Európska komisia
PHOTO: redakcia/Štrasburg.

Komisia navrhuje rýchlu transpozíciu medzinárodnej dohody o minimálnom zdaňovaní nadnárodných spoločností

Európska komisia navrhla smernicu, ktorou sa zabezpečí minimálna efektívna sadzba dane pre globálne činnosti veľkých nadnárodných skupín. EÚ týmto návrhom plní svoj záväzok, že bude konať mimoriadne rýchlo a bude medzi prvými, kto vykoná nedávnu historickú dohodu o globálnej daňovej reforme [1], ktorej cieľom je zabezpečiť spravodlivosť, transparentnosť a stabilitu medzinárodného rámca pre dane z príjmov právnických osôb.

Aktuálny návrh sa dôsledne pridržiava medzinárodnej dohody a stanovuje, ako sa zásady 15 % efektívnej sadzby dane, na ktorej sa dohodlo 137 krajín, budú v praxi uplatňovať v EÚ. Návrh obsahuje spoločný súbor pravidiel výpočtu tejto efektívnej sadzby dane a jeho cieľom je, aby sa riadne a dôsledne uplatňovala v celej EÚ.

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis uviedol: „Tým, že Európa rýchlo koná, aby zaistila súlad s prelomovou dohodou OECD, plní svoju úlohu pri vytváraní spravodlivejšieho globálneho systému zdaňovania právnických osôb. Je to obzvlášť dôležité v čase, keď treba zvýšiť verejné financovanie pre spravodlivý udržateľný rast a investície a uspokojiť aj potreby financované z verejných zdrojov, ako sú riešenie dôsledkov pandémie a podpora zelenej a digitálnej transformácie. Začlenenie dohody OECD o minimálnom efektívnom zdaňovaní do právnych predpisov EÚ bude mať zásadný význam pre boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom. Zároveň zabráni pretekom o čo najnižšiu sadzbu dane z príjmu právnických osôb, a teda nezdravej daňovej konkurencii medzi krajinami. Ide o významný krok vpred pre náš program spravodlivého zdaňovania.“

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni dodal: „V októbri tohto roku 137 krajín podporilo historickú mnohostrannú dohodu s cieľom zmeniť globálne zdaňovanie právnických osôb, riešiť dlhodobú nespravodlivosť a zároveň zachovať konkurencieschopnosť. Len o dva mesiace neskôr podnikáme prvý krok na ukončenie nezdravej daňovej súťaže, ktorá poškodzuje Európsku úniu a jej hospodárstva. Smernicou, ktorú predkladáme, sa zabezpečí, aby sa nová 15 % minimálna efektívna sadzba dane pre veľké spoločnosti uplatňovala spôsobom, ktorý je plne zlučiteľný s právnymi predpismi EÚ. Budúce leto, hneď ako bude podpísaná súvisiaca mnohostranná dohoda, predložíme nadväzujúcu druhú smernicu s cieľom vykonať druhý pilier dohody o prerozdelení daňových práv. Európska komisia sa podstatným spôsobom pričinila o prijatie tejto dohody a som hrdý, že sme dnes medzi prvými na svete, kto túto dohodu vykoná.“

Navrhované pravidlá sa budú vzťahovať na všetky veľké skupiny, domáce aj medzinárodné, ktorých materská alebo dcérska spoločnosť sa nachádza v členskom štáte EÚ. Navrhujú sa aj ustanovenia pre situáciu, ak krajina, v ktorej má spoločnosť s nízkym zdanením sídlo, neukladá minimálnu efektívnu sadzbu. V takom prípade členský štát, v ktorom sídli materská spoločnosť, uplatní tzv. doplňujúcu daň. Návrhom sa takisto zabezpečuje efektívne zdaňovanie v situáciách, keď sa materská spoločnosť nachádza mimo EÚ v krajine s nízkym zdanením, ktorá neuplatňuje rovnocenné pravidlá.

Viac..  Pravidlá európskej digitálnej identity nadobudli účinnosť

V súlade s globálnou dohodou sa v návrhu stanovujú aj určité výnimky. S cieľom znížiť vplyv na skupiny vykonávajúce skutočné hospodárske činnosti budú mať spoločnosti možnosť nezahrnúť do základu dane sumu príjmu rovnajúcu sa 5 % hodnoty hmotného majetku a 5 % miezd. V pravidlách sa takisto stanovuje vylúčenie minimálnych súm zisku s cieľom znížiť zaťaženie spojené s dodržiavaním predpisov v situáciách s nízkym rizikom. To znamená, že ak priemerný zisk a príjmy nadnárodnej skupiny v jurisdikcii nedosahujú určité minimálne prahové hodnoty, tento príjem sa pri výpočte sadzby nezohľadňuje.

Súvislosti

Minimálne zdaňovanie právnických osôb je jedným z dvoch pracovných okruhov globálnej dohody – druhým je čiastočné prerozdelenie práv zdaňovať (známe ako pilier 1). Prispôsobia sa tak medzinárodné pravidlá týkajúce sa toho, ako sa zdaňovanie ziskov najväčších a najziskovejších nadnárodných spoločností delí medzi krajinami, aby sa zohľadnila meniaca sa povaha obchodných modelov a schopnosť spoločností podnikať bez fyzickej prítomnosti. V roku 2022, keď sa dohodnú technické aspekty mnohostrannej dohody, Komisia predloží návrh na prerozdelenie práv zdaňovať.

Ďalšie kroky

Program Komisie v oblasti zdaňovania zahŕňa prvky, na ktoré sa vzťahuje dohoda OECD, má však aj širší záber. Do konca roka 2023 uverejníme aj nový rámec pre zdaňovanie podnikov v EÚ, ktorým sa zníži administratívna záťaž pre podniky pôsobiace vo viacerých členských štátoch, odstránia sa daňové prekážky a vytvorí sa priaznivejšie podnikateľské prostredie na jednotnom trhu.

O mam

Odporúčame pozrieť

emisie skleníkových plynov

Komisia zaregistruje Európsku iniciatívu občanov o zdaňovaní emisií skleníkových plynov

Európska komisia sa rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Save the Planet by shifting …

Consent choices