zamestnanci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Europarlament a Rada EÚ sa dohodli na nových pravidlách pre adekvátne minimálne mzdy

Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a Rady Európskej únie (EÚ) sa dohodli na nových únijných pravidlách pre adekvátne minimálne mzdy. Legislatíva bude platiť pre všetkých zamestnancov v EÚ, ktorí majú pracovnú zmluvu alebo pracovný pomer. Krajiny EÚ, v ktorých je minimálna mzda chránená výlučne kolektívnymi zmluvami, nebudú povinné ju zaviesť ani zabezpečiť univerzálnu platnosť týchto zmlúv. Rada a EP o tom informujú na svojich webstránkach.

Členské štáty EÚ budú musieť na základe dohody zhodnotiť, či ich existujúca zákonom stanovená minimálna mzda je primeraná na zabezpečenie dôstojnej životnej úrovne, a aktualizovať ju. Zohľadnia pritom ich vlastné sociálno-ekonomické podmienky, kúpnu silu, resp. dlhodobú národnú úroveň a vývoj produktivity. Zrážky z minimálnej mzdy alebo jej odchýlky budú musieť byť nediskriminačné, primerané a musia mať legitímny cieľ, ako je vymáhanie nadhodnotených vyplatených súm alebo zrážok nariadených súdnym alebo správnym orgánom.

Krajiny tiež budú musieť posilniť odvetvové a medziodvetvové kolektívne vyjednávanie ako základný faktor na ochranu pracovníkov tým, že im poskytnú minimálnu mzdu. Členské štáty, kde je menej ako 80 percent pracovnej sily chránenej kolektívnou dohodou, budú musieť vytvoriť akčný plán na postupné zvyšovanie tohto pokrytia. Pre tento účel by pri tvorbe stratégie mali zapojiť sociálnych partnerov a informovať Európsku komisiu o prijatých opatreniach a plán zverejniť.

Viac..  Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

Text dohody zaväzuje členské štáty k tomu, aby zriadili systém presadzovania zákona vrátane spoľahlivého monitorovania, kontrol a inšpekcií v teréne. Cieľom je zabezpečiť súlad a riešiť nekalé subdodávateľské zmluvy, falošnú samostatnú zárobkovú činnosť, neevidované nadčasy alebo zvýšenú intenzitu práce. Úrady v jednotlivých štátoch budú musieť zabezpečiť právo na odškodnenie pre pracovníkov, ktorých práva boli porušené, a prijať potrebné opatrenia na ochranu zamestnancov a zástupcov odborov.

Dohoda musí prejsť ešte niekoľkými kolami schvaľovaní vrátane formálneho schválenia v EP a Rade. Členské štáty budú mať dva roky na transponovanie smernice do vnútroštátneho práva.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Postavenie umelca: lepšie pracovné podmienky umelcov a kultúrnych pracovníkov

Európski poslanci v utorok schválili svoje návrhy na opatrenia EÚ na zlepšenie životných a pracovných …

Consent choices