pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EK chce zlepšiť pracovné podmienky ľudí pracujúcich pre digitálne pracovné platformy

Európska komisia navrhla súbor opatrení na zlepšenie pracovných podmienok práce pre platformy a na podporu udržateľného rastu digitálnych pracovných platforiem v EÚ.

Nové pravidlá zabezpečia, aby ľudia pracujúci pre digitálne pracovné platformy mohli využívať pracovné práva a sociálne výhody, na ktoré majú nárok. Dostane sa im aj dodatočnej ochrany v súvislosti s používaním algoritmického riadenia (t. j. automatizované systémy, ktoré pri práci podporujú alebo nahrádzajú riadiace funkcie). Spoločným súborom únijných pravidiel sa poskytne väčšia právna istota, vďaka čomu budú digitálne pracovné platformy môcť v plnej miere využívať hospodársky potenciál jednotného trhu a budú mať rovnaké podmienky.

Komisia v rámci balíka predkladá:

  • oznámenie o prístupe a opatreniach EÚ, ktoré sa týkajú práce pre platformy. Tieto opatrenia sa doplnia o opatrenia, ktoré by na svojej úrovni mali prijať vnútroštátne orgány, sociálni partneri a ďalší relevantní aktéri. Cieľom oznámenia je takisto stanoviť základ pre prípravu budúcich globálnych noriem kvalitnej práce pre platformy,
  • návrh smernice o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy. Návrh zahŕňa opatrenia na správne určenie zamestnaneckého postavenia ľudí pracujúcich pre digitálne pracovné platformy a nové práva pre pracovníkov, ako aj pre samostatne zárobkovo činné osoby v súvislosti s algoritmickým riadením,
  • návrh usmernení, ktoré objasňujú uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže na kolektívne zmluvy samostatne zárobkovo činných osôb bez zamestnancov a ktoré usilujú o zlepšenie ich pracovných podmienok. Patria k nim aj osoby pracujúce prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem.

Smernica o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

  • Postavenie v zamestnaní

Cieľom návrhu smernice je zabezpečiť, aby sa osobám pracujúcim pre digitálne pracovné platformy priznalo právne postavenie v zamestnaní, ktoré zodpovedá ich skutočným pracovným podmienkam. Poskytuje zoznam kontrolných kritérií, pomocou ktorých sa určí, či je platforma „zamestnávateľom“. Ak platforma spĺňa aspoň dve z týchto kritérií, z právneho hľadiska sa predpokladá, že je zamestnávateľom. Ľudia pracujúci pre platformy by v tom prípade požívali pracovné a sociálne práva, ktoré zodpovedajú postaveniu „pracovníka“. Osoby, ktoré by boli preklasifikované ako pracovníci, by tak mali právo na minimálnu mzdu (ak existuje), kolektívne vyjednávanie, pracovný čas a ochranu zdravia, právo na platenú dovolenku alebo lepší prístup k ochrane pred pracovnými úrazmi, dávky v nezamestnanosti, nemocenské dávky a starobný dôchodok. Platformy budú mať právo túto klasifikáciu napadnúť alebo „vyvrátiť“, pričom dôkazné bremeno neexistencie pracovnoprávneho vzťahu spočíva na nich. Jasné kritériá navrhované Komisiou prinesú platformám väčšiu právnu istotu, nižšie náklady na súdne spory a uľahčia podnikateľské plánovanie.

  • Algoritmické riadenie

Smernicou sa zvyšuje transparentnosť pri používaní algoritmov digitálnymi pracovnými platformami, zabezpečuje sa ľuďmi vykonávané monitorovanie, pokiaľ ide o dodržiavanie pracovných podmienok, a poskytuje sa právo napadnúť automatizované rozhodnutia. Tieto nové práva budú priznané tak pracovníkom, ako aj skutočným samostatne zárobkovo činným osobám.

