emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia otvorila nové laboratóriá na skúšanie emisií z motorových vozidiel

Komisia slávnostne otvorila dve nové laboratóriá svojho Spoločného výskumného centra v talianskej Ispre, vďaka ktorým bude mať väčšiu kapacitu vykonávať emisné skúšky automobilov na trhu EÚ. Bude tak môcť určiť, či vozidlá spĺňajú požiadavky príslušných emisných predpisov EÚ, a lepšie dohliadať na trh s vozidlami. Komisia získala právomoc kontrolovať emisie z automobilov po nedávnom emisnom škandále („aféra Dieselgate“) a následnom prepracovaní predpisov EÚ v oblasti typového schvaľovania vozidiel, na základe ktorých sa bol zavedený dohľad a presadzovanie predpisov na úrovni EÚ.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton pri inaugurácii nového zariadenia v Ispre uviedol: „Za kontrolu automobilov uvádzaných na trh síce zodpovedajú členské štáty, no Komisia môže od septembra 2020 vykonávať kontroly automobilov, iniciovať stiahnutie vozidiel z obehu v celej EÚ a v prípade porušenia predpisov ukladať pokuty do výšky 30 000 eur za jeden automobil. Vďaka tomuto novému špičkovému zariadeniu na emisné skúšky automobilov máme teraz to najlepšie vybavenie na to, aby sme zlepšili kvalitu ovzdušia pre európskych občanov, obnovili dôveru spotrebiteľov, posilnili jednotný trh a podporili globálnu konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová doplnila: „S pomocou týchto nových špičkových laboratórií sa bude môcť Spoločné výskumné centrum ešte účinnejšie postarať o to, aby automobily v EÚ spĺňali emisné predpisy. Je to skvelá správa pre všetkých spotrebiteľov i Európanov a zároveň krok k splneniu nášho cieľa stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnym kontinentom. Je to takisto ďalší dôležitý príklad toho, ako veda pomáha politike.“

Nové zariadenie pre dohľad nad trhom s vozidlami umožní skúšať emisie v regulovaných a simulovaných podmienkach skutočnej premávky. Vďaka dvom klimatickým emisným komorám bude možné testovať vozidlá v rôznych podmienkach (napr. teplota, vlhkosť a tlak), ktoré vplývajú na konečné emisné charakteristiky vozidla. Nové laboratóriá budú so svojimi najmodernejšími technológiami zároveň pomáhať Komisii pri zavádzaní budúcich emisných noriem.

Komisia súčasne zverejňuje výsledky z prvého roka činností Spoločného výskumného centra v oblasti dohľadu nad trhom, ktoré vykonávali ďalšie skúšobné zariadenia tohto centra. V správe s názvom Dohľad nad európskym trhom s motorovými vozidlami sa uvádzajú výsledky emisných skúšok a posudzovania zhody v prípade 40 vozidiel podľa normy Euro 6 – zistilo sa, že skúšané vozidlá spĺňajú požiadavky za najrôznejších podmienok prevádzky. Centrum sa v správe takisto podelilo o skúsenosti a osvedčené postupy pri skúšaní, aby tak pomohlo orgánom z EÚ, ktoré vykonávajú dohľad nad motorovými vozidlami.

Viac..  Robert Hajšel: Pod tlakom enviromentálnych organizácií Komisia predstavila nový klimatický cieľ

Súvislosti

V reakcii na aféru Dieselgate, ktorá ukázala, že emisie vozidiel pri skutočnej jazde v niektorých prípadoch výrazne presahovali hodnoty namerané pri skúške na účely typového schvaľovania, Európska únia prijala v máji 2018 nariadenie (EÚ) 2018/858 o schvaľovaní motorových vozidiel a o dohľade nad trhom s nimi. Ním sa zásadne prepracoval a sprísnil predchádzajúci systém typového schvaľovania zavedením povinného dohľadu nad trhom s motorovými vozidlami. Takisto sa ním zvýšila kvalita a nezávislosť typového schvaľovania a skúšania vozidiel, ako aj počet kontrol automobilov, ktoré už sú na trhu EÚ, a vďaka prísnejšiemu dohľadu na úrovni EÚ sa posilnil celý systém. Nariadenie o typovom schvaľovaní vozidiel z roku 2018 umožňuje Komisii iniciovať na základe výsledkov jej činností v oblasti dohľadu nad trhom stiahnutie vozidiel z trhu v celej EÚ a v prípade porušenia právnych predpisov a nečinnosti členských štátov ukladať pokuty až do výšky 30 000 eur za vozidlo.

Laboratórium Spoločného výskumného centra pre emisie z vozidiel (VELA) umožňuje skúšať všetky typy cestných vozidiel z hľadiska emisií aj z hľadiska energetickej efektívnosti. Toto laboratórium, ktoré v súčasnosti pozostáva z 11 zariadení, a výsledky výskumu uskutočňovaného centrom sa využívajú pri vypracovávaní európskych emisných predpisov pre cestnú dopravu a poskytujú objektívne vedecké údaje na hodnotenie automobilových technológií. V rokoch 2017 až 2020, keď Komisia napokon prevzala zodpovednosť za skúšanie vozidiel v súvislosti s dohľadom nad trhom s vozidlami, centrum realizovalo pilotný projekt.

O mam

Odporúčame pozrieť

emisie

EK: prísnejšie zníženie emisií do roku 2040 a oznámenie o hospodárení s oxidom uhličitým v priemysle

Komisia uverejnila podrobné posúdenie vplyvu týkajúce sa možných spôsobov dosiahnutia dohodnutého cieľa klimatickej neutrality Európskej únie …

Consent choices