Remeslo, tradičná výroba. PHOTO: © European Communities, 2000

Duševné vlastníctvo: EK podporuje ochranu európskych výrobkov v EÚ aj mimo

Komisia navrhla vôbec prvý rámec na ochranu práv duševného vlastníctva k remeselným a priemyselným výrobkom, ktoré sa opierajú o originalitu a pravosť tradičných postupov z jej regiónov. Tento rámec sa bude vzťahovať na výrobky ako sklo Murano sklo, tvídová látka z Donegalu, porcelán z Limoges, príbory zo Solingenu a hrnčiarske výrobky z Boleslawieca. Hoci tieto výrobky majú prospech z dobrého mena a postavenia v Európe niekedy aj celosvetovo, výrobcom doteraz chýbala unijná ochrana označenia spájajúca pôvod a povesť ich výrobkov s ich kvalitou.

Vychádzajúc z úspechu systému zemepisných označení vín, alkoholických nápojov a poľnohospodárskych výrobkov, sa Komisia terajším návrhom snaží umožniť výrobcom chrániť remeselné a priemyselné výrobky spojené s ich regiónom a ich tradičné know-how s účinkami v Európe aj mimo nej. Nariadenie, ktorým sa ustanovuje unijná ochrana označenia pôvodu, uľahčí spotrebiteľom rozpoznávať kvalitu takýchto výrobkov a prijímať informovanejšie rozhodnutia. Prispeje k podpore, prilákaniu a udržaniu zručností a pracovných miest v európskych regiónoch a prispeje k ich hospodárskemu rozvoju. Návrh by tiež mal zabezpečiť, aby sa tradičné remeselné a priemyselné výrobky dostali na rovnakú úroveň s chránenými zemepisnými označeniami, ktoré už existujú v poľnohospodárskej oblasti.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová pre Európu pripravenú na digitálny vek uviedla: „V mnohých európskych regiónoch je nevyužitý potenciál pre zamestnanosť a rast. Najmä v remeselnom a priemyselnom odvetví mnohé malé a stredné podniky rozvíjali a zdokonaľovali výrobné zručnosti v priebehu generácií, ale chýbajú im stimuly a zdroje na ich presadzovanie, a to najmä cezhranične. Ochrana poskytovaná zemepisnými označeniami remeselným a priemyselným výrobkom podporí tak regióny, ako aj výrobcov v ich hospodárskej súťaži na kontinentálnej a celosvetovej úrovni.“

Komisár Thierry Breton zodpovedný za vnútorný trh v tejto súvislosti uviedol: „Európa má výnimočné dedičstvo svetových remesiel a priemyselných výrobkov. Je čas, aby títo výrobcovia mali prospech z nového práva duševného vlastníctva podobne ako výrobcovia potravín a vína, čím sa zvýši dôvera a viditeľnosť ich výrobkov a zaručí ich pravosť a povesť. Aktuálna iniciatíva prispeje k vytváraniu kvalifikovaných pracovných miest, najmä pre malé a stredné podniky, a k rozvoju cestovného ruchu aj vo vidieckych alebo hospodársky slabších oblastiach.“

V aktuálnom návrhu nariadenia sa:

  • zavádza celoeurópska ochrana zemepisných označení remeselných a priemyselných výrobkov s cieľom pomôcť výrobcom chrániť a presadzovať práva duševného vlastníctva svojich výrobkov v celej EÚ. Nové nariadenie uľahčí aj opatrenia proti falošným výrobkom vrátane tých, ktoré sa predávajú online. Takisto rieši roztrieštenú a čiastočnú ochranu, ktorá v súčasnosti existuje na vnútroštátnej úrovni.
  • umožňuje jednoduchá a nákladovo efektívna registrácia zemepisných označení pre remeselné a priemyselné výrobky zavedením dvojúrovňového postupu podávania žiadostí. To si bude vyžadovať, aby výrobcovia podávali svoje žiadosti o zemepisné označenia určeným orgánom členských štátov, ktoré potom kladne vybavené žiadosti postúpia na ďalšie posúdenie a schválenie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Bude možné aj priame podanie prihlášky úradu EUIPO, a to v prípade členských štátov, ktoré nemajú zavedený vnútroštátny postup hodnotenia. Návrh takisto poskytuje výrobcom možnosť, aby sami deklarovali, že ich výrobky spĺňajú špecifikácie výrobku, čím sa systém zjednodušuje a znižuje sa náklady naň.
  • umožňuje úplná kompatibilita s medzinárodnou ochranou zemepisných označení, a to tak, že sa výrobcom registrovaných remeselných a priemyselných zemepisných označení umožňuje chrániť ich výrobky vo všetkých krajinách, ktoré sú signatármi Ženevského aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ku ktorému EÚ pristúpila v novembri 2019 a ktorý sa vzťahuje na remeselné a priemyselné zemepisné označenia. Zároveň bude teraz možné chrániť príslušné zemepisné označenia z tretích krajín v rámci EÚ.
  • podporuje rozvoj európskych vidieckych a iných regiónov, a to vytváraním stimulov pre výrobcov, najmä malé a stredné podniky, aby investovali do nových autentických výrobkov a vytvárali špeciálne segmenty trhu. Navrhované nariadenie tiež pomôže udržať si jedinečné zručnosti, ktoré by inak mohli zaniknúť, najmä vo vidieckych a menej rozvinutých regiónoch Európy. Regióny by mali získať osoh z dobrého mena nových zemepisných označení. To môže prispieť k prilákaniu turistov a k vytváraniu nových vysokokvalifikovaných pracovných miest v nich a zároveň podporiť ich hospodárske oživenie.
Viac..  M. Lexmann: Pred sexuálnym zneužívaním online musíme deti ochrániť

Kontext

Aktuálny návrh nadväzuje na akčný plán pre oblasť duševného vlastníctva prijatý v novembri 2020, v ktorom Komisia oznámila, že zváži uskutočniteľnosť systému ochrany zemepisných označení pre remeselné a priemyselné výrobky na úrovni EÚ. Vychádza z výziev výrobcov, regionálnych orgánov, Európskeho parlamentu a Výboru regiónov, v ktorých žiadali Komisiu, aby navrhla regulačný rámec na ochranu remeselných a priemyselných výrobkov. Pristúpenie EÚ k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach, ktorú spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO), poskytlo v novembri 2019 ďalší impulz.

Súčasné právne predpisy Únie chránia zemepisné označenia pre poľnohospodárske výrobky, potraviny a vína. Dnešným návrhom by sa vytvoril doplnkový systém ochrany zameraný aj na vysokú úroveň ochrany práv duševného vlastníctva, zlepšenie informovanosti spotrebiteľov a podporu regionálnej obnovy. Nový systém ponúkne rovnakú úroveň ochrany ako poskytujú existujúce označenia pôvodu, pričom zohľadní odlišnú povahu remeselných a priemyselných výrobkov.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices