania osobných údajov v súvislosti so zacieľovaním politického obsahu, čím chránime demokratický proces. Spolu napredujeme v spoločnej práci pre demokraciu.“

Jasné pravidlá transparentnosti a zacieľovania politickej reklamy

Digitálna transformácia prebieha práve teraz a ľudia musia vedieť ľahko rozlíšiť, či sa pozerajú na platený politický obsah – online či offline. Takisto musia mať možnosť zúčastňovať sa na otvorených diskusiách, ktoré nie sú ovplyvnené dezinformáciami, zasahovaním a manipuláciou. Každému by malo byť jasné, kto je sponzorom politickej reklamy a prečo. Hlavné opatrenia stanovené v navrhovanom nariadení o transparentnosti a zacieľovaní politickej reklamy zahŕňajú tieto prvky:

  • Rozsah pôsobnosti: Pojem „politická reklama“ bude zahŕňať reklamu politického činiteľa, pre politického činiteľa alebo v mene politického činiteľa, ako aj tzv. reklamu zameranú na aktuálne problémy, ktorá môže ovplyvniť výsledok volieb alebo referenda, zákonodarný alebo regulačný proces alebo volebné správanie.
  • Transparentné označovanie: Platená politická reklama musí byť jasne označená a poskytovať niekoľko kľúčových informácií. Ide o meno sponzora, ktoré musí byť výrazne zobrazené, a ľahko vyhľadateľné oznámenie o transparentnosti, v ktorom sa musí uvádzať: 1. suma vynaložená na politickú reklamu; 2. zdroje použitých finančných prostriedkov a 3. súvislosť medzi reklamou a príslušnými voľbami alebo referendami.
  • Prísne podmienky zacieľovania a zosilňovania politického obsahu: Techniky zacieľovania a zosilňovania politického obsahu, v ktorých sa využívajú alebo odvodzujú citlivé osobné údaje, ako napríklad etnický pôvod, náboženské presvedčenie alebo sexuálna orientácia, budú zakázané. Takéto techniky budú povolené len vtedy, ak k nim dá dotknutá osoba výslovný súhlas. Zacieľovanie by mohlo byť povolené aj v súvislosti s legitímnymi činnosťami nadácií, združení alebo neziskových subjektov s politickým, filozofickým, náboženským alebo odborovým poslaním, ak sa zameriava na ich vlastných členov. Po prvýkrát bude povinné zahrnúť do reklamy jasné informácie o tom, prečo reklama cieli na konkrétnu osobu. Takisto bude povinné zverejniť, na aké skupiny osôb bola reklama zacielená, na základe akých kritérií a s akými nástrojmi alebo metódami zosilňovania politického obsahu. Organizácie, ktoré využívajú zacieľovanie a zosilňovanie politického obsahu, budú musieť prijať, uplatňovať a zverejniť vnútornú politiku používania takýchto techník. Politická reklama sa neuverejní, ak nebude spĺňať všetky požiadavky na transparentnosť.
  • Pokuty za porušenie pravidiel: Členské štáty budú musieť zaviesť účinné, primerané a odrádzajúce pokuty za porušenie pravidiel transparentnosti politickej reklamy. Podľa navrhovaného nariadenia budú vnútroštátne orgány pre ochranu údajov osobitne monitorovať využívanie osobných údajov pri politickom zacieľovaní a budú oprávnené ukladať pokuty v súlade s pravidlami EÚ na ochranu údajov.

Aktualizácia pravidiel EÚ o politických stranách a nadáciách EÚ a o volebných právach

Komisia navrhuje aj revíziu pravidiel EÚ o financovaní európskych politických strán a nadácií. Súčasný rámec má niekoľko medzier, ktoré stranám a nadáciám bránia fungovať a plniť ich poslanie, čiže zastupovať hlas občanov EÚ. Aktualizované nariadenie má uľahčiť interakciu európskych politických strán s národnými členskými stranami aj so zahraničím, zvýšiť transparentnosť, najmä pokiaľ ide o politickú reklamu a dary, ako aj znížiť nadmernú administratívnu záťaž a zvýšiť finančnú životaschopnosť európskych politických strán a nadácií.

