Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK predstavuje nový európsky inovačný program, ktorý má raziť cestu novej vlne inovácií

Komisia prijala nový európsky inovačný program, ktorého cieľom je dostať Európu na čelo novej vlny špičkových technologických inovácií a startupov. Pomôže tak Európe vyvíjať a uvádzať na trh nové technológie, ktoré pomôžu pri riešení najnaliehavejších spoločenských výziev. