Ilustračné PHOTO: © European Union.

Kódex policajnej spolupráce: V záujme zvýšenia bezpečnosti posilňuje EK cezhraničnú policajnú spoluprácu

Komisia navrhla kódex policajnej spolupráce EÚ s cieľom posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti presadzovania práva a poskytnúť príslušníkom polície EÚ modernejšie prostriedky na výmenu informácií. Keďže mnoho páchateľov pôsobí cezhranične, polícia v EÚ musí byť schopná rýchlo a efektívne spolupracovať. Kódex policajnej spolupráce, ktorý zahŕňa odporúčanie o operačnej policajnej spolupráci a nové pravidlá výmeny informácií, pomôže zlepšiť cezhraničné operácie, poskytne jasné stanovené kanály a časové rámce na výmenu informácií a posilní úlohu Europolu. Okrem toho revidované pravidlá o automatizovanej výmene určitých kategórií údajov pomôžu účinnejšie odhaliť spojitosti medzi trestnými činmi v celej EÚ. Pomôže to zaplniť medzery v informáciách, posilniť prevenciu, odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov v EÚ a takisto podporiť všeobecnú bezpečnosť v Európe. Komisia dnes podáva aj správu o celkovom pokroku v rámci Stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu.

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Páchatelia by nemali mať možnosť uniknúť polícii tak, že jednoducho prejdú z jedného členského štátu do druhého. Dnes navrhujeme pravidlá, ktoré majú príslušníkom polície v celej EÚ pomôcť spolupracovať pri zadržiavaní páchateľov. Vďaka jasne určeným kanálom na výmenu informácií môže polícia rýchlo identifikovať podozrivé osoby a zhromaždiť informácie potrebné na vyšetrovanie.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová dodala: „Našimi dnešnými návrhmi sa vyriešia praktické cezhraničné problémy, ktorým policajné orgány v Európe každodenne čelia. Ako príklad si predstavme situáciu, že pri cezhraničnom prenasledovaní páchateľa musí polícia prekročiť vnútornú hranicu, aké pravidlá sa tu uplatňujú? V súčasnosti polícia podlieha rozdielnym a zložitým vnútroštátnym pravidlám, pričom dnešné návrhy vytvoria pre tieto pravidlá prehľadný európsky rámec. Polícia bude mať aj lepšie prostriedky na výmenu informácií potrebných na vyšetrovanie, aby nás vedela ochrániť pred čoraz sofistikovanejšími páchateľmi.“

Medzi navrhované opatrenia patrí:

  • Odporúčanie o operačnej policajnej spolupráci obsahujúce spoločné normy pre spoluprácu medzi príslušníkmi polície, ktorí sa zúčastňujú na spoločnej hliadkovej činnosti a pôsobia na území iného členského štátu. Je v ňom zahrnutý spoločný zoznam trestných činov, v prípade ktorých je možné cezhraničné prenasledovanie, a zabezpečené aplikácie na posielanie správ, aby mohli príslušníci polície pri vykonávaní operácií v iných krajinách EÚ komunikovať so svojimi kolegami. Policajné operácie a vyšetrovania trestných činov zostávajú v zodpovednosti členských štátov, tieto spoločné normy však uľahčia príslušníkom polície prácu v iných krajinách EÚ. Cieľom odporúčania je takisto podporiť spoločnú kultúru EÚ v oblasti polície prostredníctvom spoločnej odbornej prípravy vrátane jazykových kurzov alebo výmenných programov.
  • Nové pravidlá na výmenu informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov: Príslušníci polície v jednom členskom štáte by mali mať prístup k tým istým informáciám za rovnakých podmienok, ako majú ich kolegovia v inom členskom štáte. Členské štáty by mali zriadiť jednotné kontaktné miesto, ktoré by fungovalo nepretržite, malo by primerané personálne obsadenie a slúžilo by na výmenu informácií s ostatnými krajinami EÚ. Požadované informácie by sa mali sprístupniť do 8 hodín (v naliehavých prípadoch), avšak maximálne do 7 dní. Štandardným komunikačným kanálom by sa mala stať dôveryhodná sieťová aplikácia na zabezpečenú výmenu informácií (SIENA), ktorú spravuje Europol.
  • Revidované pravidlá automatizovanej výmeny údajov na účely policajnej spolupráce v prümskom rámci s cieľom zlepšiť, uľahčiť a urýchliť výmenu údajov a pomôcť identifikovať páchateľov trestnej činnosti. Súčasťou návrhu je doplnenie podôb tváre podozrivých a odsúdených páchateľov a policajných záznamov do automatizovanej výmeny údajov a zavedenie centrálneho smerovača, ku ktorému sa môžu pripojiť vnútroštátne databázy, čím sa nahradí množstvo prepojení medzi jednotlivými národnými databázami. Europol bude môcť takisto účinnejšie podporovať členské štáty tým, že bude údaje z krajín mimo EÚ porovnávať s údajmi v databázach členských štátov, čo pomôže identifikovať páchateľov známych v krajinách mimo EÚ.
Viac..  Baerbocková: Mediácia EÚ najlepšou cestou k mieru medzi Azerbajdžanom-Arménskom

Ďalšie kroky

Navrhovanú smernicu o výmene informácií a nariadenie o automatizovanej výmene údajov musia spoločne prijať Európsky parlament a Rada. Návrh odporúčania Rady o operačnej policajnej spolupráci prerokuje Rada a po konzultácii s Európskym parlamentom ho môže prijať. Odporúčanie by potom slúžilo ako základ pre všetky členské štáty na aktualizovanie existujúcich vnútroštátnych alebo dvojstranných dohôd.

Súvislosti

V schengenskom priestore páchatelia nesmú mať možnosť uniknúť polícii tak, že sa jednoducho premiestnia z jedného členského štátu do druhého. Podľa hodnotenia hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti v EÚ, ktoré v roku 2021 vypracoval Europol, takmer 70 % zločineckých sietí pôsobí vo viac ako troch členských štátoch. Príslušníci polície musia byť schopní účinne a systematicky spolupracovať v rámci celej EÚ. V stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu z júla 2020 Komisia oznámila návrhy na posilnenie policajnej spolupráce s cieľom zabezpečiť lepšiu spoluprácu orgánov presadzovania práva v rámci celej EÚ v súlade s moderným súborom pravidiel.

Ako sa zdôrazňuje v stratégii EÚ v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti z apríla 2021, v boji proti všetkým formám závažnej a organizovanej trestnej činnosti je nevyhnutná dôsledná policajná spolupráca a bezproblémová výmena informácií. Dnešný návrh kódexu policajnej spolupráce je splnením záväzku prijatom v tejto stratégii. Jednoduchšia policajná spolupráca pomôže posilniť prevenciu, odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov v EÚ. Ako sa zdôrazňuje v stratégii zameranej na plne funkčný a odolný schengenský priestor z júna 2021, je rovnako nevyhnutné zabezpečiť dobré fungovanie schengenského priestoru. Účinná policajná spolupráca je efektívny spôsob riešenia bezpečnostných hrozieb v schengenskom priestore, pričom zároveň prispeje k jeho udržaniu.

Komisia podala aj správu o pokroku dosiahnutom za posledných 6 mesiacov v rámci stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu pri budovaní nadčasového bezpečnostného prostredia.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ: Ministri financií schválili posilnenie kódexu na obmedzenie škodlivých daňových opatrení členských štátov

Ministri financií EÚ v utorok schválili revidovaný kódex správania pri zdaňovaní podnikov. Ide o politický, …

Consent choices