Boj proti rakovine. PHOTO: © European Union 2021

Europarlament požaduje účinnejšiu stratégiu EÚ na boj proti rakovine

Správa Osobitného výboru EP pre boj proti rakovine (BECA) bola v stredu prijatá pomerom hlasov 652 (za): 15 (proti): 27 (zdržalo sa hlasovania). Poslanci diskutovali o jej obsahu už v utorok – videozáznam rozpravy je k dispozícii tu.

Ťažisko v prevencii rakoviny

Keďže vo viac ako 40% prípadov sa dá predchádzať rakovine prostredníctvom „koordinovaných opatrení zameraných na [rizikové faktory] súvisiace so správaním a biologické, environmentálne, pracovné, sociálno-ekonomické a komerčné“ rizikové faktory, poslanci EP požadujú účinné preventívne opatrenia na úrovni členských štátov a EÚ, ktoré budú založené na nezávislých vedeckých poznatkoch. Odporúčané opatrenia zahŕňajú programy financovania, ktoré majú ľudí odrádzať od fajčenia, a podporu krokov na zníženie a prevenciu škôd v dôsledku konzumácie alkoholu v rámci revidovanej stratégie EÚ v oblasti požívania alkoholu. Parlament takisto žiada povinné a harmonizované označovanie výživovej hodnoty na prednej strane balenia potravinových výrobkov, ako aj stanovenie limitných hodnôt expozície pri práci pre najmenej 25 ďalších látok.

Rovnaký prístup k cezhraničnej starostlivosti o onkologických pacientov

Poslancov znepokojujú problémy, ktorým stále čelia pacienti v snahe získať prístup k zdravotnej starostlivosti a zapojiť sa do klinického testovania v iných krajinách EÚ. Vyzývajú preto na reformu existujúceho legislatívneho rámca, aby sa zabezpečila mobilita a prístup k vysokošpecializovanému vybaveniu a starostlivosti. Mal by vzniknúť jednotný súbor pravidiel na povoľovanie a úhradu cezhraničnej zdravotnej starostlivosti vrátane práva na druhý lekársky názor. Podľa poslancov sa tiež musí zefektívniť aj nadnárodná spolupráca a spôsob, akým sa uskutočňuje cezhraničné klinické testovanie.

Európsky prístup k riešeniu nedostatku liekov

S cieľom bojovať proti nedostatku liekov a zlepšiť prístupnosť a cenovú dostupnosť liečby rakoviny na úrovni EÚ sa poslanci EP dôrazne zasadzujú za väčšie využívanie spoločného verejného obstarávania, najmä v prípade zriedkavých, pediatrických a nových onkologických liekov a liečebných postupov. Chcú tiež diverzifikovať dodávateľský reťazec onkologických liekov, užšie monitorovať nedostatok liekov a vytvoriť strategickú zásobu kritických liekov na rakovinu.

Správa obsahuje aj ďalšie kľúčové odporúčania:

·  garantovanie „práva na zabudnutie“ (na základe ktorého by poisťovne a banky nemali zohľadňovať anamnézu ľudí postihnutých rakovinou) pre všetkých pacientov v EÚ desať rokov po skončení liečby (a najneskôr päť rokov v prípade pacientov, ktorí boli diagnostikovaní pred dosiahnutím veku 18 rokov),

·  doplnenie ďalších druhov rakoviny (popri rakovine prsníka, krčka maternice a hrubého čreva a konečníka) do nového systému skríningu rakoviny podporovaného EÚ,

·  zabezpečenie transparentnosti farmaceutického systému, najmä pokiaľ ide o zložky cenotvorby, kritériá úhrady a čisté ceny liekov v rôznych európskych krajinách.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa výboru BECA Véronique Trillet-Lenoir (RE, FR) uviedla: „Dvanásť rokov po poslednej európskej stratégii na boj proti rakovine je v dnešný deň prezentovaná [stratégia] historická, a to svojou ambicióznosťou a cieľmi, ako aj poskytovanými zdrojmi. Konečne budeme schopní bojovať efektívne, spolu, proti nerovnostiam v oblasti zdravia, ktoré v rámci Európskej únie pretrvávajú, a reagovať na potreby miliónov Európanov postihnutých touto chorobou. Dnes sa európska zdravotná únia pohýna vpred.“

