Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europarlament žiada zákaz zlatých pasov a osobitné pravidlá pre zlaté víza

Európsky parlament v stredu v obave z následkov predaja občianstva EÚ navrhol nové spoločné pravidlá pre programy udeľovania občianstva či práva na pobyt výmenou za investície.

Legislatívna iniciatívna správa, ktorú v stredu schválili poslanci pomerom hlasov 595 (za): 12 (proti): 74 (zdržalo sa hlasovania), vyzýva Európsku komisiu, aby počas svojho súčasného mandátu predložila návrh zaoberajúci sa programami udeľovania občianstva a udeľovania práva na pobyt osobám spoza hraníc Únie výmenou za ich investície. Záväzok Komisie, Francúzska, Nemecka, Talianska, Spojeného kráľovstva, Kanady a USA obmedziť prístup majetných ruských občanov s väzbami na ruskú vládu k tzv. zlatým pasom bol predmetom pondelkovej rozpravy v pléne.

Zákaz zlatých pasov…

Parlament zdôraznil, že programy udeľovania občianstva za investície, vďaka ktorým štátni príslušníci tretích krajín získavajú práva na občianstvo výmenou za peňažnú sumu, narúšajú podstatu občianstva EÚ. Prax zavedenú na Malte, v Bulharsku a na Cypre označil za formu „parazitovania“, keďže členské štáty predávajú to, čo sa nikdy nemalo stať tovarom. Poslanci kritizovali, že žiadosti sa schvaľujú aj vtedy, keď uchádzači nespĺňajú príslušné podmienky. Vzhľadom na riziká spojené s týmito programami preto vyzvali na ich postupné zrušenie.

… a regulácia zlatých víz

Uznesenie konštatuje, že v porovnaní s programami udeľovania občianstva sú programy udeľovania práva na pobyt investorom spojené s menej závažnými rizikami. Parlament preto nevyzýva na ich zrušenie, ale požaduje pravidlá EÚ zamerané na boj proti praniu špinavých peňazí, korupciu a daňovým únikom. Tieto pravidlá by takisto mali zahŕňať:

·  prísne bezpečnostné previerky (vrátane previerok rodinných príslušníkov žiadateľov a zdrojov ich financovania), povinné previerky prostredníctvom databáz EÚ a postupy preverovania v tretích krajinách;

·  oznamovacie povinnosti pre členské štáty vrátane systému oznamovania a konzultácií, aby ostatné členské štáty mali možnosť vznášať námietky;

·  minimálne požiadavky týkajúce sa fyzického pobytu žiadateľov a ich aktívneho zapojenia do investície, jej kvality, pridanej hodnoty a prínosu pre hospodárstvo.

Žiadne zlaté pasy ani víza pre ruských oligarchov

Parlament privítal záväzok členských štátov obmedziť predaj občianstva Rusom napojeným na Kremeľ a vyzval na okamžité ukončenie udeľovania zlatých pasov aj víz EÚ všetkým ruským žiadateľom. Poslanci požiadali vlády členských štátov aby opätovne posúdili všetky žiadosti ruských štátnych príslušníkov schválené v posledných niekoľko rokoch a zaistili, aby si „žiadna ruská osoba s finančnými, obchodnými alebo inými väzbami na Putinov režim neponechala občianstvo a právo na pobyt“. Vyzvali tiež Komisiu, aby urýchlene predložila legislatívny návrh na úplný zákaz programov zlatých pasov pre ruských štátnych príslušníkov, na ktorých sa vzťahujú sankcie EÚ.

Roztrieštenosť systému a úloha sprostredkovateľov

Poslanci vyjadrili poľutovanie nad absenciou komplexných bezpečnostných kontrol a postupov preverovania v prípade obidvoch typov programov. Zároveň sa vyslovili proti možnosti podávať si niekoľko žiadostí po sebe v rôznych členských krajinách. Štáty EÚ by sa podľa nich nemali spoliehať na kontroly, ktoré vykonávajú neštátne subjekty.

Parlament žiada, aby EÚ vyberala z uskutočnených investícií primeraný poplatok dovtedy, kým sa programy udeľovania občianstva postupne nezrušia. V prípade programov udeľovania povolenia na pobyt by ho mala vyberať na neurčito. Takisto vyzýva Komisiu, aby vyvinula tlak na krajiny za hranicami Únie, ktoré využívajú výhody bezvízového styku s EÚ, aby zrušili svoje programy udeľovania občianstiev a zreformovali programy udeľovania pobytu za investície.

