PHOTO: Európske Noviny/ Marco Németh

Rok 2021 v regionálnom rozvoji: Vyše 310 miliónov eur z eurofondov išlo na školy, škôlky, verejnú dopravu aj cesty

Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, podpora inovácií, ktoré prispejú k rastu regionálnej ekonomiky, alebo podpora vyše 310 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na rozvoj škôl, opravy ciest, verejnú zeleň, dopravu či cyklocesty. Aj tieto konkrétne kroky v roku 2021 spravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pre lepší život ľudí v regiónoch.

„Na ministerstvo som prišla s jasnou víziou presadzovania transparentnosti, boja proti korupcii a rodinkárstvu. Týka sa to všetkých oblastí, ktoré nás rezort zastrešuje – eurofondov, regionálneho rozvoja aj štátneho IT. Za kľúčové v oblasti regionálneho rozvoja považujem, že sme v tomto roku pripravili a  presadili novelu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. Slovensko sa nemôže plnohodnotne priblížiť k vyspelej Európe, ak sa jeho najzaostávajúcejšie regióny nepriblížia k Bratislave,“ zhodnotila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov z dielne ministerstva regionálneho rozvoja priniesla do systému poskytovania finančných príspevkov transparentnosť, férovosť, menej byrokracie, adresnosť a zároveň pomáha zrýchliť celý proces – od výzvy až po samotnú realizáciu projektov. V minulosti o pridelení štátnej podpory rozhodoval výbor nominovaný prednostom okresného úradu, často po politickej alebo straníckej línii. Od novembra funguje transparentný model Riadiacich výborov, v ktorých majú okrem MIRRI SR svojich zástupcov aj kraje, okresné úrady, mestá a obce najmenej rozvinutých okresov a ďalší sociálno-ekonomickí partneri.

Dotácie do regiónov

Z dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja smerovalo takmer 5 miliónov eur do okresov Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou. O ďalších 12 miliónov eur MIRRI SR navýšilo pôvodnú výzvu za 4,9 milióna eur  na obnovu miestnych komunikácií a chodníkov v najmenej rozvinutých okresoch. „K pôvodne podporenej päťdesiatke obcí sme vďaka navýšeniu výzvy o 12 miliónov eur mohli pridať ďalších sto obcí, ktoré zlepšia nielen svoju zanedbanú dopravnú infraštruktúru, ale tiež napríklad obnovia svoje kultúrne pamiatky a pamätníky,“ uviedla ministerka Remišová.

Mimovládne organizácie, ktoré zohrávajú v regiónoch dôležitú úlohu pri starostlivosti o kultúrne dedičstvo, životné prostredie, ale aj verejné zdravie, boli podporené dotáciou 1,1 milióna eur. Podpory sa dočkal tiež amatérsky šport v regiónoch. Z výzvy v objeme 12 miliónov eur budú môcť obce a mestá postaviť nové multifunkčné športové haly pre športové aktivity detí a mládeže. „Problémom mnohých obcí je, že im chýbajú vhodné priestory, kde by mohli deti a mladí ľudia tráviť aktívne svoj voľný čas. Vďaka tejto výzve budú môcť obce a mestá vybudovať nové moderné športoviská.“

Eurofondy pre lepší život ľudí

Hlavným nástrojom na podporu rozvoja regiónov je eurofondový Integrovaný regionálny operačný program (IROP), v rámci ktorého ministerstvo tento rok vyhlásilo spolu 11 výziev za takmer 220 miliónov eur. „Eurofondy smerovali predovšetkým do tých oblastí, ktoré sú pre regióny najväčšími prioritami. Do obnovy a budovania nových ciest, do modernizácie verejnej dopravy, na rekonštrukcie základných škôl a škôlok, na podporu stredných odborných škôl. Desiatky miliónov eur tiež išli na podporu zelených riešení v mestách, verejnú zeleň alebo na budovanie nových bezpečných cyklotrás,“ vymenovala Remišová. 

