Univerzita Komenskeho
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Vysokoškolské vzdelávanie: pripravme univerzity v EÚ na budúcnosť prehĺbením nadnárodnej spolupráce

Európska spoločnosť v súčasnosti potrebuje príspevok univerzít a iných inštitúcií vysokoškolského vzdelávania viac ako kedykoľvek predtým. Európa čelí veľkým výzvam, ako sú zmena klímy, digitálna transformácia a starnutie obyvateľstva, a to v čase, keď ju zasiahla najväčšia svetová zdravotná kríza v poslednom storočí a jej hospodárske dôsledky. Univerzity a vôbec celý sektor vysokého školstva majú jedinečné postavenie vo vzdelávaní, výskume a inováciách, keďže formujú udržateľné a odolné ekonomiky a pomáhajú vytvárať zelenšiu, inkluzívnejšiu a digitálnejšiu Európsku úniu.

Aktuálne prijaté dve nové iniciatívy – Európska stratégia pre univerzity a návrh Komisie na odporúčanie Rady týkajúce sa budovania mostov pre účinnú európsku spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní – majú univerzity v ich úsilí podporiť.

Margaritis Schinas, podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života, povedal: „Kvalitné a inkluzívne európske univerzity sú tak predpokladom, ako aj základom nášho európskeho spôsobu života. Podporujú otvorené, demokratické a spravodlivé spoločnosti ruka v ruke s udržateľným rastom, podnikaním, integráciou a zamestnanosťou. Dnešnými návrhmi chceme dostať nadnárodnú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania na novú úroveň. Spoločné hodnoty, viac mobility, širší záber a synergické účinky v snahe vniesť do nášho vysokoškolského vzdelávania skutočne európsky rozmer.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabriel dodáva: „Dnešné návrhy budú prínosom pre celý sektor vysokoškolského vzdelávania, no zvlášť pre našich študentov. Študenti potrebujú moderné nadnárodné univerzity s jednoduchým prístupom k mobilite v zahraničí, ktoré im ponúknu skutočne európsku študijnú dráhu a skúsenosti. Sme pripravení spojiť sily s členskými štátmi a inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v celej Európe. Spoločne dokážeme priblížiť vzdelávania, výskum a inovácie ako službu spoločnosti. Aliancie európskych univerzít už fungujú, pričom do polovice roka 2024 chceme z európskeho rozpočtu podporiť až 60 aliancií európskych univerzít s viac ako 500 univerzitami po celej Európe.“

Európska stratégia pre univerzity

Európa má takmer 5 000 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, 17,5 mil. študentov terciárneho vzdelávania, 1,35 mil. ľudí učiteľov v terciárnom vzdelávaní a 1,17 mil. výskumných pracovníkov. Cieľom stratégie je podporiť a umožniť všetkým univerzitám v Európe prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam, rozvíjať sa a prispievať k odolnosti a obnove Európy. Navrhuje sa v nej súbor dôležitých opatrení na podporu európskych univerzít pri dosahovaní štyroch cieľov:

  • Posilniť európsky rozmer vo vysokoškolskom vzdelávaní a výskume;
  • Konsolidovať univerzity ako „majáky“ nášho európskeho spôsobu života podpornými akciami zameranými na akademické a výskumné profesijné dráhy, kvalitu a význam nadčasových zručností, rozmanitosť, inklúziu, demokratické princípy, základné práva a akademické hodnoty;
  • Umožniť univerzitám, aby sa stali kľúčovými aktérmi zmeny v spojenej zelenej a digitálnej transformácii;
  • Podporiť univerzity ako hnaciu silu úlohy a vedúceho postavenia EÚ vo svete.

Budovanie mostov pre účinnú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Európe

Cieľom návrhu Komisie na odporúčanie Rady je umožniť európskym inštitúciám vysokoškolského vzdelávania užšiu a pravidelnejšiu spoluprácu, jednoduchšiu realizáciu spoločných nadnárodných vzdelávacích programov a činností, spájanie potenciálu a zdrojov či ponúkanie spoločných študijných programov. Je to výzva pre členské štáty prijať potrebné opatrenia a vytvoriť vhodné domáce podmienky na uľahčenie užšej a dlhodobej nadnárodnej spolupráce, účinnejšiu realizáciu spoločných vzdelávacích a výskumných činností a nástrojov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (Bologna). Zjednoduší sa prísun vedomostí a vytvoria tesnejšie väzby medzi vzdelávaním, výskumom a inovačnými priemyselnými komunitami. Cieľom je najmä podporiť poskytovanie kvalitných príležitostí celoživotného vzdelávania pre všetkých orientovaných na tie zručnosti a kompetencie, ktoré sú najviac potrebné na riešenie súčasných ekonomických a spoločenských potrieb.

