Utečenci z Ukrajiny. PHOTO: © European Union 2022 - EC

Ukrajina: podpora EÚ pre členské štáty pri zaisťovaní potrieb utečencov

Európska komisia v stredu predstavila opatrenia, ktoré sa prijímajú na podporu členských štátov pri zaisťovaní potrieb ľudí na úteku pred vojnou proti Ukrajine a jej obyvateľom.

V priebehu prvých štyroch týždňov od nevyprovokovanej a neopodstatnenej ruskej invázie prišlo do EÚ približne 3,5 milióna ľudí – predovšetkým žien a detí. Odhaduje sa, že vnútorne vysídlených je 6,5 milióna ľudí. Prijatie ľudí prichádzajúcich na územie EÚ symbolizuje vôbec prvýkrát aktivovaná smernica o dočasnej ochrane, ktorá poskytuje rýchlu pomoc a jednoznačné právne postavenie. Popri okamžitej podpore členských štátov v súvislosti s pomocou na hraniciach, prijímaním a civilnou ochranou dnes EÚ podniká ďalšie kroky s cieľom pomôcť členským štátom zabezpečiť, aby príjemcovia pomoci mohli účinne využívať svoje právo na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, ubytovanie a pracovné miesta – teda charakteristické súčasti európskeho spôsobu života.

Podpora je dostupná v týchto oblastiach: 

  • Osobitná ochrana detí: Deťom treba zaručiť rýchly prístup k ich právam, a to bez diskriminácie. Je mimoriadne dôležité, aby boli deti pri vstupe do EÚ zaregistrované. Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa poskytuje komplexný rámec na ochranu dieťaťa a dodržiavanie jeho práv. V súčasnosti fungujú v rámci Európskej záruky pre deti národní koordinátori, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu pri podnecovaní a koordinácii úsilia na vnútroštátnej úrovni a s regionálnymi a miestnymi orgánmi. V tejto súvislosti sa osobitná pozornosť venuje deťom z ústavov (napr. detských domovov) a deťom, ktorým hrozí, že sa stanú obeťami obchodovania s ľuďmi a únosov. Okrem toho Komisia pripravuje osobitné štandardné operačné postupy zamerané na presuny maloletých osôb bez sprievodu. 
  • Prístup k vzdelávaniu: Jednou z priorít je v týchto ťažkých časoch pomoc žiakom, študentom a učiteľom. Komisia podporí spoluprácu medzi členskými štátmi, aby si mohli začať vymieňať skúsenosti a aby určili, čo je potrebné na to, aby mohli vysídlené deti pokračovať vo vzdelávaní. Portál School Education Gateway bude slúžiť ako jednotné kontaktné miesto na prístup k vzdelávacím materiálom z Ukrajiny a materiálom členských štátov v ukrajinskom jazyku. Takisto bude nevyhnutné využiť kapacity ukrajinských učiteľov, ktorí prichádzajú do Európy. Komunita eTwinning môže skupinám vytvoreným v bezpečnom priestore platformy pomôcť pri podpore učiteľov. Na podporu vzdelávania študentov z radov utečencov a integrácie zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktorí utekajú pred vojnou, sa využije aj flexibilita v rámci programu financovania Erasmus+.
  • Prístup k zdravotnej starostlivosti: Vďaka mechanizmu solidarity, ktorý zriadila Komisia, sa ľudia, ktorí naliehavo potrebujú špecializovanú nemocničnú liečbu, môžu na účely takejto liečby rýchlo presúvať medzi členskými štátmi, pričom k dispozícii je už 10 000 lôžok. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb monitoruje zdravotnú situáciu na mieste a vydalo usmernenia o prevencii a kontrole infekčných chorôb. Komisia prostredníctvom úradu HERA podporuje aj dodávky očkovacích látok s osobitným zameraním na očkovanie detí. Okrem toho prijme cielené opatrenia týkajúce sa podpory duševného zdravia a posttraumatickej podpory pre ľudí na úteku pred vojnou vrátane vytvorenia siete odborníkov v oblasti duševného zdravia ovládajúcich ukrajinský jazyk.
  • Prístup k práci: Členské štáty sa vyzývajú, aby prijali opatrenia s cieľom pomôcť prichádzajúcim osobám rýchlo začať využívať právo na prácu, ako aj zapojiť sa do odbornej prípravy. Patrí sem informovanie ľudí o ich právach podľa smernice o dočasnej ochrane, poskytovanie jazykovej alebo podnikateľskej podpory a zabezpečenie prístupu k starostlivosti o deti, pričom kľúčovú úlohu sprostredkovateľov na trhu práce majú zohrávať verejné služby zamestnanosti. Komisia doplnila do nástroja EÚ na stanovenie profilu zručností štátnych príslušníkov tretích krajín ukrajinský jazyk, aby pomohla ukrajinským uchádzačom o zamestnanie a tým, ktorí chcú pokračovať v štúdiu, prezentovať svoje zručnosti a nájsť príležitosti a usmernenia o ďalších krokoch. Komisia takisto vytvorí novú databázu talentov na párovanie zručností s voľnými pracovnými miestami. Medzi ďalšie iniciatívy Komisie v tejto oblasti patrí vypracovanie nových usmernení na uľahčenie uznávania odborných kvalifikácií získaných na Ukrajine a spolupráca so sociálnymi partnermi s cieľom pomôcť informovať súkromný sektor o právach vyplývajúcich z dočasnej ochrany a o dostupných programoch.
  • Prístup k ubytovaniu a bývaniu: S cieľom zaistiť okamžité potreby vhodného ubytovania sa budú v rámci novej iniciatívy Safe Homes podporovať Európania, ktorí na tento účel ponúknu svoje bývanie, pričom sa bude podľa potreby mobilizovať cielené financovanie a online zdroje. Okrem toho sa v záujme posilnenia verejných systémov prijímania zmobilizuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, ako aj fondy politiky súdržnosti. Z dlhodobého hľadiska pomáha poskytovať sociálne bývanie rodinám a jednotlivcom v spoločenstve Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý môže pokryť nákup aj renováciu ubytovania. Európsky sociálny fond môže podporovať komunitné služby a ubytovanie, najmä pre osoby so špeciálnymi potrebami a zdravotným postihnutím, deti a starších ľudí.