  • Presadzovanie, transparentnosť a vysledovateľnosť

Vnútroštátne orgány majú často problémy s prístupom k údajom týkajúcim sa platforiem a ľudí, ktorí pre ne pracujú. Je to ešte zložitejšie, keď platformy pôsobia vo viacerých členských štátoch. Vtedy nie je jasné, kde sa práca pre platformy vykonáva a kto pre ne pracuje.

Návrh Komisie prinesie väčšiu transparentnosť v súvislosti s platformami tým, že objasní existujúce povinnosti deklarovať prácu vnútroštátnym orgánom, a od platforiem sa bude vyžadovať, aby vnútroštátnym orgánom sprístupnili kľúčové informácie o svojich činnostiach a o osobách, ktoré prostredníctvom nich pracujú.

Komisia vo svojom oznámení s názvom Lepšie pracovné podmienky pre silnejšiu sociálnu Európu: využívanie všetkých výhod digitalizácie pre budúcnosť práce vyzýva členské štáty, sociálnych partnerov a všetky príslušné subjekty, aby prijali konkrétne opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok pri práci pre platformy. Cieľom je využiť výhody digitálnej transformácie a chrániť európske sociálne trhové hospodárstvo. EÚ chce ísť príkladom a prispieť k budúcim globálnym normám vysokokvalitnej práce pre platformy. Platformy pôsobia bez ohľadu na hranice, a preto si vyžadujú cezhraničný regulačný prístup.

Návrh usmernení o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže

Komisia dnes spúšťa aj verejnú konzultáciu týkajúcu sa návrhu usmernení o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže na kolektívne zmluvy samostatne zárobkovo činných osôb bez zamestnancov, t. j. osôb, ktoré pracujú úplne samostatne a nezamestnávajú nikoho ďalšieho. Návrh usmernení sa zameriava na právnu istotu a zabezpečenie toho, aby právne predpisy EÚ v oblasti hospodárskej súťaže nebránili niektorým SZČO bez zamestnancov v ich úsilí o zlepšenie pracovných podmienok (vrátane odmeňovania), keď sa nachádzajú v relatívne slabej pozícii, napr. nerovnomerný vplyv pri vyjednávaní. Návrh usmernení sa týka situácií online, ako aj offline.

Vyjadrenia členov kolégia:

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová, v tejto súvislosti uviedla: „V situácii, keď pracovné platformy vytvárajú stále viac pracovných miest, musíme zabezpečiť dôstojné pracovné podmienky pre všetkých, ktorých príjem od takejto práce závisí. Náš návrh smernice pomôže nepravým SZČO pracujúcim pre platformy, aby si mohli správne určiť svoje postavenie v zamestnaní a využívať všetky súvisiace sociálne práva. Status skutočných samostatne zárobkovo činných osôb pracujúcich pre platformy bude chránený väčšou právnou istotou a poskytnú sa nové ochranné opatrenia proti nástrahám algoritmického riadenia. Je to dôležitý krok k sociálnejšiemu digitálnemu hospodárstvu.“

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí Valdis Dombrovskis uviedol: „Digitálne pracovné platformy zohrávajú v našej ekonomike dôležitú úlohu. Prinášajú inovácie, poskytujú pracovné miesta a pomáhajú uspokojiť dopyt spotrebiteľov. Stredobodom tohto obchodného modelu sú ľudia, ktorí majú nárok na dôstojné pracovné podmienky a sociálnu ochranu. Preto dnes navrhujeme nové pravidlá, ktoré majú zvýšiť právnu istotu digitálnych pracovných platforiem a zabezpečiť im rast. Zároveň chceme chrániť práva ľudí pracujúcich v platformovom hospodárstve, aby všetci mohli túto príležitosť čo najlepšie využiť.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit dodal: „Musíme čo najlepšie využiť potenciál digitálnych platforiem vytvárať pracovné miesta. Takisto by sme však mali zabezpečiť, aby išlo o kvalitné pracovné miesta, ktoré nepodporujú neistotu, aby sa ľudia, ktorí pre ne pracujú, cítili bezpečne a mohli si plánovať svoju budúcnosť. V návrhu Komisie sa stanovujú jasné kritériá, pomocou ktorých sa určí, či je platforma zamestnávateľom. Ak áno, ich pracovníci majú nárok na určitú sociálnu ochranu a pracovné práva. Technologický pokrok musí byť spravodlivý a inkluzívny, a preto sa návrh zaoberá aj transparentnosťou algoritmov platforiem a dohľadom nad nimi.“