Sprostredkovatelia obidvoch programov nie sú transparentní ani ich nemožno volať na zodpovednosť. Parlament preto požaduje zákaz ich účasti na udeľovaní občianstva za investície a „striktnú a záväznú reguláciu“ ich účasti na udeľovaní práva na pobyt za investície, ktorej súčasťou budú aj sankcie.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Sophia in ‚t Veld (RE, NL) uviedla: „Tieto programy umožňujú potajomky vstúpiť do EÚ pochybným jednotlivcom, ktorí do nej nemôžu vojsť za jasného denného svetla. Nadišiel čas tento zadný vchod uzavrieť, aby už ruskí oligarchovia a ďalší, ktorí prišli k špinavým peniazom, nemohli dnu. Vlády členských štátov tento problém odmietali riešiť, pričom tvrdili, že ide o záležitosť mimo pôsobnosti EÚ. Vzhľadom na aktuálne dianie sa však už tejto otázke nemôžu ďalej vyhýbať.“

Videozáznam tlačovej konferencie spravodajkyne zo stredy 9. marca je k dispozícii tu.

Ďalší postup

Komisia musí v reakcii na legislatívnu iniciatívu EP vypracovať legislatívny návrh alebo – ak tak neurobí – dôsledne odôvodniť svoje rozhodnutie.

Súvislosti

V rokoch 2011 – 2019 využilo v EÚ programy udeľovania občianstva alebo práva na pobyt za investície najmenej 130.000 osôb, ktoré dotknutým krajinám priniesli príjmy vo výške viac ako 21,8 miliardy eur. Programy udeľovania občianstva za investície existujú na Malte, v Bulharsku (vláda už predložila návrh zákona na ukončenie tohto programu) a na Cypre (v súčasnosti tam iba spracúvajú žiadosti podané pred novembrom 2020, všetky žiadosti však už boli podľa cyperskej vlády preskúmané). Programy udeľovania práva na pobyt investorom s rôznymi sumami a možnosťami investovania existujú v dvanástich členských štátoch EÚ.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Správa Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci označila systémy udeľovania štátneho občianstva a povolení na pobyt investorom z viacerých hľadísk za sporné. Vyšetrovanie, predovšetkým vo viacerých stredomorských krajinách navyše ukázalo, že viac ako polovica tzv. zlatých pasov bolo vydaných nezákonne. Dostávali ich ľudia napojení na autoritárske a diktátorské režimy, priamo zapojení do prania špinavých peňazí, ako aj rôznych iných kriminálnych aktivít. Európsky parlament vyzval na riešenie tohto problému už v roku 2014, no keďže rozhodovanie o udeľovaní občianstva je výhradne vnútroštátnou právomocou, žiadne návrhy v tejto oblasti neboli doposiaľ predložené ani zo strany Európskej komisie. Aj na základe doterajších skúseností je preto potrebné regulovať existujúce pravidlá spôsobom, aby nemohli byť naďalej jednoducho zneužívané.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „S európskym občianstvom nesmieme obchodovať. Takzvaný predaj európskych pasov v niektorých členských krajinách pre nás predstavuje vážne bezpečnostné riziko. Asi polovica ľudí, ktorí si takto zaobstarali európske občianstvo v uplynulých rokoch, pochádza totiž z Ruskej federácie. Okamžite musíme zastaviť predaj európskych pasov pre bohatých ľudí, ktorí majú blízko ku Kremľu a v Európe perú špinavé peniaze. Zároveň potrebujeme jasné a prísne európske pravidlá pre udeľovanie povolení na pobyt zahraničným investorom. Ako tieňový spravodajca európskych ľudovcov som presvedčený, že táto správa dáva účinný návod na to, ako klepnúť po prstoch Putinovej oligarchii v Európe.“

Viac..  Členské krajiny EÚ odobrili vydávanie schengenských víz online

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla: „Mnohé členské štáty vstupom do EÚ zavetrili lukratívnu obchodnú príležitosť a zaviedli tzv. systémy zlatých pasov a zlatých víz, čím de facto umožňujú bohatým ľuďom kúpiť si cestu k občianstvu alebo pobytu v EÚ na základe investícií, ktorých prah je zvyčajne nízky a pravidlá sú pomerne voľné. V súvislosti s nedávnou agresiou Putina voči Ukrajine ide o veľmi aktuálnu tému a je nevyhnutné, aby štáty zamedzili prístup k výhodám občianstva či pobytu v EÚ celej Putinovej zločineckej družine. Okrem samotnej komodifikácie občianstva EÚ je totiž najväčší problém v tom, že tieto schémy môžu slúžiť ako zadné dvierka do Únie pre špinavé peniaze a pochybné osoby a obchody. Finančné výhody navyše požívajú konkrétne krajiny, zatiaľ čo spomínané negatíva sa dotýkajú EÚ ako celku. Aj preto Parlament navrhuje, aby časť výnosov z predaja občianstva a práv na pobyt išla v prospech rozpočtu Únie. Zlaté schémy však okrem iného považujem aj za veľmi neférový postup voči „obyčajným“ príslušníkom tretích krajín, ktorí musia pre získanie pobytu či občianstva EÚ prejsť zdĺhavými štandardnými postupmi a spĺňať požadované kritériá. Parlament preto vo svojej legislatívnej iniciatíve vyzýva na postupné zrušenie systému zlatých pasov do roku 2025 a na zavedenie regulácie zlatých víz na úrovni EÚ. Nové pravidlá musia vytvoriť prísne kontroly všetkých žiadateľov a zdrojov ich bohatstva, bezpečnostné previerky, zaviesť povinnosti členských štátov podávať správy o týchto schémach a posilnenú výmenu informácií. Neoddeliteľnou súčasťou nových pravidiel musí byť striktnejšia regulácia sprostredkovateľských agentúr, napríklad prostredníctvom licencovania, požadovaním transparentnosti ich vlastníckej štruktúry a vyžadovaním protikorupčných záruk. Zároveň je však veľmi dôležité začať posudzovať existenciu zlatých schém v tretích štátoch, ktoré majú s EÚ bezvízový styk alebo tie, ktoré o to žiadajú, pretože v tom prípade tiež predstavujú vstupnú bránu do EÚ.“

