firma
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK stanovila pravidlá pre podniky, v globálnych reťazcoch musia rešpektovať ľudské práva a životné prostredie

Európska komisia prijala návrh smernice o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti. Cieľom návrhu je podporiť udržateľné a zodpovedné správanie podnikov v rámci globálnych hodnotových reťazcov. Podniky zohrávajú pri budovaní udržateľného hospodárstva a spoločnosti kľúčovú úlohu.

Budú musieť identifikovať nepriaznivé vplyvy svojich činností na ľudské práva, ako je detská práca a pracovné vykorisťovanie a na životné prostredie, napríklad znečistenie a strata biologickej diverzity, a v nevyhnutných prípadoch týmto vplyvom predchádzať, odstrániť ich či zmierniť. Podnikom prinesú tieto nové pravidlá právnu istotu a rovnaké podmienky, spotrebiteľom a investorom zabezpečia väčšiu transparentnosť. Nové pravidlá EÚ prispejú k zelenej transformácii a k ochrane ľudských práv v Európe aj mimo nej.

Niekoľko členských štátov už zaviedlo vnútroštátne pravidlá týkajúce sa náležitej starostlivosti a niektoré spoločnosti prijali opatrenia z vlastnej iniciatívy. Potrebné rozsiahlejšie zlepšenie je však ťažké dosiahnuť dobrovoľnými opatreniami. Návrh zavádza povinnosť náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti s cieľom riešiť negatívne vplyvy na ľudské práva a životné prostredie.

Nové pravidlá náležitej starostlivosti sa budú vzťahovať na tieto podniky a odvetvia:

 • Podniky z EÚ:
  • Skupina 1: všetky spoločnosti s ručením obmedzeným v EÚ, ktoré majú značnú veľkosť a hospodársku silu (500 a viac zamestnancov a čistý obrat 150 miliónov eur a viac).
  • Skupina 2: ostatné spoločnosti s ručením obmedzeným pôsobiace vo vymedzených odvetviach s veľkým vplyvom, ktoré nespĺňajú obe prahové hodnoty skupiny 1 a ktoré majú 250 a viac zamestnancov a celosvetový čistý obrat 40 miliónov eur a viac. Pre tieto podniky začnú pravidlá platiť o dva roky neskôr ako pre skupinu 1.
 • Podniky z krajín mimo EÚ pôsobiace v EÚ s prahovou hodnotou obratu vytvoreného v EÚ zodpovedajúce skupinám 1 a 2.

Malé a stredné podniky nepatria priamo do rozsahu pôsobnosti tohto návrhu.

Tento návrh sa týka vlastných činností podnikov, ich dcérskych spoločností a ich hodnotových reťazcov (priamych a nepriamych zavedených obchodných vzťahov). Aby spoločnosti splnili povinnosť náležitej starostlivosti podnikov, musia:

 • začleniť náležitú starostlivosť do svojich politík,
 • identifikovať skutočné a potenciálne nepriaznivé vplyvy na ľudské práva a životné prostredie,
 • predchádzať týmto potenciálnym vplyvom, resp. ich zmierňovať,
 • odstrániť alebo minimalizovať skutočné vplyvy,
 • zaviesť a zachovať postup na vybavovanie sťažností,
 • monitorovať účinnosť politiky náležitej starostlivosti a súvisiacich opatrení
 • a verejne komunikovať o náležitej starostlivosti.

Konkrétne to znamená účinnejšiu ochranu ľudských práv zahrnutých v medzinárodných dohovoroch. Pracovníkom musia byť vytvorené bezpečné a zdravé pracovné podmienky. Podobne tento návrh pomôže zabrániť nepriaznivým vplyvom na životné prostredie, ktoré sú v rozpore s kľúčovými environmentálnymi dohovormi. Podniky patriace do rozsahu pôsobnosti návrhu budú musieť prijať náležité opatrenia („záväzky o konaní“) vzhľadom na závažnosť a pravdepodobnosť rôznych vplyvov k možnostiam opatrení, ktoré má podnik v danej situácii k dispozícii, a k potrebe stanoviť priority.

Vnútroštátne správne orgány vymenované členskými štátmi budú zodpovedné za dohľad nad týmito novými pravidlami a v prípade ich nedodržania môžu uložiť pokuty. Obete budú mať okrem toho možnosť podať žalobu o náhradu škody, ktorej sa dalo pomocou vhodných opatrení náležitej starostlivosti vyhnúť.

Podniky zo skupiny 1 navyše musia mať plán na zabezpečenie zlučiteľnosti ich obchodnej stratégie s obmedzením globálneho otepľovania na 1,5 °C v súlade s Parížskou dohodou.

Na začlenenie náležitej starostlivosti do celého fungovania podnikov, treba angažovanosť riaditeľov podnikov. Preto sa v návrhu stanovuje povinnosť riaditeľov zaviesť náležitú starostlivosť, zaradiť ju do podnikovej stratégie a dohliadať na jej dodržiavanie. Ďalej musia riaditelia pri plnení svojej povinnosti konať v najlepšom záujme podniku zohľadňovať vplyv svojich rozhodnutí na ľudské práva, zmenu klímy a životné prostredie. V prípadoch, kde je odmena riaditeľov pohyblivá, budú motivovaní k tomu, aby prispievali k boju proti zmene klímy s odkazom na plán podniku.

