koronavirus, vedci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Uznanie COVID-19 za chorobu z povolania zvýši práva pracovníkov v zdravotníctve

Členské štáty, pracovníci a zamestnávatelia sa na Poradnom výbore EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ACSH) zhodli na potrebe uznať ochorenie COVID-19 za chorobu z povolania v sektore zdravotnej a sociálnej starostlivosti a v rámci domácej starostlivosti a v kontexte pandémie aj v sektoroch, v ktorých vznikne ohnisko nákazy pri činnostiach s preukázaným rizikom infekcie, a podporiť aktualizáciu zoznamu EÚ týkajúceho sa chorôb z povolania.

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit povedal: „Táto dohoda je silným politickým signálom pre uznanie dosahu ochorenia COVID-19 na pracovníkov a uznanie zásadného prínosu osôb pracujúcich v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ako aj ďalších pracovných pozícií, ktoré so sebou prinášajú väčšie riziko nákazy ochorením COVID-19. Na základe tejto dohody Komisia zaktualizuje svoje odporúčanie o chorobách z povolania, aby podporila uznanie ochorenia COVID-19 za chorobu z povolania vo všetkých členských štátoch.“

Včerajšia dohoda je dôležitým krokom smerom k vykonávaniu strategického rámca EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2021 – 2027, ktorý Komisia prijala v júni 2021. Komisia zároveň oznámila, že do konca tohto roka zaktualizuje svoje odporúčanie o chorobách z povolania s cieľom zahrnúť doň ochorenie COVID-19. Strategický rámec stanovuje kľúčové opatrenia na úrovni EÚ potrebné na zlepšenie zdravia a bezpečnosti pracovníkov v nadchádzajúcich rokoch. Jedným z jeho hlavných prierezových cieľov je zvýšiť pripravenosť na akékoľvek prípadné budúce zdravotné krízy. To znamená aj zintenzívniť podporu pracovníkov počas možných budúcich vĺn pandémie COVID-19.

Ďalšie kroky

V nadväznosti na stanovisko výboru ACSH Komisia zaktualizuje odporúčanie obsahujúce zoznam chorôb z povolania a činiteľov, ktoré ich môžu spôsobiť. Komisia v ňom členským štátom odporúča, aby ich uznali. Cieľom je, aby členské štáty prispôsobili svoje vnútroštátne právne predpisy aktualizovanému odporúčaniu. Ak sa ochorenie COVID-19 v členskom štáte uzná za chorobu z povolania, pracovníci v príslušných odvetviach, ktorí sa na pracovisku nakazili ochorením COVID-19, môžu získať osobitné práva v súlade s vnútroštátnymi pravidlami, ako je právo na odškodnenie.

Viac..  EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

Súvislosti

Hoci sa zdravotná kríza súvisiaca s pandémiou COVID-19 v Európe zlepšuje a členské štáty postupne rušia reštriktívne opatrenia, epidemiologická situácia je naďalej vážna. Od 12. mája 2022 Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) klasifikovalo určité subvarianty omikron ako „varianty vzbudzujúce obavy“. Preto je opodstatnené posilniť ochranu pracovníkov vzhľadom na možné budúce vlny ochorenia COVID-19.

Niektorým pracovníkom, najmä tým, ktorí sú vystavení stretnutiam s infikovanými osobami, napr. v odvetviach zdravotnej a sociálnej starostlivosti, hrozí vyššie riziko nákazy ochorením COVID-19. Sú aj iné odvetvia, v ktorých môžu byť pracovníci počas pandémie vystavení vyššiemu riziku nákazy ochorením COVID-19 vzhľadom na povahu ich činností.

Uznávanie chorôb z povolania a odškodnenie za ne je v právomoci členských štátov. Väčšina členských štátov oznámila Komisii, že ochorenie COVID-19 už uznávajú za chorobu z povolania alebo za nehodu na pracovisku v súlade so svojimi vnútroštátnymi pravidlami. Aktualizácia odporúčania Komisie o chorobách z povolania je dôležitá, aby sa vo všetkých členských štátoch podporilo uznanie ochorenia COVID-19 za chorobu z povolania.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ schválila vakcínu proti najnovšiemu variantu COVID-19

Európska komisia (EK) v piatok schválila upravenú vakcínu Comirnaty XBB.1.5 proti ochoreniu COVID-19. Tretia úprava …

Consent choices