Realizácia v praxi: štyri hlavné iniciatívy

Európsky rozmer vysokoškolského vzdelávania a výskumu bude do polovice roka 2024 podporený štyrmi hlavnými iniciatívami:

  • Dosiahnuť počet 60 združení európskych univerzít do polovice roka 2024 s viac ako 500 inštitúciami vysokoškolského vzdelávania s odhadovaným rozpočtom z programu Erasmus+ vo výške 1,1 mld. eur na roky 2021 – 2027. Ide o to rozvíjať a spoločne využívať dlhodobú štruktúrovanú, udržateľnú a systémovú spoluprácu vo vzdelávaní, výskume a inováciách a následne zriadiť tzv. európske medziuniverzitné kampusy, v ktorých by študenti, zamestnanci a výskumníci zo všetkých častí Európy mohli využívať výhody jednoduchej mobility a spoločne získavať nové poznatky vo všetkých krajinách a disciplínach;
  • Dopracovať sa k právnemu štatútu združení inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, aby od roku 2022 mohli spájať svoje zdroje, kapacity a silné stránky formou pilotného projektu Erasmus+;
  • Znížiť byrokraciu pri realizácii spoločných programov a pracovať na spoločnom európskom vzdelaní s uznanou hodnotou nadnárodných skúseností s vysokoškolským vzdelaním, ktoré študenti získajú;
  • Rozšíriť možnosti európskej študentskej karty a uľahčiť tak mobilitu na všetkých úrovniach zavedením vlastného európskeho študentského identifikátora pre všetkých mobilných študentov v roku 2022 a do polovice roka 2024 aj pre všetkých vysokoškolských študentov v Európe.
Viac..  Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Ďalšie kroky

Koordinácia úsilia medzi EÚ, členskými štátmi, regiónmi, občianskou spoločnosťou a sektorom vysokoškolského vzdelávania je kľúčom k tomu, aby sa Európska stratégia pre univerzity stala skutočnosťou. Komisia vyzýva Radu, členské štáty a univerzity, aby tento politický program prediskutovali a spoločne pracovali na zaručení nadčasovosti dnešných univerzít.

Návrh Komisie na odporúčanie Rady týkajúce sa budovania mostov pre účinnú európsku spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní sa prerokuje s členskými štátmi. Po jeho schválení Radou poskytne Komisia členským štátom a príslušným partnerom podporu pri jeho vykonávaní.

Kontext

Komisia oznámila svoj zámer spoločne vytvoriť program transformácie vysokoškolského vzdelávania vo svojom oznámení o dobudovaní európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025, ako aj v oznámení týkajúcom sa nového európskeho výskumného priestoru. V záveroch Rady o novom európskom výskumnom priestore z 1. decembra 2020 sa zdôrazňuje, „že sa majú vytvárať silnejšie synergie a prepojenia medzi EVP, EHEA a prvkami európskeho vzdelávacieho priestoru (EEA), ktoré súvisia s vysokoškolským vzdelávaním“. Rada vo svojom uznesení z 26. februára 2021 „O strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave v záujme vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru a neskôr (2021 – 2030)“ označila zavedenie programu transformácie vysokoškolského vzdelávania za konkrétne opatrenie v prioritnej oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Politický program EVP, ktorý je súčasťou záverov Rady o budúcom riadení európskeho výskumného priestoru z 26. novembra 2021, podporuje akcie zamerané na univerzity vrátane akcie zameranej konkrétne na rozvoj inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v súlade s Európskym výskumným priestorom a v súčinnosti s európskym vzdelávacím priestorom.

O mam

Odporúčame pozrieť

univerzita

Otvorená výzva programu Erasmus+ s cieľom osloviť aspoň 60 aliancií európskych univerzít

Komisia vyhlásila piatu výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na podporu ďalšieho zavádzania iniciatívy „Európske …

Consent choices