komisia
PHOTO: © European Union.

EK oznámila účasť 100 miest na misii EÚ: zameriava sa na vznik klimaticky neutrálnych a inteligentných miest

Komisia oznámila, ktorých 100 miest EÚ sa zapojí do tzv. misie „Mestá“ – misie EÚ, ktorej cieľom je vznik 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030. Ide o 100 miest vo všetkých 27 členských štátoch a ďalších dvanásť v krajinách pridružených k programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa (2021 – 2027) alebo v krajinách, ktoré sa potenciálne môžu pridružiť k tomuto programu.

V našich mestských oblastiach žije 75 % občanov EÚ. Tieto oblasti globálne spotrebúvajú viac ako 65 % svetovej energie, čo predstavuje viac ako 70 % emisií CO2. Je preto dôležité, aby mestá pôsobili ako experimentálne a inovačné ekosystémy s cieľom pomôcť všetkým ostatným pri ich prechode na klimatickú neutralitu do roku 2050.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Zelená transformácia teraz preniká do celej Európy. Vždy sú však potrební priekopníci, ktorí si stanovujú ešte vyššie ciele. Tieto mestá nám ukazujú cestu k zdravšej budúcnosti. Budeme ich v tom podporovať! Pustime sa do práce ešte dnes.“

Na misiu „Mestá“ bude vyčlenených 360 miliónov eur z finančných prostriedkov programu Horizont Európa na obdobie 2022 – 2023 s cieľom vydať sa na inovačné cesty ku klimatickej neutralite do roku 2030. Opatrenia v oblasti výskumu a inovácií sa budú zameriavať na čistú mobilitu, energetickú efektívnosť a zelené územné plánovanie a ponúknu možnosť vytvárať spoločné iniciatívy a zintenzívniť spoluprácu v súčinnosti s inými programami EÚ.

Medzi prínosy, ktoré mestá získajú, patrí individuálne poradenstvo a pomoc špecializovanej platformy tejto misie, ktorú prevádzkuje projekt NetZeroCities, dodatočné peňažné prostriedky a možnosti financovania a príležitosť zapojiť sa do veľkých inovačných akcií a pilotných projektov. Misia zároveň poskytuje príležitosti na vytváranie sietí, výmenu najlepších postupov medzi mestami a podporu zapojenia občanov.

Ďalšie kroky

Komisia vyzve 100 vybraných miest, aby vypracovali tzv. zmluvy o klíme v meste s celkovým plánom klimatickej neutrality vo všetkých odvetviach, ako je napríklad energetika, budovy, nakladanie s odpadom a doprava, spolu so súvisiacimi investičnými plánmi. Do tohto procesu sa zapoja občania, výskumné organizácie a súkromný sektor. Jasné a viditeľné záväzky miest sformulované v zmluvách o klíme v meste im umožnia spolupracovať s EÚ, vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi, a najmä s vlastnými občanmi, aby mohli splniť tento ambiciózny cieľ. Navyše vzhľadom na obrovský záujem 377 miest zapojiť sa do misie Komisia zavádza aj podporu pre mestá, ktoré neboli vybrané, a to vrátane podpory prostredníctvom platformy misie a možností financovania na základe pracovného programu misie „Mestá“ v rámci programu Horizont Európa.

Vyjadrenia členov kolégia:

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans uviedol: Mestá sú na čele boja proti klimatickej kríze. Či už ide o ekologizáciu mestských priestranstiev, boj proti znečisťovaniu ovzdušia, znižovanie spotreby energie v budovách alebo rozvoj riešení v oblasti čistej mobility: mestá sú často centrom zmien, ktoré v Európe potrebujeme na to, aby sme uspeli v našom prechode na klimatickú neutralitu. Blahoželám mestám, ktoré dnes boli vybrané, a teším sa na riešenia, ktoré vypracujete s cieľom nasmerovať svojich obyvateľov a podniky k zelenšej budúcnosti.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová uviedla: „Musíme urýchliť prechod Európy na klimatickú neutralitu, ukončiť našu závislosť od fosílnych palív a zabezpečiť našim občanom výhody, ako sú čistejšie ovzdušie a nižšie účty za energiu. Je skvelé, že sa do tejto misie zapojí toľko miest. Ich ambície môžeme podporiť z nášho rozpočtu EÚ na výskum a inovácie. Misia ,Mestá‘ má potenciál významne prispieť k našej Zelenej dohode a k tomu, aby sa Európa stala do roku 2050 klimaticky neutrálnym kontinentom.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Misie programu Horizont Európa majú veľký potenciál plniť ciele Európskej zelenej dohody vrátane európskej energetickej bezpečnosti. Vybrané mestá predstavujú prvý krok, ktorý má široký geografický záber. Chceme, aby sa konkrétne výhody dostali do všetkých našich regiónov a ku všetkým našom občanom, a to prostredníctvom inovácií a posilnenia postavenia veľkých aj malých miest s rôznou úrovňou skúseností a kapacít. Vyzývam všetky mestá, aby oslovili všetky zainteresované strany a, samozrejme, aj svojich občanov a aby s nimi spolupracovali na dosiahnutí našich ambicióznych cieľov.“

