Stop nenávisti. PICTURE: ©European Union 2021

Komisia navrhuje rozšíriť zoznam trestných činov EÚ: zahrnie nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti

Európska komisia predložila iniciatívu na rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ tak, aby zahŕňal nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti, ako avizovala predsedníčka von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie v roku 2020.

V celej Európe prudko stúpajú nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti. Je to mimoriadne závažný a znepokojujúci jav – offline aj online. Riešenie tejto celoeurópskej výzvy si vyžaduje spoločné opatrenia EÚ. V súčasnosti však neexistuje právny základ, ako kriminalizovať nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti na úrovni EÚ. Treba rozšíriť existujúci zoznam trestných činov EÚ, ktorý je uvedený v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Zabezpečili by sa tým minimálne spoločné pravidlá o tom, ako definovať trestné činy a sankcie uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ. Dnešná iniciatíva je prvým krokom potrebným na rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ. Ďalším krokom by bolo schválenie iniciatívy členskými štátmi, aby Komisia mohla predložiť legislatívny návrh.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Nenávisť nemá v Európe miesto. Je v rozpore s našimi základnými hodnotami a zásadami. Potrebujeme opatrenia na úrovni EÚ, aby sa nenávisť postihovala ako trestný čin všade v Európe a rovnako.“

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders dodal: „Na problém nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti treba rázne reagovať v celej EÚ – hneď teraz a aj v budúcnosti. Dnešná iniciatíva je dôležitým krokom k účinnejšej európskej reakcii na takéto hrozby proti pluralizmu a inkluzívnosti. Nedopustíme, aby tento jav oslabil naše demokracie.“

Hlavné prvky oznámenia:

V dnešnej iniciatíve sa uvádzajú podklady pre rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti podľa kritérií uvedených v článku 83 ods. 1 ZFEÚ:

  • Cezhraničný rozmer nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti: Nenávistné prejavy na internete sa rýchlo šíria a každý si ich dokáže kdekoľvek nájsť. Ideológie, ktoré stoja za nenávistnými prejavmi a trestnými činmi z nenávisti, môžu mať medzinárodné korene a v online prostredí sa dokážu rýchlo šíriť. Trestné činy z nenávisti môžu páchať siete združujúce členov z viacerých krajín.
  • Nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti ako oblasť trestnej činnosti: Komisia sa domnieva, že nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti tvoria samostatnú oblasť trestnej činnosti, pretože majú špeciálnu inherentnú vlastnosť, a to „nenávisť“ zameranú na osoby alebo skupiny osôb, ktoré spájajú rovnaké chránené charakteristiky (alebo sú vnímané ako osoby či skupiny s týmito charakteristikami).
  • Nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti ako oblasť obzvlášť závažnej trestnej činnosti: Nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti sú obzvlášť závažnou trestnou činnosťou, pretože ohrozujú spoločné hodnoty a základné práva EÚ zakotvené v článkoch 2 a 6 Zmluvy o Európskej únii, ako aj v charte. Majú škodlivý vplyv na jednotlivcov, ich spoločenstvá a na spoločnosť ako celok.
  • Vývoj v oblasti trestnej činnosti: Tieto dva javy sú čoraz rozšírenejšie v dôsledku rôznych hospodárskych, sociálnych a technologických zmien a vývoja. Jedným z faktorov, ktoré prispievajú k tomuto nárastu, je aj pandémia COVID-19.
  • Niet inej cesty ako rozšíriť zoznam trestných činov EÚ: Členské štáty EÚ kriminalizujú nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti v rôznej miere. Jedine rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti dokáže zabezpečiť účinný a komplexný trestnoprávny prístup k týmto javom na úrovni EÚ spolu s dôslednou ochranou obetí takýchto činov.