Takmer 54 miliónov eur išlo z IROP na rekonštrukcie a budovanie ciest II. a III. triedy, ktoré sú pre ľudí v regiónoch základným predpokladom, aby sa bezpečne dostali do práce, do školy či k lekárovi.

Až 40 miliónov smerovalo na podporu základných škôl v Bratislavskom kraji, kde dnes chýbajú tisícky miest pre školákov a stovky tried.  „V Bratislave a v priľahlých obciach rapídne stúpa počet nových obyvateľov a deti musia často dochádzať do školy ďaleko od svojho bydliska. Táto situácia spôsobuje školákom aj ich rodičom veľké problémy ťažkosti. Navyše dochádza k nárastu individuálnej automobilovej dopravy, čo zaťažuje cesty a zhoršuje kvalitu životného prostredia.“ Situáciu s nedostatkom miest v materských školách pomáha zmierniť ďalšia výzva v objeme 13 miliónov eur. „S nedostatkom miest v škôlkach bojujú mnohé mestá a obce. Je to vážny problém, ktorý dolieha na rodičov detí v predškolskom veku. Ak sa im nepodarí umiestniť deti v materskej škole, ktorých zriaďovateľom je mestská časť alebo obec, musia hľadať alternatívne a neraz aj finančne náročnejšie riešenia. Preto je podpora kapacít a modernizácia škôlok jednou z našich priorít pomoci regiónom,“ upozornila vicepremiérka.

Veľký dopyt v regiónoch je po rozvoji cyklodopravy, ktorá sa môže stať plnohodnotnou dopravnou alternatívou, ale má tiež veľký potenciál pre rozvoj miestneho turizmu. Na nové moderné cyklocesty išlo vyše 21 miliónov eur a pre samostatný projekt v Národnom parku Poloniny ďalších 10 miliónov eur. Na podporu verejnej zelene v mestách išlo 17 miliónov eur.

MIRRI SR tiež navýšilo z pôvodnej výšky 29 miliónov eur na 123 miliónov eur výzvu  na podporu verejnej dopravy v obciach, mestách a krajoch. „Vďaka navýšeniu výzvy kvalitnejšiu verejnú dopravu dostanú cestujúci v mestách Košice, Prešov, Bratislava, Šaľa, Lučenec, Poprad, Senec, Nové Zámky a Púchov. Spolu podporíme ďalších 20 projektov po celom Slovensku,“ uviedla ministerka.

Viac..  R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Dôležitým nástrojom na podporu regiónov sú tiež programy cezhraničnej spolupráce INTERREG, vďaka ktorým šlo 97,5 milióna eur na projekty zamerané na ekológiu a udržateľnosť (cyklomosty, cyklochodníky, likvidácia a triedenie odpadu), ale aj na záchranu kultúrnych pamiatok, podporu turizmu a regionálnej spolupráce.

Významným príspevkom pre podporu miestneho turizmu a ekonomiky v regiónoch je obnova až 19 historických kultúrnych pamiatok za takmer 16 miliónov eur z Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru. Medzi obnovenými pamiatkami sú napríklad Draškovičovský kaštieľ v obci Čachtice, hrad Beckov, či barokový kaštieľ rodiny Motešických v Ladcoch.

Inovácie a rozvoj miestnej ekonomiky

Kľúčovou aktivitou v oblasti podpory inovácií bolo odštartovanie spolupráce s najlepšou univerzitou sveta – Massachusetts Institute of Technology. Vďaka zriadeniu spoločného fondu budú môcť vedecké akademické tímy zo Slovenska spolupracovať s expertnými tímami MIT a získať podporu do výšky 30 000 amerických dolárov. Podporu môže získať základný výskum v prírodných, humanitných, umeleckých a spoločenských vedách, v manažmente, v ekonómii, informatike, technických vedách, architektúre a plánovaní. „Slovensko nemôže ostať montážnou dielňou vyspelého sveta. Musíme investovať do nových odvetví a odvážnych projektov. Inovačné riešenia, a nielen technologické, chceme dostať do regiónov, aby priamo tam ľudia získali pracovnú perspektívu hodnú 21. storočia, vyššie mzdy a lepšiu kvalitu života,“ zdôraznila vicepremiérka. 

Fond na spravodlivú transformáciu

Dôležitou úlohou pre MIRRI SR bola tento rok príprava na budúce čerpanie prostriedkov  z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST), ktorý podporí dodržiavanie Európskej zelenej dohody adosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050. Pre Slovensko je z fondu vyčlenený balík 459 miliónov eur, ktorý prispeje  k riešeniu sociálnych, hospodárskych a environmentálnych dôsledkov spojených sdekarbonizačnými procesmi. Bude zdrojom pomoci najmä pre región horná Nitra, no plánuje sa podporiť aj Košický kraj a s Európskou komisiou prebiehajú rokovania tiež o podpore Banskobystrického kraja. „Zaviazali sme sa znížiť emisie skleníkových plynov, čo si vyžiada veľké zmeny v mnohých odvetviach. V oblasti hornej Nitry sa do roku 2023 skončí ťažba a spaľovanie hnedého uhlia, v iných regiónoch prejde zásadnými zmenami ťažký priemysel, ktorý patrí k najväčším znečisťovateľom. Tieto hospodárske premeny budú mať priamy dopad na miestnu ekonomiku a na každodenný život ľudí. Ak má byť táto transformácia úspešná, musí byť v prvom rade spravodlivá a nemôžu na ňu doplácať obyvatelia regiónov,“ upozornila ministerka.

Spolu 459 miliónov eur z FST bude smerovať na likvidáciu environmentálnych záťaží a na podporu inovatívnych odvetví v dotknutých regiónoch, ktoré ľuďom zabezpečia kvalitné pracovné miesta. Ministerstvo investícií aktuálne finišuje s prípravou Plánu spravodlivej transformácie, strategického dokumentu, ktorý je nevyhnutný na čerpanie prostriedkov z fondu.

Kľúčové aktivity MIRRI SR v oblasti regionálneho rozvoja za uplynulý rok:

 • novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú schválil parlament
 • výzva na obnovu a výstavbu ciest II. a III. triedy: 53,9 mil € (IROP)
 • výzva na modernizáciu a zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji a podpora smart riešení v školách: 40 mil. € (IROP)
 • výzva na zvýšenie kapacít v škôlkach v menej rozvinutých regiónoch: 12,75 mil. € (IROP)
 • výzva pre najmenej rozvinuté okresy: 4,9 mil € (dotácia)
 • výzva pre mimovládne organizácie na podporu regiónov: 1,1 mil. € (dotácia)
 • výzva na podporu slovenských inovátorov pre oblasť experimentálneho vývoja: 1,1 mil. € (dotácia)
 • zriadenie fondu na podporu slovenských vedcov spolu s Massachusetts Institut of Technology

Výzvy vyhlásené v roku 2021 z Integrovaného regionálneho operačného programu smerovali na:

 • podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach: 17 mil. €
 • rozšírenie kapacít škôlok v menej rozvinutých regiónoch: 12,75 mil. €
 • zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji: 40 mil. €
 • rozvoj cyklodopravy a nemotorovej dopravy: 21 mil. €
 • podporu vzdelávania na stredných odborných školách a lepšie prepojenie s praxou: 19,1 mil. €
 • obnovu a výstavbu ciest II. a III. triedy: 53,9 mil. €
 • podporu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a jaslí: 26,2 mil. €
 • moderné riešenia pre verejnú osobnú dopravu: 8,6 mil. €
 • zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy v Banskobystrickom kraji: 3,5 mil. €
 • zlepšenie infraštruktúry cyklodopravy v Prešovskom kraji: 10 mil. €
 • predprojektovú prípravu pre tzv. Catching-up Regions (Dobiehajúce regióny): 6 mil. €

O mam

Odporúčame pozrieť

R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Krajiny EÚ chcú o rok predĺžiť zúčtovacie obdobie pre vyplatené eurofondy z predošlého programového obdobia. …

Consent choices