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová dodala: „Dnes ohlásených 100 miest EÚ sa vďaka svojej snahe stať sa inteligentnými a klimaticky neutrálnymi do roku 2030 stane ,testovacími strediskami‘ pre inovatívne integrované riešenia mnohých problémov, ktorým dnes čelia naši občania, vrátane mestskej mobility. Na základe nášho Nového rámca pre mestskú mobilitu majú nástroje na zabezpečenie zdravej a udržateľnej medzimestskej a mestskej mobility: môžu napríklad zdvojnásobiť vysokorýchlostnú železničnú dopravu, rozvíjať v najbližších 10 rokoch ďalšiu cyklistickú infraštruktúru prostredníctvom investícií do bezpečných cyklistických jazdných pruhov a zabezpečiť prepojenia s vidieckymi a prímestskými oblasťami, aby ľudia dochádzajúci do zamestnania získali možnosti udržateľnej mobility. Som si istá, že uspejú, a nabádam ostatné mestá v celej Európe, aby ich nasledovali.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius doplnil: „Misia zameraná na vznik klimaticky neutrálnych a inteligentných miest nám pomôže splniť naše environmentálne záväzky týkajúce sa nulového znečistenia, biodiverzity a obehového hospodárstva. Mnohé z vybraných miest už preukázali svoje renomé v oblasti životného prostredia v rámci našich iniciatív Európske hlavné zelené mesto, Európsky zelený list a Dohoda zelených miest, keď sa pustili do riešenia problematiky ovzdušia, hluku a odpadu. Ambície týchto miest v oblasti klímy a inovácií, ako aj širšie financovanie výskumu v rámci tejto misie prispejú k tomu, aby mali európski občania v mestách zelenší, čistejší a zdravší život.“

Súvislosti

V novembri 2021 boli mestá vyzvané, aby vyjadrili záujem o účasť na misii. Dátum uzávierky bol 31. januára 2022. V prvom kroku nezávislí experti vyhodnotili každú prihlášku. V druhom kroku Komisia uplatnila dodatočné kritériá na zabezpečenie geografickej rovnováhy a rozmanitej skupiny miest z hľadiska veľkosti, vplyvu a inovatívnych nápadov. Celkovo sa o účasť na misii „Mestá“ uchádzalo 377 miest. Dnes vybraných 100 miest EÚ zastupuje 12 % obyvateľov EÚ.

Komisia začala misiu zameranú na vznik 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030 v septembri 2021, keď prijala oznámenie o misiách EÚ. To nasledovalo po schválení jednotlivých plánov vykonávania misií v lete 2021. Okrem misie „Mestá“ existujú štyri ďalšie misie EÚ, ktoré sa zaoberajú globálnymi výzvami v oblastiach adaptácie na zmenu klímy, obnovy našich oceánov a vôd, zdravej pôdy a rakoviny. Osobitný pracovný program pre misie programu Horizont Európa bol uverejnený 15. decembra 2021.

Misie sú novinkou v rámci programu Horizont Európa a podporujú priority Komisie, ako je Európska zelená dohodaEurópa pripravená na digitálny vekeurópsky plán na boj proti rakovinehospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí a Nový európsky Bauhaus. Napríklad misia „Klíma“ je už teraz konkrétnym prvkom novej stratégie adaptácie na zmenu klímy, misia „Rakovina“ je súčasťou európskeho plánu na boj proti rakovine a misia „Pôda“ je hlavnou iniciatívou dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti EÚ.

O mam

Consent choices