zamestnanie, rodova rovnost
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia predkladá akčný plán na podporu sociálneho hospodárstva a tvorbu pracovných miest

Európska komisia predstavila akčný plán, ktorý má pomôcť európskemu sociálnemu hospodárstvu prosperovať, využiť jeho hospodársky potenciál a potenciál tvorby pracovných miest, ako aj jeho príspevok k spravodlivej a inkluzívnej obnove a zelenej a digitálnej transformácii.

Organizácie sociálneho hospodárstva sú subjekty, ktoré kladú na prvé miesto sociálne a environmentálne účely a opätovne investujú väčšinu svojho zisku späť do organizácie. V Európe pôsobí 2,8 milióna subjektov sociálneho hospodárstva, ktoré zamestnávajú 13,6 milióna ľudí a ponúkajú riešenia kľúčových výziev, ktorým čelíme ako spoločnosť. Zahŕňajú rôznorodú škálu odvetví a foriem, od služieb starostlivosti až po recykláciu, od družstiev po sociálne podniky. Silnejšia podpora sociálneho hospodárstva nielenže vytvára pracovné miesta, ale umožňuje organizáciám zvýšiť ich sociálny vplyv v celej EÚ. Dnešný akčný plán sociálneho hospodárstva umožňuje organizáciám sociálneho hospodárstva prosperovať a rásť.

Komisia navrhuje konať v troch oblastiach:

  1. Vytváranie vhodných podmienok na to, aby sociálne hospodárstvo prosperovalo

Politické a právne rámce sú kľúčom k vytvoreniu vhodného prostredia, v ktorom môže sociálne hospodárstvo prosperovať. Patria sem dane, verejné obstarávanie a rámce štátnej pomoci, ktoré sa musia prispôsobiť potrebám sociálneho hospodárstva.

Komisia preto v roku 2023 navrhne odporúčanie Rady o vytvorení rámcových podmienok sociálneho hospodárstva. Uverejní aj usmernenia pre členské štáty o daňových rámcoch pre organizácie sociálneho hospodárstva a uľahčí prístup k usmerneniam o štátnej pomoci. Cieľom akčného plánu je tiež zlepšiť osvedčené postupy v oblasti sociálne zodpovedného verejného obstarávania a podporiť zameranie sociálneho hospodárstva za hranicami EÚ.

  1. Otváranie príležitostí pre organizácie sociálneho hospodárstva, aby mohli začať podnikať a rozširovať sa

Subjekty sociálneho hospodárstva by mali dostať podporu na rozvoj podnikania, aby mohli začať podnikať a rozvíjať sa, ako aj na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie svojich pracovníkov. Na roky 2021 – 2027 má Komisia za cieľ zvýšiť svoju podporu nad rámec odhadovanej sumy 2,5 miliardy EUR, ktorú vyčlenila na sociálne hospodárstvo v predchádzajúcom období (2014 – 2020).

Okrem iných opatrení Komisia v roku 2023 spustí nový portál EÚ pre sociálne hospodárstvo, aby aktérom sociálneho hospodárstva poskytla priestor, kde môžu nájsť všetky potrebné informácie o financovaní z prostriedkov EÚ, politikách, odbornej príprave a iniciatívach. V roku 2022 spustí aj nové finančné produkty v rámci programu InvestEU a zlepší prístup k financovaniu. V roku 2022 Komisia zriadi aj Európske kompetenčné centrum pre sociálnu inováciu.

  1. Zabezpečenie uznania sociálneho hospodárstva a jeho potenciálu

Cieľom akčného plánu je zviditeľniť sociálne hospodárstvo a zvýšiť uznanie jeho práce a potenciálu. Komisia bude realizovať komunikačné činnosti, v ktorých zdôrazní úlohu a špecifiká sociálneho hospodárstva. Komisia okrem toho začne štúdiu, v rámci ktorej sa budú zbierať kvalitatívne a kvantitatívne údaje, a ktorá má pomôcť lepšie pochopiť sociálne hospodárstvo v celej EÚ. Bude tiež organizovať kurzy odbornej prípravy pre verejných činiteľov zamerané na rôzne témy týkajúce sa sociálneho hospodárstva, podporovať sociálne hospodárstvo na regionálnej a miestnej úrovni prostredníctvom cezhraničných kontaktov a realizovať veľa ďalších aktivít.

Viac..  Miriam Lexmann: Zmluvy o EÚ netreba meniť, tie existujúce sú dostatočné

Komisia dnešným akčným plánom otvára aj „cestu transformácie“, aby v dialógu s verejnými orgánmi a zainteresovanými stranami pomohla sociálnemu hospodárstvu pri zelenej a digitálnej transformácii. Komisia získava názory verejnosti na túto cestu transformácie prostredníctvom nástroja EU survey, ktorý je k dispozícii do 28. februára 2022.

Vyjadrenia členov kolégia

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis uviedol: „Akčný plán pre sociálne hospodárstvo prekonáva priepasť medzi naším sociálnym hospodárstvom a podporou, ktorú potrebuje na to, aby sa mu darilo a aby ešte viac prispievalo k spoločnému blahu. Počnúc obmedzením byrokracie, ktorej čelia niektorí sociálni podnikatelia, až po vytváranie pracovných miest a nových príležitostí pre ľudí na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu, je plán nevyhnutný na dosiahnutie spravodlivej zelenej a digitálnej transformácie, ako aj inkluzívnej obnovy po pandémii.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit dodal: „Sociálne hospodárstvo môže vďaka svojmu silnému lokálnemu charakteru ponúknuť inovačné riešenia „zdola nahor“ na mnohé globálne výzvy súčasnosti, ako je zmena klímy, digitalizácia a sociálne vylúčenie. Sociálne hospodárstvo spolupracuje s miestnymi komunitami a v ich prospech a má obrovský potenciál vytvárať pracovné miesta. Som presvedčený, že tento akčný plán pomôže organizáciám sociálneho hospodárstva rozširovať sa, získať uznanie a mať ešte väčší vplyv na spoločnosť.“ 

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton k tomu dodal: „Sociálne hospodárstvo vytvára pracovné miesta a rast práve tam, kde to občania a ich bezprostredné okolie potrebujú. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 poukázala aj na odolnosť a vynaliezavosť obchodných modelov sociálneho hospodárstva. Aby sme ďalej rozvíjali ich potenciál a prínos k zelenej a digitálnej transformácii, nastupujeme na cestu transformácie pre ekosystém „blízkosti a sociálneho hospodárstva“. Budeme spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami na vytvorení inkluzívnejšieho a udržateľnejšieho hospodárstva.“

Kontext

Sociálne hospodárstvo zahŕňa rôzne podniky, organizácie a právne subjekty, ako sú sociálne podniky, družstvá, poisťovne (osobitný typ kolektívneho poistenia), neziskové združenia a nadácie. Ich poslanie je sústredené na ľudí a životné prostredie a väčšinu svojho zisku vracajú organizácii alebo investujú do konkrétneho sociálneho cieľa. Sú riadené participatívne, spôsobom „zdola nahor“.

Akčný plán nadväzuje na iniciatívu Komisie pre sociálne podnikanie z roku 2011 a je výsledkom rozsiahleho konzultačného procesu s občanmi a zainteresovanými stranami. Viac informácií možno nájsť v pracovnom dokumente útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k akčnému plánu pre sociálne hospodárstvo, a v pracovnom dokumente útvarov Komisie o ceste transformácie na sociálne hospodárstvo.

O mam

Odporúčame pozrieť

Analytik Gábriš z ČSOB: Nezamestnanosť klesá a blíži sa k historickému minimu

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla piaty mesiac za sebou a klesá už od začiatku roka. V máji klesla na …

Consent choices