Solidarita v praxi 

Komisia zriadila platformu solidarity, ktorá združuje členské štáty a agentúry EÚ s cieľom koordinovať podporu pre členské štáty, ktoré ju potrebujú. Platforma pomôže organizovať presuny osôb v rámci EÚ do členských štátov, ktoré majú kapacitu na ich prijatie. Môže tiež pomôcť vytvoriť cestovné plány do krajín mimo EÚ, v ktorých už žije početná ukrajinská komunita, ako je Kanada alebo Spojené kráľovstvo. Solidaritu prejavuje aj súkromný sektor, pričom mnohé dopravné spoločnosti organizujú humanitárne vlaky a poskytujú ľuďom na úteku bezplatné lístky. Okrem toho EÚ pomáha štátnym príslušníkom iných tretích krajín, ktorých zastihla vojna na Ukrajine, vrátiť sa späť do svojej vlasti, a to napríklad prostredníctvom prvých dobrovoľných návratových humanitárnych letov z Poľska do Tadžikistanu a Kirgizska za podpory agentúry Frontex.

Viac..  J. Blanár: Sme pripravení na núdzovú podporu ukrajinskej energetickej siete

Rýchle a flexibilné riešenia na podporu solidarity 

Komisia prijala okamžité opatrenia s cieľom pomôcť mobilizovať finančnú podporu pre členské štáty, ktoré prijímajú ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Patrí sem návrh Kohéznych opatrení na podporu utečencov v Európe (CARE), ako aj zmeny fondov určených na vnútorné záležitosti na roky 2014 – 2020. Pri vytváraní inštitucionálnych a prevádzkových kapacít na prijímanie ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine, pomôže členským štátom individualizovaná podpora v rámci Nástroja technickej podpory, ktorá prispeje k ich lepšej sociálnej a hospodárskej integrácii a zabezpečí čo najlepšie využitie dostupných finančných prostriedkov EÚ na ubytovanie pre rodiny alebo deti bez sprievodu. Okrem toho môžu členské štáty využiť dostupné financovanie v rámci iniciatívy REACT-EU, najmä jej tranžu na rok 2022 v objeme až do výšky 10 miliárd eur. Na podporu členských štátov, a najmä tých, ktoré sú najbližšie k hranici EÚ s Ukrajinou, budú v rámci REACT-EU poskytnuté platby v rámci predbežného financovania vo výške 3,4 miliardy eur, aby sa urýchlil prístup k finančným prostriedkom. Značné finančné prostriedky sú k dispozícii aj v schválenom finančnom rámci 2021 – 2027, a to z fondov na vnútorné záležitosti, ako aj fondov politiky súdržnosti.

