online
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Akt o digitálnych trhoch: regulácia veľkých online platforiem

Európsky parlament schválil svoj postoj k regulácii veľkých online platforiem v Únii. Rokovania poslancov s ministrami štátov EÚ o konečnom znení nových pravidiel sa tak môžu začať.

Návrh aktu o digitálnych trhoch zakazuje niektoré praktiky veľkých platforiem, ktoré sú v pozícii akéhosi strážcu prístupu na trh (gatekeeper), a umožňuje Európskej komisii vykonávať prieskumy trhu a udeliť sankcie za konanie, ktoré je v rozpore s platnými pravidlami. Text nariadenia, ktorý Európsky parlament schválil pomerom hlasov 642 (za): 8 (proti): 46 (zdržalo sa hlasovania), prináša veľkým online platformám nové priamo uplatniteľné povinnosti a zákazy. Cieľom novej legislatívy je zaistiť na digitálnom trhu spravodlivú a otvorenú hospodársku súťaž.

Navrhované nariadenie sa bude vzťahovať na popredných poskytovateľov takzvaných základných služieb platforiem, pri ktorých je riziko nekalých obchodných praktík najvyššie. Patria sem napríklad online sprostredkovateľské služby, sociálne siete, vyhľadávače, operačné systémy, online reklamné služby, služby cloud computingu a služby zdieľania videí, ktoré spĺňajú relevantné kritériá vzťahujúce sa na strážcov prístupu (gatekeepers). Poslanci do pôsobnosti nariadenia zaradili aj internetové prehliadače, virtuálnych asistentov a hybridné televízne služby (connected TV).

Ďalšie poslancami presadzované zmeny sa týkajú kritérií, na základe ktorých sú zadefinovaní strážcovia prístupu, ako aj zoznamu povinností a obmedzení platforiem. Súčasťou návrhu sú aj nové ustanovenia o cielenej reklame, interoperabilite služieb, obmedzení akvizícií zameraných na likvidáciu konkurencie (tzv. vražedných akvizícií), vymáhaní pravidiel EÚ, úlohe vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a pokutách.

Kľúčové body návrhu EP

V schválenom texte nariadenia Európsky parlament:

·  zvyšuje kvantitatívne prahové hodnoty, na základe ktorých sa na spoločnosť vzťahuje akt o digitálnych trhoch, na 8 miliárd eur ročného obratu v Európskom hospodárskom priestore (EHS) a na 80 miliárd eur trhovej kapitalizácie; stanovuje, že spoločnosti musia poskytovať základné platformové služby v aspoň troch členských krajinách EÚ a mať minimálne 45 miliónov koncových používateľov mesačne a viac než 10.000 komerčných používateľov, aby sa na nich vzťahovali nové pravidlá;

·  poskytuje koncovým užívateľom možnosť kedykoľvek si odinštalovať softvérové aplikácie predinštalované na základnej platformovej službe;

·  uvádza dodatočné požiadavky týkajúce sa používania údajov na cielenú alebo mikrocielenú reklamu a interoperability služieb, ako sú interpersonálne komunikačné služby nezávislé od číslovania a služby sociálnych sietí;

·  objasňuje úlohu vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a zároveň ponecháva zodpovednosť za presadzovanie aktu o digitálnych trhoch na Komisii;

·  stanovuje obmedzenia pre tzv. vražedné akvizície – v prípadoch systematického nedodržiavania povinností by Komisia mohla obmedziť strážcov prístupu v realizácii akvizícií v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje akt o digitálnych službách, s cieľom napraviť škody na vnútornom trhu, resp. zamedziť ďalším prípadným škodám. Títo strážcovia prístupu by boli takisto povinní informovať Komisiu o každej plánovanej koncentrácii;

·  stanovuje, že ak strážca prístupu porušuje pravidlá, Komisia mu môže uložiť pokutu vo výške „minimálne 4% a maximálne 20% jeho celkového celosvetového obratu v predchádzajúcom finančnom roku.

·  uvádza, že tento akt by mal umožňovať oznamovateľom upozorniť príslušné orgány na skutočné alebo potenciálne porušenie tohto nariadenia a chrániť ich pred odvetnými opatreniami;

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Andreas Schwab (EPP, DE) uviedol: „Dnešné prijatie rokovacieho mandátu pre akt o digitálnych trhoch vysiela jasný signál: Európsky parlament je proti nekalým obchodným praktikám digitálnych gigantov. Postaráme sa o to, aby digitálne trhy boli otvorené a konkurencieschopné. Je to dobré pre spotrebiteľov, podniky i digitálne inovácie. Naše posolstvo je jasné: EÚ bude presadzovať pravidlá sociálneho trhového hospodárstva aj v digitálnej sfére. To znamená, že pravidlá hospodárskej súťaže diktujú zákonodarcovia, a nie digitálni giganti.“

Ďalší postup

Poslancami schválený text dáva Európskemu parlamentu mandát na rokovania s vládami krajín EÚ, ktoré by sa mali začať počas francúzskeho predsedníctva v Rade v prvej polovici budúceho roka. V januári by sa v pléne malo hlasovať aj o akte o digitálnych službách. Ide o súbežný návrh na reguláciu online platforiem, ktorý sa okrem iného zaoberá nezákonným obsahom a algoritmami.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Prakticky celý digitálny priestor je dnes fakticky ovládaný len niekoľkými spoločnosťami na čele s takými gigantmi akými sú Google či Facebook. Akt o digitálnych trhoch má zamedziť mnohým nekalým praktikám zo strany týchto veľkých online platforiem. Znamená podporu pre malé a stredné podniky a uľahčenie ich prístupu a presadenia sa na existujúcom trhu. Cieľom novej regulácie je tak budovanie spravodlivejšieho digitálneho trhu a ochrana hospodárskej súťaže. Komisia získa viaceré právomoci udeľovať sankcie za konanie, ktoré bude v rozpore s novo nastavenými pravidlami. Nová úprava prinesie aj vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa. Ten by mal získať lepšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, vytvorí sa tlak na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pre konečných užívateľov, ako aj na cenu týchto služieb.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Reguláciu o digitálnych trhoch podporím, pretože zaručí spravodlivejšiu podnikateľskú súťaž na digitálnych trhoch a je prvým riešením nekalých praktík, ktoré používajú veľké digitálne platformy voči svojej potenciálnej konkurencii. Bežným užívateľom internetu prinesie táto legislatíva lepšiu ochranu ich dát, keď veľké technologické firmy nebudú môcť kombinovať osobné údaje z viacerých zdrojov. Užívatelia si takisto budú môcť vymazať predinštalované aplikácie vo svojich elektronických zariadeniach.“

Miroslav Číž (S&D, SK) uviedol: „Ide o pomerne dôležitý legislatívny akt, ktorého cieľom je zaistiť spravodlivú hospodársku súťaž na konkurencie schopných digitálnych trhoch. Dnes je jasné, že existujúce pravidlá pre spravodlivú hospodársku súťaž nie sú postačujúce na reguláciu tech-gigantov, ako sú napr. Google, Facebook a Amazon. Musíme sa uistiť, že tieto firmy nebudú rásť a profitovať na úkor svojich zákazníkov a na úkor Európskej ekonomiky. V tomto prípade hovoríme najmä o regulácií tzv. gatekeeperov, spoločností, ktoré poskytujú služby základnej platformy, ktoré bohužiaľ často obmedzujú ponuku a vytvárajú závislosti od danej platformy. Patria sem vyhľadávače, sociálne siete, online sprostredkovateľské služby, služby na zdieľanie videí, operačné systémy, could computing a online reklamné služby. Táto správa reflektuje na naše hodnoty a zameriavame sa na vytváranie čo najlepších digitálnych služieb tak, aby na trhu dominovali najlepšie a nie bezprostredne iba najväčšie firmy. Je nevyhnutné napredovať v digitálnej transformácií, zároveň sa ale musíme uistiť, že zabezpečujeme trvalejšie, udržateľnejšie a férovejšie prostredie na digitálnych trhoch. Jednoznačne v tomto kontexte je interoperabilita kľúčom k tomu, aby sme narušili dominanciu tech-gigantov. Vytváranie profilov o ľuďoch by sa počas trialógov malo ošetriť ešte lepšie. Bezpochyby treba rešpektovať a posilňovať pravidlá ochrany súkromných údajov.“

Viac..  Ivan Štefanec: V Bratislave dnes zaznelo tisíc mien obetí komunizmu

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla: „Online platformy zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu v spoločenskom aj hospodárskom živote, pričom niektorým digitálnym spoločnostiam sa podarilo nadobudnúť značnú ekonomickú váhu a kontrolu nad digitálnymi ekosystémami, čo má negatívny vplyv na hospodársku súťaž. Akt o digitálnych trhoch (DMA) sa snaží riešiť tento problém zavedením harmonizovaných pravidiel na reguláciu správania veľkých digitálnych platforiem, tzv. strážcov prístupu (gatekeepers) a elimináciu nekalých praktík pri poskytovaní služieb, ktoré vychádzajú z ich dominantného postavenia na trhu, ako je napríklad uprednostňovanie vlastných produktov a služieb vo výsledkoch vyhľadávania či zabránenie podnikovým užívateľom, aby svojich zákazníkov presmerovali na alternatívne ponuky – iné, než tie, ktoré sa poskytujú na danej platforme. Súčasťou DMA budú aj sankcie za nedodržiavanie pravidiel, a to v podobe pokút či obmedzení akvizícií s cieľom zaistiť nápravu. Zatiaľ máme na stole legislatívny návrh, kľúčový však bude až výsledný kompromis, ktorý vzíde z rokovaní spoluzákonodarcov. V synergii s nadchádzajúcim Aktom o digitálnych službách to prinesie úplne nové digitálne prostredie pre nadchádzajúce desaťročia – spravodlivejšie a bezpečnejšie.“

