EU, komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Obehové hospodárstvo: EK navrhuje nové práva spotrebiteľov a zákaz environmentálne klamlivých vyhlásení

Komisia navrhla aktualizovať pravidlá EÚ na ochranu spotrebiteľov s cieľom posilniť postavenie spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie. Aktualizovanými pravidlami sa pre spotrebiteľov zabezpečia informácie, ktoré im umožnia dôkladne posúdiť kupované výrobky a vybrať si tie, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Spotrebitelia budú mať právo dozvedieť sa, ako dlho má výrobok vydržať a ako sa dá opraviť a či sa vôbec dá opraviť. Okrem toho sa v pravidlách posilní ochrana spotrebiteľa pred nedôveryhodnými alebo nepravdivými tvrdeniami týkajúcimi sa životného prostredia, zakáže sa tzv. zelené vymývanie mozgov a praktiky zavádzajúce spotrebiteľov o trvácnosti výrobku.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová povedala: „Podporujeme spotrebiteľov, ktorí sa čoraz viac zaujímajú o výrobky, ktoré vydržia dlhšie a dajú sa opraviť. Musíme zabezpečiť, aby ich v tomto nebrzdili zavádzajúce informácie. Týmto návrhom im dávame silné nové nástroje na prijímanie informovaných rozhodnutí a zvyšovanie udržateľnosti výrobkov a našej ekonomiky.“

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders dodal: „Jednoducho povedané, ak naša spotreba nezačne byť udržateľnejšia, nedosiahneme naše ciele z Európskej zelenej dohody. Väčšina spotrebiteľov je ochotná nás v tomto úsilí podporiť, zaznamenali sme však aj nárast obchodných praktík, ako sú environmentálne klamlivé vyhlásenia a skoré zastarávanie. Aby sa spotrebitelia stali skutočnými aktérmi v rámci zelenej transformácie, musia mať právo na informácie, aby mohli robiť udržateľné rozhodnutia. Musia byť chránení aj pred nekalými obchodnými praktikami, ktoré zneužívajú ich záujem o nákup tovaru šetrného k životnému prostrediu.“

Nové právo na informácie o trvácnosti a opraviteľnosti výrobkov

Komisia navrhuje zmeniť smernicu o právach spotrebiteľov s cieľom uložiť obchodníkom povinnosť poskytovať spotrebiteľom informácie o trvácnosti a opraviteľnosti výrobkov:

  • Trvácnosť: Spotrebitelia musia byť informovaní o zaručenej trvácnosti výrobkov. Ak výrobca spotrebného tovaru ponúka komerčnú záruku na trvácnosť dlhšiu ako dva roky, predajca je povinný spotrebiteľovi poskytnúť túto informáciu. V prípade tovaru využívajúceho energiu musí predajca informovať spotrebiteľov aj vtedy, keď obchodník neposkytol žiadne informácie o komerčnej záruke trvácnosti.
  • Opravy a aktualizácie: Predajca musí poskytnúť aj príslušné informácie o opravách, ako je rozsah opraviteľnosti (v prípade potreby) alebo iné príslušné informácie o opravách, ktoré sprístupnil výrobca, napríklad dostupnosť náhradných dielov alebo servisnú príručku. V prípade inteligentných zariadení a digitálneho obsahu a služieb musí byť spotrebiteľ informovaný aj o aktualizáciách softvéru poskytovaných výrobcom.

Výrobcovia a predajcovia rozhodnú o najvhodnejšom spôsobe poskytnutia týchto informácií spotrebiteľovi, či už na obale alebo v opise produktu na webovej lokalite. V každom prípade musia byť poskytnuté pred kúpou, a to jasne a zrozumiteľne.

Zákaz environmentálne klamlivých vyhlásení a plánovaného zastarávania

Komisia navrhuje aj niekoľko zmien v smernici o nekalých obchodných praktikách. Po prvé zoznam vlastností výrobku, o ktorých obchodník nemôže spotrebiteľov zavádzať, sa rozširuje a bude zahŕňať environmentálny alebo sociálny vplyv, ako aj trvácnosť a opraviteľnosť. Pridávajú sa nové praktiky, ktoré sa považujú za zavádzajúce v závislosti od individuálnych okolností prípadu, napríklad tvrdenie týkajúce sa životného prostredia súvisiace s budúcim environmentálnym správaním bez jasných, objektívnych a overiteľných záväzkov a cieľov a bez nezávislého monitorovacieho systému.