Ďalšie kroky

Po získaní súhlasu Európskeho parlamentu musí Rada jednomyseľne rozhodnúť, že nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti sa budú považovať za ďalšiu oblasť trestnej činnosti podľa kritérií stanovených v článku 83 ods. 1 ZFEÚ. Komisia môže následne navrhnúť právne predpisy, v ktorých sa stanovia minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia nenávistného prejavu a trestného činu z nenávisti a ich trestania. Tieto predpisy by prijal Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

Viac..  Veľvyslanec EÚ sa nezúčastní na Putinovej inaugurácii; účasť odriekla aj Kanada či Británia

Súvislosti

V dnes uverejnenej externej štúdii sa potvrdzuje rozsah nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti a ich znepokojujúci trend. Počas pandémie sa zvýšila miera nenávisti napríklad voči Rómom, židom, moslimom a osobám ázijského pôvodu alebo voči tým, ktorí sú vnímaní ako osoby takéhoto pôvodu. Prejavuje sa to aj rasistickými útokmi a bitkami, násilným šikanovaním, vyhrážaním a rasistickým zneužívaním. Zo zdrojov vyplynulo, že 52 % mladých žien a dievčat zažilo online násilie vrátane vyhrážania a sexuálneho obťažovania. Osobám so zdravotným postihnutím zas hrozí väčšie riziko ako ostatným, že sa stanú obeťou obťažovania a násilných trestných činov vrátane činov páchaných z nenávisti.

Trestné činy z nenávisti a nenávistné prejavy sú v rozpore so základnými európskymi hodnotami stanovenými v článku 2 Zmluvy o EÚ. Podľa článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ môžu Európsky parlament a Rada stanoviť minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblastiach obzvlášť závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom. Takýmito oblasťami sú napríklad terorizmus, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie žien a detí. V závislosti od vývoja trestnej činnosti môže Rada prijať rozhodnutie určujúce ďalšie takéto oblasti. Komisii tým umožní – v druhom kroku – navrhnúť pevný rámec, ako riešiť nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti na úrovni EÚ.

Na úrovni EÚ už existuje rámec pre silnú spoločnú reakciu na rasistické a xenofóbne nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti. Poskytuje ho rámcové rozhodnutie Rady o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva. Cieľom rámcového rozhodnutia je zabezpečiť, aby sa závažné prejavy rasizmu a xenofóbie v celej EÚ trestali účinnými, primeranými a odrádzajúcimi trestnými sankciami. To si vyžaduje, aby členské štáty stanovili nenávistné prejavy za trestný čin, napríklad verejné podnecovanie k násiliu alebo nenávisti na základe rasy, farby pleti, náboženstva, rodového pôvodu alebo národného alebo etnického pôvodu. Pri iných trestných činoch, ako sú nenávistné prejavy, musia členské štáty zabezpečiť, aby sa rasistická a xenofóbna motivácia považovala za priťažujúcu okolnosť, respektíve aby sa takáto motivácia zohľadňovala pri určovaní trestu. Komisia podporuje snahu členských štátov účinne vykonávať rámcové rozhodnutie prostredníctvom skupiny na vysokej úrovni pre boj proti rasizmu, xenofóbii a iným formám neznášanlivosti.

Iniciatíva je súčasťou širšieho súboru opatrení, ktoré EÚ podniká na boj proti nezákonným nenávistným prejavom a násilným extrémistickým ideológiám a terorizmu na internete. Ide napríklad o kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom online, ktorý vydala EÚ, navrhovaný akt o digitálnych službáchnariadenie o riešení teroristického obsahu online a internetové fórum EÚ. Táto iniciatíva podporí akčný plán EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025 a stratégiu boja proti antisemitizmu a podpory židovského života v EÚ, ako aj stratégiu pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025.

O mam

Odporúčame pozrieť

EK: 21 odporúčaní z európskej panelovej diskusie občanov o boji proti nenávisti v spoločnosti

150 európskych občanov adresovalo Európskej komisii a vnútroštátnym orgánom 21 odporúčaní zameraných na boj proti …

Consent choices