Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Autorské práva: Komisia žiada členské štáty, aby v plnej miere transponovali pravidlá EÚ

Komisia rozhodla o zaslaní odôvodnených stanovísk Bulharsku, Cypru, Grécku, Írsku, Lotyšsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, Slovensku a Fínsku, pretože neoznámili Komisii transpozičné opatrenia týkajúce sa autorského práva a súvisiacich práv uplatniteľných na určité online prenosy [smernica (EÚ) 2019/789].

Komisia dnes zaslala odôvodnené stanoviská aj Belgicku, Bulharsku, Cypru, Dánsku, Grécku, Francúzsku, Lotyšsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, Slovensku, Fínsku a Švédsku, pretože neoznámili Komisii transpozičné opatrenia týkajúce sa autorského práva a súvisiacich práv na digitálnom jednotnom trhu [smernica (EÚ) 2019/790].

Cieľom týchto dvoch smerníc je zmodernizovať pravidlá v oblasti autorského práva a umožniť spotrebiteľom a tvorcom čo najlepšie využívať možnosti digitálneho sveta. Chránia nositeľov práv z rôznych sektorov a stimulujú tvorbu a šírenie hodnotnejšieho obsahu. Prinášajú väčší výber obsahu pre používateľov znížením transakčných nákladov a uľahčením distribúcie rozhlasových a televíznych programov v celej EÚ. Len tak ich občania EÚ, kreatívne sektory, novinári, výskumní pracovníci, pedagógovia a inštitúcie správy kultúrneho dedičstva, ako aj poskytovatelia služieb v celej EÚ budú môcť začať využívať.

Komisia 23. júla 2021 zaslala členským štátom, ktoré neoznámili úplnú transpozíciu týchto dvoch smerníc, formálne výzvy, čím začala postup v prípade nesplnenia povinnosti. Komisia dnes v postupe pokračovala tým, že uvedeným členským štátom zaslala odôvodnené stanoviská.

Nová smernica o autorských právach

V septembri 2016 Komisia navrhla aktualizáciu pravidiel EÚ v oblasti autorského práva s cieľom prispôsobiť ich novému spôsobu tvorby a distribúcie kreatívneho obsahu a prístupu k nemu. Čoraz väčší počet používateľov internetu má prístup k hudobnému alebo audiovizuálnemu obsahu online a primárny príjem tvorcov v súčasnosti pochádza z digitálneho prenosu.

Nové pravidlá sa týkajú vzťahov medzi nositeľmi autorských práv a digitálnymi platformami a odmeňovania jednotlivých umelcov a tvorcov. Nové pravidlá v oblasti autorského práva zabezpečujú spravodlivejšiu odmenu pre tvorcov a nositeľov práv, vydavateľov tlače a novinárov, najmä ak sa ich diela používajú online. Tieto pravidlá prinášajú väčšiu právnu istotu a vytvárajú viac príležitostí na odmenu vo vzťahoch s digitálnymi platformami, čím sa obnovuje rovnováha vo vyjednávacej sile.

Nové pravidlá zahŕňajú aj nové záruky úplnej ochrany slobody prejavu pre používateľov online, aby mohli legitímne zdieľať svoj obsah. A nakoniec, nové pravidlá vytvárajú ďalšie príležitosti, najmä vďaka novým výnimkám z autorského práva a zjednodušeným mechanizmom udeľovania licencií na využívanie materiálu chráneného autorským právom online a cezhranične na účely vzdelávania, výskumu a zachovávania kultúrneho dedičstva.

Viac..  ZÓNA EURÓPA na Bratislavskom majálese

Súdny dvor Európskej únie uverejnil 26. apríla 2022 rozsudok (C-401/19) týkajúci sa žaloby Poľska v súvislosti s článkom 17 novej smernice o autorských právach – kľúčového ustanovenia, ktorým sa zaviedli nové pravidlá týkajúce sa platforiem na zdieľanie obsahu, ktoré poskytujú právnu istotu používateľom internetu a občanom, ktorí nahrávajú obsah chránený autorským právom online. V rozsudku sa potvrdzuje, že článok 17 predstavuje spravodlivú rovnováhu a obsahuje potrebné záruky na zabezpečenie slobody prejavu a zároveň ochranu diela nositeľov práv. Potvrdil požiadavku, aby ho členské štáty transponovali do vnútroštátneho práva v súlade s rovnováhou medzi základnými právami.

Nová smernica o televíznych a rozhlasových programoch

Komisia takisto v septembri 2016 predložila návrh na aktualizáciu pravidiel EÚ, ktoré slúžia na uľahčenie vysporiadania práv (t. j. získanie povolení nositeľov práv) pre online vysielanie alebo retransmisiu rozhlasových a televíznych programov s cieľom vyjsť v ústrety európskym spotrebiteľom.

Napokon bola v roku 2019 prijatí smernica o televíznych a rozhlasových programoch, ktorá uľahčuje vysielateľom sprístupňovať určité televízne, ako aj rozhlasové programy v rámci svojich cezhraničných online služieb. Obsahuje aj pravidlá, ktoré umožňujú prevádzkovateľom ľahšie získavať licencie na retransmisiu televíznych a rozhlasových kanálov, čím sa im umožňuje osloviť širšie publikum v EÚ.

Ďalšie kroky

Členské štáty, ktoré dnes dostali odôvodnené stanovisko, majú na nápravu situácie a prijatie vnútroštátnych transpozičných opatrení pre obe smernice dva mesiace. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadov týchto členských štátov Súdnemu dvoru Európskej únie.

Súvislosti

Smernica nadobudla účinnosť v júni 2019 a členské štáty ju mali povinnosť transponovať do 7. júna 2021. Podľa článku 260 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ), ak členský štát netransponuje smernicu prijatú Európskym parlamentom a Radou do vnútroštátneho práva v stanovenej lehote, Komisia môže požiadať Súdny dvor Európskej únie, aby uložil finančné sankcie.

O mam

Odporúčame pozrieť

autorske prava

EÚ modernizuje právne predpisy v oblasti autorského práva

EÚ mení svoj právny rámec pre autorské právo, aby vyhovoval súčasnému digitálnemu prostrediu. Rada prijala …

Consent choices