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Európska pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pred časom upozornila na katastrofálny dosah pandémie na boj s rakovinou. V mnohých krajinách, vrátane Slovenska, sa takmer úplne zastavila včasná diagnostika onkologických ochorení. Skríningy často zasiahnutých orgánov a rizikových skupín obyvateľstva sa u nás v uplynulých dvoch rokoch takmer vôbec nevykonávali. Komisia preto minulý rok predstavila Európsky plán na boj proti rakovine, ktorý sa stal dôležitou súčasťou vznikajúcej zdravotnej únie. Definuje kľúčové oblasti, akými sú prevencia, včasné odhaľovanie, diagnóza a liečba, ako aj zlepšenie kvality života onkologických pacientov. Zdôrazňuje význam nových technológií a podpory výskumu a vývoja v tejto oblasti. WHO upozornila aj na nedostatok potrebných liekov v niektorých krajinách. Na Slovensku chýbajú najmä nové, inovatívne lieky. Ich nedostatok je chybou súčasnej vládnej garnitúry, ktorá tým priamo obmedzuje prístup pacientov k modernej liečbe.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Onkologickí pacienti v strednej a východnej Európe vrátane Slovenska majú o tretinu nižšiu šancu na prežitie ako pacienti v západnej Európe. Nesmieme tolerovať tento stav, keď sa Európania delia na občanov prvej a druhej kategórie, preto budem hlasovať za Správu o posilnení Európy v boji proti rakovine. Správa navrhuje napríklad to, aby európski občania mohli voľne a bezplatne hľadať zdravotnú starostlivosť pri liečbe rakoviny po celej EÚ aj mimo ich domovských členských štátov. Ak sa nič nezmení, v ďalšej dekáde sa rakovina stane najsmrteľnejšou chorobou v Európe. Vieme a môžeme urobiť ešte oveľa viac, aby sme tento trend zvrátili a zabránili vzniku nových ochorení tým, že zásadne obmedzíme užívanie tabakových výrobkov a alkoholu a podstatne zvýšime mieru očkovania, napríklad proti rakovine krčka maternice.“

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla: „Plány na boj proti rakovine sa v poslednom období zintenzívnili, aj vďaka európskemu plánu, ktorý Komisia predstavila pred rokom. Výrazné zintenzívnenie snáh v tomto smere je viac ako opodstatnené, keďže rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtia v Európe po kardiovaskulárnych chorobách a ročne jej, žiaľ, podľahne až 1,3 milióna ľudí, vrátane 6 000 detí a mladých ľudí. Bojový plán máme na papieri, treba ho však pretaviť do reality. To sa však deje len veľmi pomaly, svedčí o tom aj nízka informovanosť zdravotníckych pracovníkov, s ktorými som mala možnosť sa rozprávať o tejto iniciatíve. Správa osobitného výboru EP pre boj proti rakovine (BECA) sa práve snaží byť tým „budíčkom“, ktorý potrebujeme a vyzvať na konkrétne kroky. Je nevyhnutné riešiť všetky aspekty tohto ochorenia, od lepšej a dôraznejšej prevencie a informovanosti o rizikových faktoroch, skríningu, diagnostiky a modernej liečby, a to aj pre pacientov so zriedkavými druhmi rakoviny, až po starostlivosť zameranú na pacienta a prístup založený na právach, vrátane práva za zabudnutie, ktorý uľahčí návrat do „normálneho života“ približne 12 miliónom ľuďom, ktorí rakovinu porazili. Neoddeliteľnou súčasťou musí byť výrazná podpora pre vytvorenie priaznivého prostredia pre výskum a vývoj a zber kvalitných dát. Obzvlášť urgentné je riešiť dlhodobú nerovnosť v prístupe ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, pretože napríklad rozdiely v miere prežitia rakoviny v členských štátoch EÚ presahujú 25 %. Slovenský pacient nemá prístup k 65 % inovatívnych liekov, ktoré by mohli zmierniť nádorové ochorenie. Je predsa nemysliteľné, aby o živote pacienta mohlo rozhodnúť iba to, v ktorom štáte žije. Rovnako o tom nesmie rozhodnúť ani to, komu sa podarí v médiách silnejšie kričať a ktorému pacientovi sa tak podarí vyzbierať potrebné peniaze vo verejnej zbierke. Zdravotníctvo je v kompetencií členských štátov, EÚ nám môže podať iba barličku, aby sme mali väčšiu šancu prekrivkať sa k úspechu, no je na členských štátoch, či sa jej chytia. Návody máme z vyspelých krajín. Nemôžeme všetko hádzať na pandémiu. Rakovina nemá dovolenku a je potrebné byť konečne o krok vpredu.“