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Ak na pandémií niekto zarobil, sú to jednoznačne veľké digitálne spoločnosti. Ich aktivitu musíme oveľa prísnejšie regulovať a akékoľvek porušenie pravidiel výrazne trestať sankciami. Som rád, že sa podarilo presadiť prísnejšie pravidlá, zakázať nekalé obchodné praktiky a na tlak našej frakcie aj zvýšiť sadzby pokút a posilniť kompetencie národných orgánov a Európskej komisie v tejto oblasti. Sprísnenie sa bude vzťahovať už nielen na vyhľadávače a sociálne siete, ale dosiahli sme aj rozšírenie na menšie online reklamné a ďalšie služby, ktoré majú taktiež neobmedzený dosah na narábanie s informáciami a dátami v online priestore. Občania sú totiž stále akýmisi rukojemníkmi týchto platforiem a musíme urobiť všetko pre to, aby sme chránili najmä deti a zraniteľných konzumentov obsahu. Objavujúce sa nepravdivé alebo polopravdivé informácie sú len časť problému, sprísniť musíme pravidlá spracovania osobných údajov, narábania s dátami, obmedziť cielenie reklamy na maloletých a v prípade porušenia dohliadať na udelenie adekvátnych pokút a ich vymožiteľnosť.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Internet nám všetkým dáva obrovské možnosti a skvelé príležitosti. Môžeme nakupovať, predávať, dozvedieť sa fascinujúce informácie, a byť stále v kontakte s blízkymi. No priestor internetu sa v rámci nášho trhu vyvinul živelne, a teraz cítime dopady, keď je naše súkromie ohrozené. Veľkí digitálni giganti majú obrovskú moc a dopad, na ktorú ako krajiny nemáme dosah. Akt o digitálnych trhoch nechce vymazať veľkých hráčov z trhu, jeho cieľom je stanoviť hranice a mantinely, aby nemohlo dochádzať k nekalým praktikám. Demokratické hodnoty Európskej únie musíme preniesť aj do online priestoru, lebo ten nie je paralelným svetom, ale je súčasťou nášho každodenného života. Európska únia ukazuje, že je svetovým lídrom aj v digitálnej oblasti, a to lídrom v prospech spotrebiteľov.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Hlavným nedostatkom predkladaného zákona o digitálnom trhu je samotná definícia „strážcu“. Veľkosť platformy a počet používateľov samé osebe nepreukazujú, že dochádza k zlyhaniu trhu. Mali by sme sa držať overených postupov definovaných v súťažnej legislatíve, teda vybrať také kritériá, ktoré ukazujú, či k zlyhaniu trhu naozaj dochádza. Súčasne s otázkami v tomu zákone by sme mali otvoriť debatu, prečo je to tak, že ani jeden zo súčasných gigantov digitálneho priemyslu nevznikol v EÚ. Navyše, regulácia obsahuje aj zákazy a povinnosti pre platformy, ktoré môžu byť neefektívne.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Ide o dlho očakávanú a potrebnú snahu vytvoriť silnejšie právomoci a koordináciu národných regulátorov, ktorí budú dohliadať na súbor harmonizovaných pravidiel regulujúcich správanie veľkých digitálnych platforiem na európskom trhu. Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Apple a ďalší, ktorí presahujú ročný obrat 8 miliárd eur dostávajú nové povinnosti, ktoré im zabránia zneužívať svoje postavenie v hospodárskej súťaži rôznymi nekalými praktikami v online sprostredkovateľských službách, na sociálnych sieťach, vo vyhľadávačoch, operačných systémoch, online reklame, cloudoch, službách zdieľaných videí, ale napríklad aj pri hybridných TV službách.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „I v online priestore je potrebná regulácia, hlavne pre veľké online platformy, ktoré z dôvodu svojho dominantného postavenia majú tendenciu k nekalým obchodným praktikám. Ide o kľúčovú digitálnu legislatívu, určujúcu pravidlá pre spravodlivú hospodársku súťaž v online priestore, ich kontrolu zo strany EÚ a vnútroštátnych orgánov i sankcie vyplývajúce z ich nedodržania.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Skúsenosti z vývoja ekonomík sveta ukazujú na to, že vo svete sa darí tým ekonomikám, ktoré sú založené na trhových princípoch. Slobodný trh je základom ekonomiky, hoci nie absolútne. Určité strategicky životné odvetvia vyžadujú regulácie štátom. A tu je, podľa môjho názoru, problém s prísnejšou reguláciou sociálnych sietí v podobe akéhosi štátneho regulátora. Uznávam prísnu kontrolu sociálnych sietí v boji proti manipulatívnemu šíreniu dezinformačného obsahu v iných oblastiach, avšak vo vzťahu k trhu a následne k spotrebiteľom sa s prílišnou reguláciou sociálnych sietí nestotožňujem. Podľa môjho názoru môže to obmedziť slobodu trhu v digitálnom priestore, čo v konečnom dôsledku nebude ani na prospech spotrebiteľom.“

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Právo na opravu má obmedziť často neodôvodnené zdražovanie výrobkov

Začalo sa posledné plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu pred júnovými voľbami. Na jeho úvod sa  poslanci …

Consent choices