NextGenerationEU, vlajka EÚ. PHOTO: © European Union 2020

Európska rada pre inovácie: najväčšia príležitosť získať ročné zdroje na rast

Komisia prijala pracovný program Európskej rady pre inovácie na rok 2022. Prevratným inovátorom ponúka v roku 2022 možnosti financovania v hodnote viac ako 1,7 miliardy eur na rast a vstup na nové trhy, napríklad v oblasti kvantovej výpočtovej techniky, batérií novej generácie a génovej terapie. Európska rada pre inovácie (EIC), ktorá bola spustená v marci 2021 ako jedna z hlavných noviniek programu Horizont Európa, disponuje v rokoch 2021 až 2027 celkovým rozpočtom vo výške viac ako 10 miliárd eur.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabriel v tejto súvislosti uviedla: „Európska rada pre inovácie už podporila 4 tzv. jednorožce a viac ako 90 tzv. kentaurov. Pracovný program na tento rok sa opiera o doteraz najvyššie ročné finančné príspevky pre vizionárskych podnikateľov a výskumníkov, ako aj o nové opatrenia na podporu žien v úlohe inovátoriek a rozširujúcich sa podnikov. Európa chce podporovať inovácie a nové technológie a je na dobrej ceste k naplneniu svojej ambície vytvoriť jednorožca EIC v Európe.“

Čo je nové v pracovnom programe na rok 2022?

Pracovný program Európskej rady pre inovácie 2022 obsahuje niekoľko nových prvkov, ktoré zjednodušujú proces podávania žiadostí a prispievajú k politikám EÚ.

Novinky

 • Nová iniciatíva „EIC Scale-Up 100“: EIC, ktorá od roku 2018 doteraz podporila už viac ako 2600 malých a stredných podnikov (MSP) a startupov, prichádza s iniciatívou „EIC Scale-up 100“ v snahe identifikovať 100 sľubných podnikov EÚ z oblasti špičkových technológií, ktoré majú potenciál stať sa tzv. jednorožcami (t. j. podnikmi s hodnotou viac ako 1 miliarda eur);
 • Kapitálové investície vo výške viac ako 15 miliónov eur: nástroj EIC Akcelerátor umožní podnikom vyvíjajúcim technológie strategického európskeho významu požiadať o investície z EIC vo výške viac ako 15 miliónov eur;
 • Viac podpory pre inovátorky:
  • Vypracovať index inovácií podľa pohlavia a rozmanitosti, identifikovať medzery a podporiť rozmanitosť v jednotlivých podnikoch. Investori, financujúce subjekty, zákazníci i zákonodarcovia tak dostanú konzistentné informácie;
  • Cena EÚ pre inovátorky za rok 2022 bude zahŕňať dve nové ocenenia pre inovátorky vo veku do 35 rokov, čiže bude udelených celkom šesť ocenení: tri pre najinšpiratívnejšie inovátorky v Únii a krajinách pridružených k programu Horizont Európa a tri pre najšikovnejšie „perspektívne inovátorky“ do 35 rokov.

Príspevok k politickým prioritám

V pracovnom programe 2022 je stanovený aktualizovaný súbor tzv. výziev EIC. Výzvy EIC poskytujú príležitosti získať finančnú podporu v tematických oblastiach z viac ako 500 miliónov eur určených startupom na vývoj technológií, ktoré prispejú k cieľu EÚ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 %, ako aj na budovanie strategickej autonómie v oblasti kvantových, vesmírnych a nových medicínskych technológií.

Zjednodušenie

EIC sa snaží sústavne zlepšovať svoje procesy v prospech žiadateľov:

 • všetkým podnikom, ktoré nezískali finančnú podporu z EIC z dôvodu rozpočtových obmedzení, bude automaticky udelená známka excelentnosti, ktorá im môže pomôcť získať finančné prostriedky z iných nástrojov financovania EÚ, ako sú štrukturálne fondy, fondy obnovy či iné zdroje;
 • v roku 2022 sa v nástrojoch EIC Transformácia a EIC Akcelerátor zvýši frekvencia termínov na podávanie žiadostí a v EIC Transformácii sa zavedie nepretržitý proces podávania žiadostí. Okrem toho budú môcť opakovaní žiadatelia o príspevok z nástroja EIC Akcelerátor opísať a zdôvodniť zlepšenia, ktoré zapracovali do svojej opätovnej žiadosti.