Viac..  EK zvýši maximálnu sumu investičnej pomoci pre región Západné Slovensko o 10 %

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Pandémia koronavírusu ochromila zdravotné systémy vo väčšine členských štátov, vrátane Slovenska, čo malo priamy negatívny dopad nielen na včasnú diagnostiku, ale aj liečbu mnohých civilizačných ochorení ako je rakovina. V štátoch ako je Slovensko majú ľudia s rakovinou nižšiu šancu prežitia ako v iných krajinách EÚ s vyspelejším zdravotníctvom, ale dôvodom je aj horší dostup k najmodernejším liekom proti rakovine na Slovensku. Znamená to stovky, možno aj tisíce životov, ktoré vyhasínajú predčasne, a sú to úmrtia, ktorým by sa za normálnych okolností vďaka prevencii a včasnej diagnostike dalo zabrániť. Musíme preto posilniť kapacity, navýšiť investície a zintenzívniť boj proti rakovine a ďalším chronickým ochoreniam aj na úrovni EÚ. Musíme bojovať za uľahčenie prístupu k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, spoločné obstarávania a garantovanie prístupu k najnovším liekom a liečbe. Vítam aj zavedenie tzv. práva na zabudnutie pre onkologických pacientov, ktoré by uľahčilo splácanie dlhov vo vzťahu k bankám a poisťovniam, ktoré vznikli v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Rakovina ohrozuje nielen starých, ale aj mladých, a všetci už žiaľ poznáme niekoho, kto s rakovinou zápasil. No zároveň, až 40 percent prípadom rakoviny by sme mohli zabrániť. Pri výskume pritom môžeme spojiť sily v rámci Európskej únie. Opäť sa ukazuje, že potrebujeme viac únie a nie menej. Táto stratégia prináša aj potrebný návrh financovania, ale aj spolupráce odborníčok a odborníkov naprieč úniou. Napokon, prevencia, zdravý životný štýl, prehliadky a osveta, to všetko je úlohou aj členských štátov. Zároveň, nemôžeme zabudnúť na veľkého strašiaka, ktorým sú škodlivé chemikálie. Sú jednou z hlavných príčin rakoviny, aj preto je tak kľúčové, aby sme proti nim bojovali. Ako Európska únia môžeme, a myslím že musíme spojiť sily v prospech zdravia všetkých ľudí. Ja budem naďalej apelovať na Komisiu, aby nebezpečné chemikálie regulovala, no bude záležať aj od členských štátov, či sa do boja za zdravie ľudí a prevenciu pridajú.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Podporujem návrh na spoluprácu členských štátov v boji proti rakovine, napríklad výmenou najlepších postupov medzi štátmi. Centralizácia verejného obstarávania liekov proti rakovine je na diskusiu. Na prvý pohľad to vyzerá tak, že čím je centralizovanejšie, tým väčšiu množstevnú zľavu môže obstarávateľ získať. Zabúdame pritom ale na to, že obstarávateľ bude musieť niesť náklady na zistenie skutočného dopytu a následnú distribúciu obstaraného produktu, najmä na vytvorenie a udržanie kritérií, podľa ktorých bude produkt rozdelený.