Utečenci z Ukrajiny. PHOTO: © European Union 2022 - EC

Ukrajina: kvalifikovaným utečencom otvára Komisia cestu k práci v EÚ

Komisia uverejnila odporúčanie o uznávaní akademických a odborných kvalifikácií osôb utekajúcich pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Orgánom členských štátov poskytne usmernenia a praktické rady, aby proces uznávania bol rýchly, spravodlivý a flexibilný.

V dôsledku nevyprovokovanej ruskej vojenskej agresie a invázie prišli do EÚ už viac ako 4 milióny ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a hľadajú ochranu. Po uspokojení bezprostredných potrieb, ako sú prístrešie a zdravotná starostlivosť, je pre blaho utečencov a ich integráciu v hostiteľských krajinách nevyhnutné, aby mali okrem iných práv aj právo na prístup k pracovným miestam, na ktoré majú kvalifikáciu.

Komisár Thierry Breton zodpovedný za vnútorný trh v tejto súvislosti uviedol: „Právo na prístup na trh práce je kľúčovým prvkom dočasnej ochrany. Toto odporúčanie je významný krok, ktorý ho zefektívni. Utečencom pred vojnou pomôže dostať sa k zmysluplnému zamestnaniu a zároveň uľahčí ich integráciu. Jednoduchý a harmonizovanejší prístup k uznávaniu kvalifikácií umožňuje využiť silu solidarity jednotného trhu a otvoriť príležitosti v celej EÚ pre ľudí, ktorí to potrebujú.“

Komisia prijala viacero opatrení na podporu členských štátov pri rýchlom, spravodlivom a flexibilnom uznávaní kvalifikácií:

  • Európska nadácia pre odborné vzdelávanie vytvorila na žiadosť Komisie stredisko zdrojov pre ukrajinské kvalifikácie, ktoré umožňuje zdieľanie informácií. Komplexná výmena informácií a transparentnosť medzi členskými štátmi budú kľúčom, ktorý umožní zrýchlené postupy.
  • Jazykovú bariéru pomáha prekonať nástroj eTranslation z dielne Komisie, ktorý bol prispôsobený tak, aby uspokojil dopyt po rýchlom a spoľahlivom preklade z ukrajinčiny. Možný je aj preklad z ruštiny, ktorý môže byť užitočný, keďže mnohí odborníci na Ukrajine získali diplomy v ruštine.
  • Ľudia možno museli pred ruskou inváziou na Ukrajinu utiecť bez originálnych dokladov o svojej kvalifikácii. Posudzovanie žiadostí o uznanie kvalifikácie si v takom prípade vyžaduje flexibilný prístup vrátane možnosti opätovného vydania diplomov v digitálnom formáte.

Zo skúseností vyplýva, že utečenci často pracujú na pozíciách pod úrovňou svojej kvalifikácie s rizikom zlých pracovných podmienok. Týka sa to najmä žien, ktoré predstavujú vysoký podiel utečencov. Jednoduchý a rýchly mechanizmus uznávania kvalifikácií výrazne pomôže zamedziť tomuto javu. Zabezpečí, aby osoby, ktorým sa poskytla dočasná ochrana, mohli pracovať na pracovných miestach, na ktoré majú kvalifikáciu. Odporúčanie sa týka prístupu osôb, ktoré utekajú pred vojnou, k regulovaným povolaniam, ku ktorým patria zdravotné sestry, všeobecní lekári a – v závislosti od členského štátu – aj učitelia a pedagogickí pracovníci. S prílevom ľudí utekajúcich pred vojnou sa zvyšuje potreba týchto povolaní, keďže utečenci potrebujú prístup k zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o deti a k vzdelávaniu – často vo svojom jazyku. Ľahšie uznávanie akademických a odborných kvalifikácií tak môže pomôcť, aby sa prichádzajúci odborníci dokázali rýchlo zamestnať a podporovať svojich krajanov. Takisto zabezpečí, aby ľudia počas obdobia dočasnej ochrany získali relevantné skúsenosti a zručnosti, ktoré budú po ich návrate do domovskej krajiny pridanou hodnotou k ich kvalifikácii.

Viac..  Vladimír Bilčík: Ak Ukrajina nebude schopná brániť samú seba, konflikt sa môže preliať do Európy

Ďalšie kroky

Komisia bude tieto odporúčania pozorne monitorovať a sledovať. Už prebehlo prvé stretnutie osobitnej skupiny s účasťou všetkých členských štátov. Skupina sa bude ďalej pravidelne stretávať, diskutovať o vykonávaní odporúčaní a informovať sa o problémoch a najlepších postupoch s cieľom urýchliť proces a zabrániť duplicitám. Na tieto stretnutia budú prizvané aj príslušné ukrajinské orgány.

Kontext

Odporúčanie nadväzuje na prvú reakciu Komisie s cieľom zabezpečiť včasnú integráciu utečencov pred vojnou, načrtnutú v oznámení Prijímanie ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine: pripravenosť Európy na riešenie výziev. Odporúčanie vychádza aj z akčného plánu Komisie pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027, v ktorom sa konštatuje, že ľahšie uznávanie kvalifikácií je kľúčom k lepšiemu začleneniu utečencov a migrantov do trhu práce.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ukrajina

EÚ poskytuje 83 miliónov eur na humanitárnu pomoc na podporu ľudí na Ukrajine a v Moldavsku

Komisia  oznámila počiatočnú humanitárnu pomoc vo výške 83 miliónov eur na podporu ľudí postihnutých vojnou …

Consent choices