Ďalšie kroky

Viac..  EK: Rozhodnutia pre sedem štátov EÚ, ktorými sa stanovuje existencia nadmerného deficitu

O návrhu smernice o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy, ktorý predložila Komisia, sa bude teraz diskutovať v Európskom parlamente a Rade. Po schválení smernice budú mať členské štáty dva roky na jej transpozíciu do vnútroštátneho práva.

Návrh usmernení o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže bude predmetom osemtýždňovej verejnej konzultácie s cieľom získať spätnú väzbu od zainteresovaných strán. Po konzultácii ich Komisia prijme. Usmernenia sú pre Komisiu záväzné pri následnom výklade a presadzovaní pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Súvislosti

Platformové hospodárstvo rýchlo rastie. V súčasnosti prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem pracuje v EÚ viac ako 28 miliónov ľudí. Očakáva sa, že v roku 2025 ich počet dosiahne 43 miliónov. Pri prevažnej väčšine z nich ide o skutočné samostatne zárobkovo činné osoby. Odhaduje sa však, že 5,5 milióna je nesprávne klasifikovaných ako SZČO. V rokoch 2016 až 2020 sa príjmy v platformovom hospodárstve zvýšili takmer päťnásobne – z odhadovaných 3 miliárd eur na približne 14 miliárd eur.

Digitálne pracovné platformy vytvárajú príležitosti pre podniky, pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby a spotrebiteľom umožňujú lepší prístup k službám. Nové spôsoby práce však prinášajú aj nové výzvy. Je čoraz ťažšie správne klasifikovať postavenie ľudí v zamestnaní, čo v niektorých prípadoch vedie k neprimeraným pracovným právam a neadekvátnej sociálnej ochrane. Okrem toho používanie algoritmov pri práci pre platformy môže vyvolávať otázky vzhľadom na zodpovednosť a transparentnosť.

Predsedníčka von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach zdôraznila, že „Digitálna transformácia so sebou prináša rýchlu zmenu, ktorá ovplyvňuje naše trhy práce.“ Zaviazala sa „zaoberať spôsobmi, ako zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov platforiem“. V pracovnom programe Komisie na rok 2021 bola v nadväznosti na dvojfázovú konzultáciu so sociálnymi partnermi na koniec roka 2021 ohlásená legislatívna iniciatíva na zlepšenie pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy. Návrh je jednou z kľúčových iniciatív akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv.

V súlade s článkom 154 ods. 2 ZFEÚ uskutočnila Komisia dvojfázovú konzultáciu s európskymi sociálnymi partnermi. Prvá fáza konzultácie sa konala od 24. februára do 7. apríla 2021. Druhá fáza konzultácie sa začala 15. júna a skončila 15. septembra 2021. Okrem toho Komisia diskutovala s mnohými príslušnými stranami s cieľom informovať ich o tejto iniciatíve vrátane špecializovaných stretnutí so spoločnosťami prevádzkujúcimi platformy, združeniami pracovníkov platforiem, odborovými zväzmi, zástupcami členských štátov, odborníkmi z akademickej obce a medzinárodných organizácií a zástupcami občianskej spoločnosti. Výsledky konzultačného procesu sú k dispozícii v prílohe k posúdeniu vplyvu, ktoré je sprievodným dokumentom k návrhu smernice.

O mam

Odporúčame pozrieť

pracovnici

Opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok stážistov a riešenie nedostatku pracovnej sily a zručností

Komisia navrhuje zlepšiť pracovné podmienky stážistov vrátane odmeňovania, inkluzívnosti a kvality stáží v EÚ. Komisia …

Consent choices