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Aj napriek pandémii koronavírusu si Únia uvedomuje, že jednou z najväčších civilizačných chorôb súčasnosti je naďalej rakovina. Žiaľ, ani napriek pokrokom dosiahnutým v medicíne dnes nemajú všetci rovnaký prístup k diagnostike a liečbe. Po ohlásení plánu spoločného boja proti rakovine EÚ preto ešte zintenzívňuje svoju snahu zabezpečiť ľuďom dôkladnú prevenciu, uľahčenie prístupu ku zdravotnej starostlivosti či liekom a inovatívnej liečbe. Za kľúčové však pre Slovensko považujem, aby sme v záujme nášho zdravia zvýšili čerpanie dostupných prostriedkov, ktoré sú určené na efektívnejšiu diagnostiku, liečbu a kvalitnejší život onkologických pacientov.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Keďže som sám toto zákerné ochorenie prekonal, tak viem, aká je dôležitá skorá diagnostika a rýchla a účinná liečba, ktorá bola dlhodobo na Slovensku zanedbávaná aj z dôvodu neefektívneho hospodárenia v zdravotníctve. Je neakceptovateľné, že prístup k diagnostike ako aj k samotnej liečbe je v členských krajinách Európskej únie nerovný. Nemôže sa stať, že onkologický pacient na Slovensku sa musel niekedy kvôli chorobe zadlžiť a hľadať odbornú pomoc v zahraničí.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Plne súhlasím s iniciatívou na posilnenie nielen prevencie ale aj liečenia rakoviny. Onkologickí pacienti nemôžu byť v úzadí momentálne pretrvávajúcej kovidovej pandémie. Otázka dostupnosti liečby je aj otázkou ekonomického postavenia občana a v závislosti od toho aj možnosti vyhľadať si alebo zabezpečiť si špičkové zdravotnícke zariadenie. Bolo by preto nutné, aby bolo povinnosťou jednotlivých národných štátov zabezpečiť špičkovú zdravotnícku starostlivosť aj ekonomicky slabšiemu obyvateľstvu toto je podľa môjho názoru základom prevencie a možnosti liečenia rakoviny prostredníctvom zariadeniami dostupné aj pre ekonomicky slabšie obyvateľstvo.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Našu pozornosť sme v posledných dvoch rokoch zamerali na pandémiu COVID-19, ktorá nám znemožnila vykonať 100 miliónov skríningových testov rakoviny. Odhaduje sa, že v Európe existuje až 1 milión nediagnostikovaných prípadov a každý rok zomrie v EÚ 1,3 milióna ľudí na túto chorobu. Potrebujeme investovať do prevencie rakoviny a odstrániť cezhraničné bariéry výskumu.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Nerovnosti pre pacientov s rakovinou v EÚ pretrvávajú, najmä preto, že východné krajiny EÚ, medzi nimi aj Slovensko stále zaostávajú v kvalite zdravotného systému. Cieľom je medzi iným aj uľahčenie prístupu k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, zabezpečenie spravodlivého prístupu k inovatívnej liečbe, vďaka ambicióznemu a nezávislému európskemu výskumu. Stále ale rovnako platí, že prevencia je najlepším liekom. Preto budú zásadnou súčasťou našich návrhov aj legislatívne opatrenia a odporúčania členským štátom aby podporovali zdravší životný štýl a znižovanie vonkajších zdravotných rizík.“

Súvislosti

O mam

Odporúčame pozrieť

R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

Európska podpora vodíkového hospodárstva dostane jasnejšie kontúry a z jej využitia môže profitovať aj Slovensko. Výbor Európskeho …

Consent choices