Finančná a iná podpora z Európskej rady pre inováciu v roku 2022

 • Nástroj EIC Prieskumník (350 miliónov eur) pre multidisciplinárne výskumné tímy na realizáciu vizionárskeho výskumu, ktorý má potenciál viesť k prelomovým technologickým objavom;
 • Nástroj EIC Transformácia (131 miliónov eur) na pretavenie výsledkov výskumu do inovačných príležitostí s dôrazom na výsledky dosiahnuté v projektoch EIC Prieskumník a koncepčných projektoch Európskej rady pre výskum v snahe zdokonaliť technológie a zabezpečiť uplatniteľnosť konkrétnych aplikácií v praxi;
 • Nástroj EIC Akcelerátor (1,16 mld. eur) pre startupy a MSP na vývoj a rozširovanie inovácií s veľkým vplyvom, ktoré majú potenciál vytvárať nové trhy alebo prevratne meniť tie existujúce.
Viac..  Monitor vzdelávania a odbornej prípravy Európskej komisie za rok 2023

Všetky projekty Európskej rady pre inovácie majú prístup k službám podnikateľskej akcelerácie, ktoré zahŕňajú služby koučov a mentorov, prístup k odborným poznatkom, príležitosti na partnerstvá s podnikmi, investormi a inými subjektmi a celý rad ďalších služieb a podujatí.

Po zverejnení pracovného programu sa 22. februára uskutoční informačný deň o fungovaní Európskej rady pre inovácie, o žiadostiach o financovanie a kritériách oprávnenosti, ako aj o aktuálnych novinkách v tomto roku. Na jednotlivých sedeniach sa budú poskytovať informácie o možnostiach financovania výskumných tímov, startupov, MSP a investorov.

Súvislosti

Po úspešnej pilotnej fáze v rokoch 2018 – 2020 bola v marci 2021 spustená EIC ako jedna z hlavných noviniek v rámci programu Horizont Európa. V období 2021 – 2027 disponuje rozpočtom vo výške viac ako 10 miliárd eur. Jej stratégiu a implementáciu riadi rada EIC zložená z nezávislých členov zo sveta inovácií (podnikateľov, výskumných pracovníkov, investorov, podnikov a iných zástupcov inovačného ekosystému). Rada EIC schválila pracovný program na rok 2022.

EIC presadzuje proaktívny prístup k riadeniu financovania pod vedením programových manažérov EIC, ktorí prinášajú vízie inovácií a technologických objavov a riadia portfóliá projektov na dosiahnutie týchto cieľov. EIC začala s implementáciou oveľa skôr ako iné časti programu Horizont Európa a doteraz už vybrala 164 MSP a startupov, 56 špičkových výskumných projektov a 29 projektov, ktoré získajú finančnú podporu na prenos prelomových technológií z laboratórií do reálneho sveta.

EIC vo svojej pilotnej fáze v rokoch 2018 – 2020 a po začlenení predchádzajúcich úprav pre MSP a vznikajúce technológie a technológie budúcnosti:

 • podporila viac ako 5 500 startupov a inovatívnych MSP z celej Európy, ako aj viac ako 400 špičkových výskumných projektov;
 • startupy podporované EIC následne prilákali investície vo výške takmer 10 miliárd eur. Mnohé z nich sa úspešne rozširujú, pričom v súčasnosti existuje viac ako 90 kentaurov a 4 jednorožce;
 • rastie počet startupov vedených ženami: v podnikoch, ktoré získali finančnú podporu v druhej polovici roku 2020, je v 29 % z nich na pozícii výkonného riaditeľa žena v porovnaní s 8 % podnikov financovaných v prvom polroku 2020;
 • Fond EIC zriadený v roku 2020 je plne funkčný:
  • prijal investičné rozhodnutia v prípade 141 podnikov v hodnote viac ako 630 miliónov eur;
  • prvých 24 priamych kapitálových investícií z fondu EIC prilákalo spoločné investície z fondov rizikového kapitálu a z iných zdrojov vo výške 395 miliónov eur (2,7 krát viac ako hodnota investícií z fondu EIC).

O mam

Odporúčame pozrieť

Dlhodobé riešenie potrieb Ukrajiny v oblasti financovania

Europarlament aktuálne schválil vylepšený návrh nástroja vo výške 50 miliárd eur na podporu obnovy, rekonštrukcie …

Consent choices