mladez
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia zintenzívňuje opatrenia zamerané na dobrovoľnícku činnosť mládeže

Komisia vo štvrtok ako jednu z prvých konkrétnych iniciatív v rámci Európskeho roka mládeže 2022 uverejnila svoj návrh odporúčania Rady o dobrovoľníctve mládeže. Má uľahčiť nadnárodnú dobrovoľnícku činnosť mládeže v rámci Európskeho zboru solidarity alebo iných systémov na vnútroštátnej úrovni.

V navrhovanom odporúčaní uznáva kľúčový prínos dobrovoľníctva k rozvoju zručností a kompetencií mladých ľudí a jeho úlohu pri úspešnom prekonávaní spoločenských výziev. Cieľom odporúčania je posilniť inkluzívnosť, kvalitu, uznanie a udržateľnosť nadnárodného dobrovoľníctva mládeže. Návrh sa venuje pretrvávajúcim obmedzeniam dobrovoľníckej mobility. Zaoberá sa aj ponaučeniami získanými počas pandémie COVID-19 a činnosťou Európskeho zboru solidarity, ktorý v roku 2022 oslávi svoje 5. výročie.

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Od roku 2017 desiatky tisíc mladých Európanov prispeli k zmene svojou účasťou na projektoch v oblasti solidarity a dobrovoľníckych projektoch Európskeho zboru solidarity. Dnešným odporúčaním podporujeme a uľahčujeme ďalšiu dobrovoľnícku činnosť pre mladých ľudí, aby ich ešte viac mohlo šíriť solidaritu a nádej v celej Európe aj mimo nej.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová dodala: „Dobrovoľníctvo je čoraz populárnejšie medzi mladými ľuďmi, ktorí sa chcú zapojiť do tvorenia lepšej a inkluzívnejšej Európy. Cieľom tejto novej iniciatívy je zlepšiť kvalitu dobrovoľníctva a odstrániť zostávajúce prekážky cezhraničnej mobility. Vďaka tejto iniciatíve sa počas Európskeho roka mládeže 2022 zvýši počet ponúkaných príležitostí v oblasti solidarity pre mladých ľudí.“

Návrh Komisie o dobrovoľníctve mládeže vyzýva členské štáty k tomu, aby okrem iného:

  • zabezpečili, aby bol prístup k nadnárodným dobrovoľníckym činnostiam dosiahnuteľnou príležitosťou pre všetkých mladých ľudí vrátane tých s obmedzenými príležitosťami,
  • zvážili opatrenia, ktoré prispievajú k vytvoreniu primeraného a jasného legislatívneho a implementačného rámca pre zdravie, bezpečnosť a ochranu účastníkov nadnárodných dobrovoľníckych činností,
  • podporovali vysokú úroveň kvality u vnútroštátnych organizátorov dobrovoľníckych činností,
  • poskytovali informácie a zvyšovali povedomie o právach dobrovoľníkov,
  • zvýšili informovanosť o prínosoch nadnárodných dobrovoľníckych činností prostredníctvom informácií, usmernení a osvetových činností,
  • presadzovali spoluprácu na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ medzi organizátormi, ktorí poskytujú nadnárodné dobrovoľnícke príležitosti,
  • podporovali dobrovoľnícke činnosti, ktoré zmysluplne prispievajú k riešeniu výziev súvisiacich s klímou a životným prostredím,
  • preskúmali nové trendy a alternatívne rozmery a formáty dobrovoľníctva, ako je digitálne a medzigeneračné dobrovoľníctvo.

Komisia je pripravená podporiť zavádzanie odporúčania prostredníctvom mechanizmov na zaistenie spolupráce a nástrojov v rámci stratégie EÚ pre mládež a programov EÚ pre mládež, ako sú Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. Komisia uľahčí vzájomné vzdelávanie a výmenu informácií medzi členskými štátmi a príslušnými partnermi pomocou rozvíjania najlepších postupov v oblasti digitálneho a medzigeneračného dobrovoľníctva a podporovaním dobrovoľníckych príležitostí a informovaním o nich prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež. Bude tiež ďalej rozvíjať a podporovať existujúce nástroje EÚ na validáciu výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (EuropassYouthpass) a podporovať výskum a zber údajov o dlhodobom vplyve dobrovoľníctva.

Ďalšie kroky

Komisia vyzýva členské štáty, aby urýchlene prijali aktuálny návrh o medzinárodných opatreniach v oblasti dobrovoľníctva mládeže a solidarity. Zaväzuje sa podávať správy o využívaní odporúčania pri zavádzaní stratégie EÚ pre mládež a strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave v záujme vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru a iných stratégií.

Viac..  Pomôžte Ukrajine darovaním mobilných zariadení

Súvislosti

Návrh Komisie vychádza z niekoľkých predchádzajúcich prác na túto tému vrátane štúdiesprávy expertnej skupiny a hodnotenia. Návrhu predchádzala verejná konzultácia a plán Komisie. Nahradí odporúčanie Rady EÚ z roku 2008 o mobilite mladých dobrovoľníkov s cieľom zohľadniť vývoj od roku 2008. Dobrovoľníctvo je pre európsku mládež dôležitou činnosťou: 34 % mladých ľudí v roku 2019 uviedlo, že sa za posledných 12 mesiacov zapojili do organizovaných dobrovoľníckych činností. Tento počet sa od roku 2011, keď dosahoval 24 %, neustále zvyšuje.

Mladí občania EÚ sa môžu zapojiť do nadnárodného dobrovoľníctva prostredníctvom programu Európskeho zboru solidarity alebo v rámci vnútroštátnych alebo regionálnych programov na podporu cezhraničných dobrovoľníckych činností (napr. v Taliansku, Grécku, Švédsku, Rakúsku, Slovinsku, Francúzsku, na Slovensku, v Belgicku, Bulharsku, Česku, Fínsku, Nemecku, Írsku, Luxembursku, Poľsku, Španielsku a na Malte). Celkový rozpočet programu Európskeho zboru solidarity na obdobie rokov 2021 – 2027 predstavuje 1 miliardu eur, pričom v roku 2022 je k dispozícii viac ako 138 miliónov eur.

O mam

Odporúčame pozrieť

mladez

Európske podujatie mládeže 2023: mladí vystúpia rok pred európskymi voľbami

Približne 10 000 mladých ľudí z EÚ a mimo nej sa stretne v Štrasburgu, aby …

Consent choices