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Ak pretláčame európske hodnoty a stále tolerujeme udeľovanie tzv. zlatých pasov, ktoré si môžu kúpiť akíkoľvek oligarchovia, niečo nie je v poriadku. Ani z právneho a už vôbec nie z etického hľadiska. Ospravedlnením nie sú ani investície týchto uchádzačov, či už ide o občianstvo alebo o trvalý pobyt v EÚ. Zrušenie tejto praxe by sa malo týkať nielen ruských oligarchov, ale všetkých a v tomto smere mala Európska komisia konať už dávno.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Prístup do EÚ nie je niečo, čo sa dá kúpiť. No žiaľ, stále je možné, aby sa občania krajín za hranicami EÚ dostali ku vízam korumpovanou cestou, na základe ich investície. Tieto tzv. zlaté víza alebo pasy vytvárajú príležitosť na pranie peňazí, sú bezpečnostným rizikom, no zároveň sú nefér voči ľuďom, ktorí získavajú vstup do EÚ čestne. Je dôležité, že po agresívnom útoku Kremľa na Ukrajinu sa Európska komisia rozhodla obmedziť prístup ruských občanov ku „zlatým pasom“. Prísnejšie pravidlá pre udeľovanie víz na vstup do EÚ však ale musia platiť stále, a pre všetky krajiny, a preto požadujem celoeurópsku reguláciu pre udeľovanie „zlatých pasov“.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Som za sprísnenie udeľovania občianstva tak, aby sa znížilo riziko korupcie, prania špinavých peňazí či vyhýbania sa sankciám. Tak, aby žiaden členský štát EÚ nemohol predávať občianske práva de facto celej Únie. Súčasne si ale myslím, že členským štátom by malo ostať právo udeľovať povolenia na pobyt na ich vlastnom území.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Udeľovanie občianstva a povolení na pobyt patrí do výlučnej vnútroštátnej právomoci členských štátov Únie. To však neznamená, že by sme mali prehliadať, že niektoré členské štáty nezodpovedne uplatňujú systémy udeľovania občianstva za investície (CBI) alebo udeľovania povolení na pobyt za investície (RBI). Udeľovanie takýchto statusov má totiž dopad aj na ostatné členské štáty a to z jednoduchého dôvodu. Tieto subjekty sa udelením takéhoto statusu stávajú zároveň občanmi EÚ a teda zároveň každého národného štátu. Systémy CBI/RBI prinášajú veľké množstvo rizík, vrátane korupcie, prania špinavých peňazí, bezpečnostných hrozieb a vyhýbania sa daňovým povinnostiam. Stotožňujem sa preto s návrhom Správy pre komisiu o systémoch udeľovania občianstva a povoľovaní na pobyt investormi a s prijatím príslušných opatrení zo strany Európskej komisie.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Zlaté pasy pre bohatých ľudí, často aj s kriminálnym pozadím, či známych z porušovania demokratických hodnôt, sú už dávno tŕňom v oku mnohým slušným Európanom. Problémom je ich zneužívanie a v týchto dňoch je to najvypuklejšie práve v súvislosti s bohatými Rusmi previazanými na Kremeľ. Zločinci podporujúci ruské zločiny nemôžu tento systém zneužívať. Potrebujeme mať aj v tejto oblasti poriadok a zabrániť zneužívaniu európskeho občianstva.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Zlaté víza umožňujú bohatým ľuďom kúpiť si cestu k pobytu a občianstvu EÚ. Existuje oprávnená obava, že je to spojené s nekalými a korupčnými praktikami. Členské štáty z toho síce profitujú finančne, no v konečnom dôsledku je to na úkor bezpečnosti celej Únie. Požadujeme spoločné pravidlá EÚ na harmonizáciu noriem a posilnenie boja proti korupcii a daňovým únikom a v kontexte s Putinovou agresiou na Ukrajine celoplošné ukončenie tejto pochybnej praktiky.“

O mam

Odporúčame pozrieť

kyberneticke utoky

Tri štáty EÚ sa dohodli na prístupe k regulovaniu umelej inteligencie

Francúzsko, Nemecko a Taliansko sa dohodli na prístupe k regulovaniu umelej inteligencie (UI), čo by …

Consent choices