Nakoniec sa smernica o nekalých obchodných praktikách mení pridaním nových praktík do existujúceho zoznamu zakázaných nekalých obchodných praktík, tzv. čierny zoznam. Medzi takéto nové praktiky budú okrem iných patriť:

  • neinformovanie o prvkoch zavedených na obmedzenie trvácnosti, napríklad o softvéri, ktorý po určitom čase zastaví alebo zníži funkčnosť tovaru,
  • uvádzanie všeobecných, vágnych tvrdení týkajúcich sa životného prostredia, pri ktorých nemožno preukázať vynikajúce environmentálne vlastnosti výrobku alebo správanie obchodníka. Príklady takýchto všeobecných tvrdení týkajúcich sa životného prostredia: „šetrné k životnému prostrediu“, „eko“ alebo „zelené“, ktoré nesprávne naznačujú alebo vytvárajú dojem vynikajúceho environmentálneho správania,
  • uvedenie tvrdenia týkajúceho sa životného prostredia v súvislosti s celým výrobkom, ak sa v skutočnosti týka len určitého aspektu výrobku,
  • zobrazovanie dobrovoľného označenia udržateľnosti, ktoré nebolo založené na systéme overovania treťou stranou ani vytvorené verejnými orgánmi,
  • neinformovanie o tom, že tovar má obmedzenú funkčnosť pri použití spotrebného materiálu, náhradných dielov alebo príslušenstva, ktoré nedodáva pôvodný výrobca.
Viac..  Europoslanci Jurzyca a Štefanec: Robert Fico si dovolil urobiť to, čo si nedovolil urobiť žiadny slovenský premiér

Tieto zmeny sú zamerané na zabezpečenie právnej istoty pre obchodníkov, ale aj na uľahčenie presadzovania prípadov súvisiacich s environmentálne klamlivými vyhláseniami a skorým zastarávaním výrobkov. Okrem toho, keď sa zabezpečí správnosť tvrdení týkajúcich sa životného prostredia, spotrebitelia si budú môcť vybrať výrobky, ktoré sú pre životné prostredie naozaj lepšie ako konkurenčné výrobky. Tým sa podporí hospodárska súťaž v oblasti environmentálne udržateľnejších výrobkov, čo bude viesť k zmierneniu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Ďalšie kroky

O návrhu Komisie sa teraz bude diskutovať v Rade a v Európskom parlamente. Po prijatí a transpozícii do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov budú mať spotrebitelia nárok na nápravu v prípade porušenia, a to aj postupom kolektívneho odškodnenia podľa smernice o žalobách v zastúpení.

Súvislosti

Navrhované revízie spotrebiteľského práva EÚ boli oznámené v novom programe pre spotrebiteľov a akčnom pláne pre obehové hospodárstvo. Cieľom revízií je podporiť zmeny v správaní spotrebiteľov potrebné na dosiahnutie klimatických a environmentálnych cieľov v rámci Európskej zelenej dohody tým, že sa zabezpečí lepšia informovanosť spotrebiteľov o trvácnosti a opraviteľnosti výrobkov, ako aj ochrana spotrebiteľov pred obchodnými praktikami, ktoré im bránia vykonávať udržateľnejšie nákupy.

V rámci prípravy Komisia návrh konzultovala s viac ako 12 000 spotrebiteľmi, ako aj so spoločnosťami, spotrebiteľskými odborníkmi a vnútroštátnymi orgánmi. Overenie spoľahlivosti tvrdení týkajúcich sa životného prostredia v súvislosti s výrobkami sa považovalo za najväčšiu prekážku toho, aby sa spotrebitelia zapojili do zelenej transformácie. Približne polovica respondentov uviedla, že sú ochotní priplatiť si za výrobok, ktorý vydrží dlhšie bez toho, aby potreboval opravu.

Vo výskume sa ukazuje aj to, že spotrebitelia sú konfrontovaní s nekalými obchodnými praktikami, ktoré im aktívne bránia robiť udržateľné rozhodnutia. Bežnými praktikami sú skoré zastarávanie tovaru, zavádzajúce tvrdenia týkajúce sa životného prostredia (tzv. zelené vymývanie mozgov), netransparentné a nedôveryhodné označenia udržateľnosti alebo informačné nástroje udržateľnosti.

Tento návrh je súčasťou širšieho cieľa Európskej komisie spraviť z Európy do roku 2050 prvý klimaticky neutrálny kontinent. Podarí sa nám to dosiahnuť len, ak spotrebitelia a podniky budú spotrebúvať a vyrábať udržateľnejšie. Návrh doplnia aj ďalšie iniciatívy vrátane iniciatívy pre udržateľné výrobky (ktorá bola takisto dnes prijatá) a pripravovaných iniciatív o preukazovaní tvrdení týkajúcich sa životného prostredia a o práve na opravu (pre ktoré sa verejné konzultácie končia 5. apríla 2022). Nadchádzajúca iniciatíva právo na opravu (Right to Repair) sa zameria na podporu opráv tovaru po kúpe, zatiaľ čo dnešnou iniciatívou na posilnenie postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie sa ukladá povinnosť poskytnúť pred kúpou informácie o opraviteľnosti a stanovuje ochrana pred nekalými praktikami súvisiacimi so skorým zastarávaním.

Dňa 23. februára 2022 Európska komisia prijala aj návrh o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti, ktorý stanovuje jasné a vyvážené pravidlá pre spoločnosti, aby rešpektovali ľudské práva a životné prostredie a správali sa udržateľne a zodpovedne. Komisia zároveň pracuje aj na podpore podnikov počas zelenej transformácie, a to aj organizovaním dobrovoľných iniciatív, ako je záväzok udržateľnej spotreby.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Spotrebitelia ušetria a množstvo odpadu poklesne

Výrobky by sa mali dať po novom opraviť jednoduchšie. Taká je spoločná pozícia Európskeho parlamentu …

Consent choices