Kyberbezpečnosť, počítač, online, internet. PHOTO: © European Union 2020

Prieskum Eurobarometra: vyše polovica občanov EÚ vyjadrila obavy z kybernetických útokov a počítačovej kriminality

Podľa osobitného prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v septembri a októbri 2021, si prevažná väčšina občanov EÚ myslí, že internet a digitálne nástroje budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu. Okrem toho veľká väčšina považuje za užitočné, aby Európska únia vymedzila a podporovala európske práva a zásady s cieľom zabezpečiť, aby bola digitálna transformácia úspešná.

  1. Význam digitálnych technológií v každodennom živote

Zo zistení prieskumu vyplýva, že viac ako osem z desiatich Európanov (81 %) si myslí, že do roku 2030 budú digitálne nástroje a internet v ich živote dôležité. Viac ako 80 % občanov EÚ si myslí, že ich používanie prinesie aspoň toľko výhod ako nevýhod. Len malá menšina (12 %) očakáva, že pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a internetu do roku 2030, nad výhodami budú prevažovať nevýhody.

  1. Obavy z ujmy a rizík na internete

Viac ako polovica (56 %) opýtaných občanov EÚ vyjadrilo obavy z kybernetických útokov a počítačovej kriminality, ako sú krádež alebo zneužitie osobných údajov, škodlivý softvér alebo phishing. Navyše viac ako polovica (53 %) z nich tiež uviedla, že má obavy o bezpečnosť a duševnú pohodu detí na internete, a takmer polovica (46 %) občanov EÚ má obavy v súvislosti s používaním osobných údajov a informácií zo strany spoločností či verejnej správy. Približne tretinu (34 %) občanov EÚ znepokojujú ťažkosti súvisiace s odpojením sa a nájdením rovnováhy medzi životom online a offline a približne jedného zo štyroch (26 %) znepokojujú ťažkosti týkajúce sa získavania nových digitálnych zručností potrebných na aktívnu účasť v spoločnosti. Napokon približne jeden z piatich (23 %) občanov EÚ vyjadril svoje obavy z vplyvu digitálnych produktov a služieb na životné prostredie.

  1. Potreba lepšie poznať práva v online prostredí

Podľa výsledkov prieskumu si väčšina občanov EÚ myslí, že EÚ chráni ich práva v online prostredí dobre. Značný počet (takmer 40 %) občanov EÚ si však nie je vedomý toho, že ich práva, ako je sloboda prejavu, súkromie alebo nediskriminácia, by sa mali dodržiavať aj online, a v šiestich členských štátoch EÚ takto uvažujú viac ako tri štvrtiny občanov. Veľká väčšina občanov EÚ však považuje za užitočné dozvedieť sa o týchto právach viac.

  1. Podpora vyhlásenia o digitálnych zásadách

Veľká väčšina (82 %) občanov EÚ považuje za užitočné, aby Európska únia vymedzila a podporovala spoločnú európsku víziu digitálnych práv a zásad. Tieto zásady by mali mať konkrétny vplyv na občanov; napríklad deväť z desiatich (90 %) občanov je za stanovenie zásady, že všetci vrátane osôb so zdravotným postihnutím alebo osôb, ktorým hrozí vylúčenie, by mali mať k dispozícii ľahko dostupné a používateľsky ústretové digitálne verejné služby. Ľudia chcú byť jasne informovaní o podmienkach, ktoré sa vzťahujú na ich internetové pripojenie, mať prístup k internetu prostredníctvom cenovo dostupného a vysokorýchlostného pripojenia a možnosť využívať bezpečnú a dôveryhodnú digitálnu identitu na prístup k širokej škále verejných a súkromných online služieb.

Viac..  Týždeň v EP: Inflácia, bezpečnosť na cestách, údaje pacientov, aj podpora hudobníkov

Ďalšie kroky

Na základe výsledku tohto prvého prieskumu Eurobarometra bude možné vypracovať návrh európskeho vyhlásenia o digitálnych právach a zásadách zo strany Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Týmto vyhlásením sa podporí digitálna transformácia, ktorú formujú spoločné európske hodnoty a vízia technologických zmien zameraná na človeka. Po tomto prvom prieskume sa naplánuje každoročná opakujúca sa séria prieskumov Eurobarometra (od roku 2023) s cieľom zhromaždiť kvalitatívne údaje na základe toho, ako občania vnímajú uplatňovanie digitálnych zásad v EÚ v nadväznosti na ich zakotvenie v predmetnom vyhlásení.

Kontext

Osobitný Eurobarometer (518) sa zaoberá tým, ako občania EÚ vnímajú budúcnosť digitálnych nástrojov a internetu, ako aj očakávaným vplyvom internetu, digitálnych produktov, služieb a nástrojov na ich život do roku 2030. Uskutočnil sa od 16. septembra do 17. októbra 2021 formou online rozhovorov alebo, ak to bolo možné, v rámci osobných stretnutí. Na rozhovoroch sa zúčastnilo 26 530 respondentov z 27 členských štátov EÚ.

Komisia 9. marca 2021 predstavila svoju víziu digitálnej transformácie Európy do roku 2030 v oznámení Digitálny kompas: digitálne desaťročie na európsky spôsob a navrhla zostaviť súbor digitálnych zásad, ktoré stelesňujú európsky spôsob digitálnej transformácie a usmerňujú politiku EÚ v digitálnej oblasti. Týka sa to oblastí, ako sú prístup k internetovým službám, k bezpečnému a dôveryhodnému online prostrediu, k digitálnym verejným službám a správe zameraným na človeka, ako aj online slobody.

Na základe toho Komisia v septembri 2021 navrhla pevný rámec riadenia na dosiahnutie digitálnych cieľov vo forme programu Cesta k digitálnemu desaťročiu. Komisia zorganizovala aj otvorenú verejnú konzultáciu o digitálnych zásadách, ktorá prebiehala od 12. mája do 6. septembra 2021. Výsledky tejto konzultácie svedčia o širokej podpore európskych digitálnych zásad zo strany respondentov. V rámci konzultácie bolo prijatých 609 odpovedí, z toho 65 % od občanov a 10 % od organizácií občianskej spoločnosti.

O mam

Odporúčame pozrieť

zvierata, kura, nosnice

Eurobarometer ukazuje, aké dôležité sú dobré životné podmienky zvierat pre Európanov

Komisia už viac ako 40 rokov pracuje na zlepšovaní životných podmienok zvierat: postupne zlepšuje život …

Consent choices