studenti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Cesta k úspechu v škole: EK predkladá opatrenia na zlepšenie výsledkov vzdelávania

Komisia uverejnila návrh odporúčania Rady týkajúci sa iniciatívy Cesta k úspechu v škole, v ktorom načrtla súbor konkrétnych politických opatrení na riešenie predčasného ukončovania školskej dochádzky a slabých výsledkov 15-ročných žiakov v oblasti základných zručností (čítanie, matematika a prírodné vedy), a to predovšetkým u žiakov zo znevýhodneného prostredia. Tieto opatrenia riešia potreby žiakov, učiteľov a školiteľov, škôl a vzdelávacích systémov. Patria medzi ne monitorovanie, prevencia, intervencia a kompenzácia, najvýraznejšie sa však zameriavajú na prevenciu a včasnú intervenciu. V návrhu sa takisto vyzýva, aby sa väčšia pozornosť venovala dobrým školským podmienkam, pretože práve tie majú výrazný vplyv na výsledky vzdelávania a sú kľúčovým prvkom úspechu v škole.

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Vzdelávanie a vedomosti sú základom budúceho rozvoja našej spoločnosti. Poskytovanie kvalitného vzdelávania všetkým žiakom v EÚ bez výnimky má zásadný význam a vyžaduje si vôľu a zanietenie. Odporúčanie týkajúce sa Cesty k úspechu v škole ukazuje, že sa tejto oblasti venujeme a že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili členské štáty, učiteľov a žiakov na ich ceste k vedomostiam.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová dodala: „Je našou povinnosťou zabezpečiť, aby všetci študenti mali možnosť naplno využiť svoj potenciál, bez ohľadu na sociálno-ekonomické zázemie alebo osobnú situáciu. Lebo práve tieto faktory najviac určujú študijné výsledky žiakov. Prostredníctvom iniciatívy Cesta k úspechu v škole predkladáme konkrétne opatrenia, aby všetci mladí Európania dostali reálnu šancu uspieť v škole.“

Európske školské systémy boli v posledných rokoch vystavené náročným skúškam vrátane pandémie COVID-19. V súčasnosti patrí medzi osoby, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu, viac ako 3,2 milióna mladých ľudí v EÚ vo veku 18 – 24 rokov, pričom len 84,3 % osôb vo veku 20 – 24 rokov dokončilo vyššie sekundárne vzdelávanie. Už posledné výsledky programu PISA z obdobia pred pandémiou (2018) odhalili, že jednému z piatich 15-ročných Európanov chýbajú primerané zručnosti v oblasti čítania, matematiky či prírodných vied. Z výsledkov tohto programu takisto vyplynulo, že pocit spolupatričnosti žiakov v škole klesá a že sa značne rozšírilo šikanovanie, a to aj kybernetické. Následné zatvorenie škôl a univerzít, ku ktorému došlo v dôsledku pandémie, prispelo k výraznému poklesu vedomostí žiakov a študentov. Je dokázané, že najmä u žiakov so znevýhodneným sociálno-ekonomickým zázemím hrozí, že budú čeliť takýmto problémom.

V odporúčaní sa členské štáty vyzývajú, aby v záujme riešenia týchto výziev prijali navrhované opatrenie. Komisia bude podporovať vykonávanie odporúčania formou vzdelávania a výmen medzi členskými štátmi, partnermi a partnerskými krajinami. Špecializovaná expertná skupina zriadená ako súčasť európskeho vzdelávacieho priestoru sa zameria na dobré podmienky, duševné zdravie a ich propagáciu na školách. Komisia bude podporovať príležitosti na profesijný rozvoj pedagogických pracovníkov a iných partnerov prostredníctvom projektov a výmen zamestnancov v rámci programu Erasmus+, ako aj prostredníctvom učiteľských akadémií programu Erasmus+ a online platforiem EÚ vrátane novej platformy európskeho školského vzdelávania a eTwinning. EÚ a členské štáty sa vyzývajú, aby na investície do infraštruktúry, odbornej prípravy, nástrojov a zdrojov na lepšiu inklúziu, zvýšenie rovnosti a dobrých podmienok na vzdelávanie využívali vnútroštátne fondy a fondy EÚ, a to najmä Erasmus+Mechanizmus na podporu obnovy a odolnostiEurópsky sociálny fond+, Európsky fond regionálneho rozvojaNástroj technickej podporyFond pre migráciu a integráciu.

Viac..  Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Ďalšie kroky

Návrh Komisie sa najskôr prerokuje v členských štátoch a potom ho schvália ministri školstva EÚ. Komisia bude potom podporovať vykonávanie odporúčania formou vzdelávania a výmen medzi členskými štátmi, zainteresovanými stranami a partnerskými krajinami.

Súvislosti

Komisia pri príprave návrhu viedla rozsiahle konzultácie o súčasnom stave inkluzívneho vzdelávania a predčasného ukončovania školskej dochádzky. V roku 2019 sa uverejnilo nezávislé posúdenie týkajúce sa vykonávania odporúčania Rady z roku 2011. Uvedená štúdia sa zaoberala 37 krajinami z EÚ aj mimo nej. Podnety sa zhromažďovali aj počas 14-týždňovej otvorenej verejnej konzultácie o novej iniciatíve, ktorá prebiehala od 24. júna do 30. septembra 2021, na diskusiách na zasadnutiach generálnych riaditeľov pre školy a počas série špecializovaných online seminárov v období od mája do septembra 2021 so zástupcami ministerstiev, organizáciami zainteresovaných strán a odborníkmi.

Navrhovaným odporúčaním sa zruší a nahradí odporúčanie Rady z roku 2011 o politikách na zníženie predčasného ukončovania školskej dochádzky.

V správe Komisie, ktorá sa takisto predkladá dnes, sa analyzuje „Vplyv pandémie COVID-19 na školské vzdelávanie“. Správa vychádza z rešeršu rôznych štúdií, v ktorých sa skúma vplyv pandémie na dobré podmienky na školách, výsledky vzdelávania a potenciálne dlhodobé straty.  Zaoberá sa aj nápravnými opatreniami, ktoré členské štáty prijali, aby vyvážili negatívne účinky prerušenia školskej dochádzky.  Najnovšie dôkazy naznačujú, že nápravné opatrenia môžu mať pozitívne účinky. Členské štáty by sa mali nabádať, aby v týchto opatreniach, reformách a investíciách pokračovali.

Komisia a členské štáty spolupracujú, aby do roku 2025 dospeli k spoločnej predstave, ako by mal vyzerať európsky vzdelávací priestor, ktorý sprístupní vysokokvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu pre všetkých.

O mam

Odporúčame pozrieť

vzdelavaci-system

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy Európskej komisie za rok 2023

Čoraz viac mladých Európanov získava terciárne vzdelanie a priemerný počet osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku a odbornú …

Consent choices