Viac..  Diplomati EÚ v Tolede hovorili o podpore Ukrajiny a o ďalšom rozširovaní Únie

Komisia napokon navrhla aktualizovať súčasné pravidlá európskych a komunálnych volieb týkajúce sa občanov EÚ, ktorí bývajú v inom členskom štáte, než je štát, ktorého sú štátnymi príslušníkmi (tzv. migrujúci občania EÚ). Takýchto občanov je približne 13,5 milióna, ale len veľmi málo z nich využíva svoje právo voliť v európskych a komunálnych voľbách. Komisia navrhuje adresné zmeny existujúcich smerníc o volebných právach, aby v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024 bola zabezpečená inkluzívna účasť. Ide napríklad o povinnosť aktívne informovať takýchto občanov o ich volebných právach, zaviesť štandardizované registračné formuláre pre voličov alebo kandidátov alebo používať jazyk, ktorým vo všeobecnosti hovoria migrujúci občania EÚ bývajúci na danom území. Návrh obsahuje aj záruky pre migrujúcich občanov EÚ, že nebudú vyradení zo zoznamu voličov v krajine ich pôvodu.

Ďalšie kroky

O návrhoch sa bude teraz rokovať v Európskom parlamente a Rade. Aby sa voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 mohli konať v súlade s najvyššími demokratickými normami, nové pravidlá by mali nadobudnúť účinnosť najneskôr na jar 2023, čiže jeden rok pred voľbami, a členské štáty by ich mali dovtedy v plnej miere implementovať.

Kontext

Predsedníčka von der Leyenová medzi svoje priority v politických usmerneniach zahrnula nový impulz pre európsku demokraciu. Súčasťou tejto priority sú dnes oznámené legislatívne návrhy, ktoré majú zaistiť väčšiu transparentnosť platenej politickej reklamy a jasnejšie pravidlá financovania európskych politických strán.

akčnom pláne pre európsku demokraciu prijatom v decembri 2020 Komisia predstavila prvé posúdenie výziev spojených s politickou reklamou a otázok súvisiacich s novými technikami, ktoré sa používajú na zacielenie reklamy na základe osobných údajov používateľov. Tieto techniky môžu byť zneužité na využívanie zraniteľných miest občanov, a to bez ohľadu na to, či boli údaje získané oprávnene alebo nie. Občania EÚ majú právo dostávať objektívne, otvorené a pluralitné informácie. Je to mimoriadne dôležité, keďže nedávny prieskum Eurobarometra ukázal, že takmer štyria z desiatich Európanov boli vystavení obsahu, kde nedokázali ľahko určiť, či ide o politickú reklamu.

Navrhované nariadenie vychádza z príslušných právnych predpisov EÚ a dopĺňa ich. Ide napríklad o všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) či navrhovaný akt o digitálnych službách, ktorý po prijatí stanoví komplexné pravidlá transparentnosti, zodpovednosti a koncepcie systémov pre reklamu na online platformách, a to aj pokiaľ ide o politickú reklamu. Navrhované nariadenie doplní aj aktualizácia samoregulačného Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií, ktorá vychádza z nedávno uverejneného usmernenia Komisie.

Nariadenie o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií je nedávny právny predpis, ktorý sa uplatnil prvýkrát vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019. V súčasnom regulačnom rámci sa však zistili viaceré medzery, ktoré bránia európskym politickým stranám a nadáciám plniť ich poslanie, ktorým je pomôcť utvárať európsky politický priestor. Komisia preto dnes predkladá návrh na prepracovanie uvedeného nariadenia.

Občania EÚ s bydliskom v inom členskom štáte, ako je členský štát ich pôvodu – migrujúci občania EÚ –, majú právo voliť a byť volení vo voľbách do Európskeho parlamentu a v komunálnych voľbách v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko. Ich účasť však často býva nižšia ako účasť občanov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi hostiteľského členského štátu. Čiastočne je to spôsobené zložitými postupmi registrácie v členskom štáte bydliska alebo chýbajúcimi jasnými informáciami o ich právach. Pre migrujúcich občanov EÚ je preto ťažšie uplatniť si svoje právo voliť, čím sa obmedzujú ich demokratické práva. Aktualizácia príslušného právneho rámca, konkrétne smernice o práve voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu a smernice o uplatňovaní volebného práva a práva byť volený v komunálnych voľbách, reaguje práve na tieto ťažkosti.

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Lexmann: Bezpečnejší online priestor predovšetkým pre deti

Od dnešného dňa musia veľké online platformy uviesť do praxe povinnosti, ktoré im ukladá európsky …

Consent choices