Návrh obsahuje aj sprievodné opatrenia, ktoré podporia všetky podniky vrátane malých a stredných podnikov, ktoré môžu byť nepriamo ovplyvnené. Tieto opatrenia zahŕňajú vytvorenie individuálnych alebo spoločných špecializovaných webových sídel, platforiem alebo portálov a prípadnú finančnú podporu pre malé a stredné podniky. Komisia môže v záujme podpory podnikov prijímať pokyny vrátane dobrovoľných vzorov zmluvných ustanovení. Komisia môže takisto doplniť podporu poskytovanú členskými štátmi o nové opatrenia vrátane pomoci spoločnostiam v tretích krajinách.

Viac..  Komisia víta predbežnú dohodu o čistejšom ovzduší v EÚ

Cieľom návrhu je zabezpečiť, aby Únia vrátane súkromného aj verejného sektora konala na medzinárodnej scéne v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv a podporu udržateľného rozvoja, ako aj pravidiel medzinárodného obchodu. V rámci „balíka opatrení pre spravodlivé a udržateľné hospodárstvo“ dnes Komisia predkladá aj oznámenie o dôstojnej práci na celom svete. V oznámení sa stanovujú vnútorné a vonkajšie politiky, ktoré EÚ využíva na zabezpečenie dôstojnej práce na celom svete, a stavia tento cieľ do centra inkluzívnej, udržateľnej a odolnej obnovy po pandémii.

Vyjadrenia členov kolégia

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti povedala: „Návrh má dva ciele: po prvé riešiť obavy spotrebiteľov, ktorí napríklad nechcú kupovať výrobky vyrobené s použitím nútenej práce alebo poškodzujúce životné prostredie. Po druhé podporiť podnikanie poskytnutím právnej istoty, pokiaľ ide o povinnosti podnikov na jednotnom trhu. Vďaka tomuto právnemu predpisu sa európske hodnoty spravodlivo a primerane premietnu do hodnotových reťazcov.“

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders v tejto súvislosti uviedol: „Tento návrh skutočne mení spôsob, akým podniky vykonávajú svoje obchodné činnosti v rámci svojho globálneho dodávateľského reťazca. Pomocou týchto pravidiel chceme hájiť ľudské práva a stáť na čele zelenej transformácie. Nemôžeme preto ďalej ignorovať, čo sa v hodnotových reťazcoch deje. Musíme dosiahnuť zmeny v tomto hospodárskom modeli. Impulz na podporu tejto iniciatívy prišiel zo strany trhu, kde spotrebitelia vyzývajú k väčšej udržateľnosti výrobkov. Som presvedčený, že mnoho významných podnikov túto vec podporí.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Niektoré európske podniky už patria k lídrom v oblasti udržateľných podnikových postupov, pre iné je však stále ťažké chápať ich environmentálnu stopu a vplyvy v oblasti ľudských práv a zlepšovať ich. Zložité globálne hodnotové reťazce obzvlášť sťažujú podnikom získavanie spoľahlivých informácií o činnostiach ich dodávateľov. Roztrieštenosť vnútroštátnych pravidiel ešte viac spomaľuje pokrok pri zavádzaní osvedčených postupov. Náš návrh zabezpečí, aby veľkí účastníci trhu prevzali vedúcu úlohu pri zmierňovaní rizík vo svojich hodnotových reťazcoch a zároveň podporí malé podniky pri prispôsobovaní sa zmenám.“

Ďalšie kroky

Návrh bude teraz predložený na schválenie Európskemu parlamentu a Rade. Po jeho prijatí budú mať členské štáty dva roky na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva a na oznámenie príslušných znení Komisii.

Súvislosti

Európske podniky sú svetovými lídrami v oblasti udržateľnosti. Udržateľnosť je zakotvená v hodnotách EÚ a podniky preukazujú svoje odhodlanie dodržiavať ľudské práva a znižovať ich vplyv na planétu. Pokrok podnikov pri začleňovaní udržateľnosti – najmä náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv a životného prostredia – do procesov podnikovej správy a riadenia zostáva napriek tomu pomalý.

V záujme riešenia týchto problémov vyzval Európsky parlament v marci 2021 Komisiu, aby predložila legislatívny návrh týkajúci sa povinnej náležitej starostlivosti v rámci hodnotových reťazcov. Podobne Rada vo svojich záveroch z 3. decembra 2020 vyzvala Komisiu, aby predložila návrh právneho rámca EÚ pre udržateľnú správu a riadenie spoločností vrátane medziodvetvovej náležitej starostlivosti podnikov v rámci globálnych hodnotových reťazcov.

Návrh Komisie na tieto výzvy reaguje, pričom starostlivo zohľadňuje odpovede získané počas otvorenej verejnej konzultácie o iniciatíve pre udržateľnú správu a riadenie podnikov, ktorú Komisia začala 26. októbra 2020. Komisia pri príprave návrhu takisto zvážila širokú škálu dôkazov zhromaždených prostredníctvom dvoch zadaných štúdií o povinnostiach riaditeľov a udržateľnej správe a riadení podnikov (júl 2020) a o požiadavkách náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (február 2020).

O mam

Odporúčame pozrieť

peniaze

ECB: Používanie eurobankoviek má na životné prostredie minimálny vplyv

Používanie eurobankoviek má podľa novej štúdie len malý vplyv na životné prostredie. Environmentálna stopa ročného …

Consent choices