Vyjadrenia členov kolégia 

Podpredsedníčka pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová v tejto súvislosti uviedla: „Približne polovicu všetkých osôb, ktoré k nám prišli od začiatku vojny, tvoria deti. Tieto deti zažili traumatizujúce udalosti. Ich život sa zo dňa na deň obrátil naruby. Našou povinnosťou a zodpovednosťou je zabezpečiť, aby sa týmto deťom – vrátane detí so zdravotným postihnutím – dostalo náležitého prijatia a starostlivosti. Bezprostrednou prioritou je teraz poskytnúť týmto deťom miesto, kde sa môžu cítiť v bezpečí a kde získajú rýchly a nediskriminačný prístup k psychosociálnej podpore, zdravotnej starostlivosti, výžive a vzdelávaniu. Služby na ochranu detí musia okamžite zaregistrovať maloleté osoby bez sprievodu, deti odlúčené od rodičov a osirotené deti a poskytnúť im pomoc, aby sa nestali obeťami obchodovania s ľuďmi a zneužívania. Týmto oznámením prijímame konkrétne opatrenia, ktoré sú v najlepšom záujme týchto detí a pomôžu im na každom kroku.“ 

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Smernica o dočasnej ochrane, ktorá sa teraz uplatňuje, poskytuje miliónom ľudí okamžitý prístup k zdravotnej starostlivosti, školám, pracovným miestam a bývaniu. Komisia dnes načrtla súbor ďalších opatrení, ktoré majú členským štátom pomôcť zabezpečiť uplatňovanie týchto práv v praxi. Dobrú vôľu Európanov premietneme do praktickej pomoci pre milióny ľudí, ktorí boli nútení opustiť domov, od poskytnutia platformy na umiestnenie školských materiálov až po mechanizmus na prepravu pacientov v rámci EÚ, databázu talentov EÚ pre uchádzačov o zamestnanie a iniciatívu Safe Homes.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová uviedla: „Milióny ľudí boli nútené opustiť svoj domov. Musíme urýchlene začať konať, aby sa všetky naše prejavy solidarity premietli do skutkov. Nová platforma solidarity, vďaka ktorej môžeme medzi jednotlivými členskými štátmi priraďovať potreby ku kapacitám, už funguje. Ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, treba vrátiť ich práva. Musia mať možnosť pracovať a mať prístup k zdravotnej starostlivosti. Potrebujú istotu, že budú mať strechu nad hlavou a že ich deti budú môcť chodiť do školy.“ 

Súvislosti

V situácii, keď Rusko nevyprovokovane a neoprávnene vojensky napadlo Ukrajinu, EÚ poskytuje priamu humanitárnu pomoc, núdzovú pomoc v oblasti civilnej ochrany a podporu na hraniciach. Ľuďom na úteku pred vojnou zabezpečuje jednoznačné právne postavenie, na základe ktorého môžu získať okamžitú ochranu v EÚ.

Dnešné oznámenie nadväzuje na rozhodnutie prijaté 4. marca, na základe ktorého sa pre osoby utekajúce pred vojnou zaviedla dočasná ochrana, ktorá im poskytuje právo na ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, prístup na trh práce a vzdelávanie. Je doplnkom k operačným usmerneniam Komisie na podporu členských štátov pri uplatňovaní smernice o dočasnej ochrane. Zároveň dopĺňa aj operačné usmernenia Komisie týkajúce sa riadenia vonkajších hraníc, ktorých cieľom je pomôcť príslušníkom pohraničnej stráže členských štátov účinne riadiť príchody na hraniciach s Ukrajinou.

O mam

Odporúčame pozrieť

Michel pripomenul Orbánovi, že EÚ už má asociačnú dohodu s Ukrajinou

Predseda Európskej rady Charles Michel nenechal bez reakcie piatkové vyhlásenie predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, …

Consent choices