Ukrajina, návšteva Ursuly von der Leyen. PHOTO: © European Union 2022

Politika súdržnosti zintenzívňuje podporu na riešenie dôsledkov ruskej agresie na Ukrajine

Komisia prijala balík „Flexibilná pomoc územiam“ (FAST-CARE), čím urobila ďalší dôležitý krok, aby pomohla členským štátom, regionálnym a miestnym orgánom a ďalším partnerom pri riešení dôsledkov ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine. Ide o nový komplexný balík, ktorý rozširuje podporu už poskytovanú na základe Kohéznych opatrení na podporu utečencov v Európe (CARE) a ponúka ďalšiu podporu a zvýšenú flexibilitu pri poskytovaní finančných prostriedkov zo zdrojov politiky súdržnosti.

Program CARE zmobilizoval investície na ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, prekladateľské služby či vzdelávanie vysídlených osôb, ako aj pre krajiny, ktoré ich prijímajú. Potreby však narastajú a Európska rada, Európsky parlament a regióny EÚ vyzvali Komisiu, aby predstavila nové iniciatívy v rámci viacročného finančného rámca na podporu členských štátov v tejto oblasti.

FAST-CARE je reakciou na tieto žiadosti a ponúka dodatočnú flexibilitu pri realizovaní investícií politiky súdržnosti. Okrem toho zmierňuje aj meškanie pri vykonávaní projektov financovaných zo zdrojov EÚ, ku ktorému došlo jednak pre pandémiu COVID-19 a jednak pre vysoké náklady na energie, nedostatok surovín a pracovnej sily spôsobené vojnou.

Balíkom sa zavádzajú tri zmeny v právnych predpisoch politiky súdržnosti v oblasti súdržnosti na obdobia 2014 – 2020 a 2021 – 2027 v snahe urýchliť a zjednodušiť podporu, ktorú členské štáty poskytujú na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, a zároveň naďalej pomáhať regiónom pri zotavovaní sa z pandémie COVID-19:

 • Viac podpory pre všetkých, ktorí prijímajú vysídlené osoby – členské štáty, miestne orgány a organizácie občianskej spoločnosti
  • Platby v rámci predbežného financovania sa navyšujú o dodatočné 3,5 miliardy EUR, ktoré sa majú vyplatiť v rokoch 2022 a 2023, čo všetkým členským štátom zaručí rýchlu dodatočnú likviditu. Táto suma dopĺňa finančné prostriedky vo výške 3,5 miliardy EUR, ktoré sa už vyplácajú v rámci predbežného financovania podľa programu REACT-EU od marca 2022.
  • Možnosť 100 % spolufinancovania zo zdrojov EÚ z obdobia 2014 – 2020 sa teraz rozširuje na opatrenia podporujúce sociálno-ekonomickú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Okrem toho sa táto možnosť rozširuje aj na programy na obdobie 2021 – 2027 a prehodnotí sa v polovici roka 2024.
  • Členské štáty môžu zvýšiť sumu zjednodušených jednotkových nákladov na pokrytie základných potrieb utečencov zo 40 EUR zavedených v programe CARE na 100 EUR na týždeň na osobu. Namiesto doterajších 13 týždňov môžu tieto náklady nahlasovať na obdobie až 26 týždňov. Tým sa umožní ďalšie zjednodušenie využívania prostriedkov pre vysídlené osoby.
  • Možnosť krížového financovania zakotvená už v balíku CARE medzi Európskym fondom regionálneho rozvoja a Európskym sociálnym fondom (ESF) sa rozšíri aj na Kohézny fond. To znamená, že odteraz bude možné na riešenie dôsledkov výziev spojených s migráciou mobilizovať aj zdroje Kohézneho fondu.
 •  Záruka, že investície pôjdu tam, kde sú potrebné
  • Minimálne 30 % zdrojov zmobilizovaných vďaka umožnenej flexibilite by sa malo prideliť na operácie, ktoré riadia miestne orgány a organizácie občianskej spoločnosti pôsobiace v miestnych komunitách, aby primeranú podporu dostali tí, ktorí vynakladajú najväčšie úsilie.
  • O uhradenie výdavkov na operácie zamerané na riešenie výziev spojených s migráciou možno odteraz žiadať so spätnou účinnosťou, aj keď operácia už je ukončená.
  • Z programov možno podporovať aj operácie mimo geografického rozsahu programu, pokiaľ sa uskutočňujú na území daného členského štátu. Umožní sa tak nasmerovať podporu tam, kde je najviac potrebná, keďže utečenci sa v mnohých prípadoch premiestňujú aj v rámci členských štátov.
 • Praktická podpora na riešenie problému meškajúcej realizácie projektov.
  • Projekty v hodnote presahujúcej 1 milión EUR (napríklad v stavebnom sektore) podporované z programov na roky 2014 – 2020, ktoré nebolo možné dokončiť v stanovenom čase pre nárast cien, nedostatok surovín a pracovnej sily, možno naďalej podporovať z programov na roky 2021 – 2027.
  • Väčšia flexibilita pre členské štáty v čase uzatvárania programov, aby mohli získať maximálne možné finančné prostriedky v prípade, keď sa realizácia programov omešká.
Viac..  EK predstavuje osvedčené postupy na zlepšenie spolupráce členov EÚ pri azylových postupoch

Vyjadrenia členov kolégia:

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „EÚ solidárne stojí po boku Ukrajiny proti brutálnej ruskej agresii. Členské štáty EÚ prijali milióny Ukrajincov na úteku pred touto vojnou, ale takisto čelia jej hospodárskym dôsledkom – napríklad dodatočným nákladom a ťažkostiam v dodávateľských reťazcoch. Dnešný návrh má dôležitý humanitárny i ekonomický cieľ: zlepšiť podporu, ktorú EÚ poskytuje vysídleným ľudom z Ukrajiny a zjednodušiť prácu členských štátov pri realizovaní kľúčových projektov financovaných zo zdrojov EÚ, ktorým hrozí omeškanie. Podarí sa nám to, ak zjednodušíme a spružníme pravidlá politiky súdržnosti EÚ podľa zásad správneho finančného riadenia a sledujúc naše ciele vyplývajúce zo Zelenej dohody.“

 Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová dodala: „Dôsledky nevyprovokovanej a neopodstatnenej ruskej invázie na Ukrajine každým dňom narastajú. Od začiatku politika súdržnosti ponúka rozsiahlu a pragmatickú odpoveď na rôzne ťažkosti, pred ktorými stoja členské štáty, regionálne i miestne orgány. Dnes na základe našich návrhov FAST-CARE zintenzívňujeme pomoc a navrhujeme dodatočnú flexibilitu i viac prostriedkov v rámci politiky súdržnosti na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a na podporu všetkých, ktorí pritom stoja v prvej línii. Tieto návrhy prispejú aj k zmierneniu kombinovaného negatívneho vplyvu pandémie COVID-19 a vojny na realizáciu našich programov.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit doplnil: „EÚ doteraz prijala vyše 6,2 milióna ľudí utekajúcich pred ruskou agresiou voči Ukrajine. Orgány členských štátov i organizácie občianskej spoločnosti odvádzajú skvelú robotu za mimoriadne náročných okolností a poskytujú potravu, útočisko, vzdelávanie, poradenstvo a možnosti zamestnať sa všetkým, ktorí prichádzajú. Balík FAST CARE predstavuje konkrétny spôsob, ako zabezpečiť dodatočnú solidaritu všetkým členským štátom pomocou nástrojov a prostriedkov, ktoré máme k dispozícii.“

 Ďalšie kroky

Navrhované zmeny nariadenia o spoločných ustanoveniach na roky 2014 – 2020 nariadenia o spoločných ustanoveniach na roky 2021 – 2027 musí prijať Európsky parlament a Rada.

 Súvislosti

EÚ vzhľadom na nevyprovokovanú a neopodstatnenú ruskú vojenskú agresiu zostáva po boku Ukrajiny.  Takisto stojí za svojimi členskými štátmi pri ich úsilí prijať utečencov z Ukrajiny.

Balíkom CARE sa už zaviedla vysoká miera flexibility pre členské štáty pri využívaní dostupných finančných prostriedkov politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 i zdrojov Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby na podporu ľudí na úteku pred ruskou inváziou na Ukrajine a na poskytovanie základnej materiálnej pomoci, ako je potrava a oblečenie.

Okrem toho Komisia vyplatila v rámci programu REACT-EU 3,5 miliardy EUR v podobe predbežného financovania a ďalej zjednodušila mobilizovanie finančných prostriedkov tým, že zaviedla jednotkové náklady na osobu na pokrytie okamžitých potrieb utečencov, ako je strava, základná materiálna pomoc, ubytovanie a doprava. Navyše možno na okamžité riešenie týchto nových potrieb využiť aj 10 miliárd EUR vyčlenených z finančných prostriedkov programu REACT-EU na rok 2022.

Dnešné legislatívne návrhy ďalej rozširujú podporu Komisie na zainteresované strany. Optimalizujú účinné využívanie finančných prostriedkov a riešia ďalšie potreby členských štátov, regionálnych i miestnych orgánov v dôsledku vojny na Ukrajine.

O mam

Odporúčame pozrieť

Slovensko

V rozpočte EÚ považuje Slovensko za prioritu politiku súdržnosti, Spoločnú poľnohospodársku politiku aj flexibilitu vo využívaní eurozdrojov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Mišík sa v pondelok …

Consent choices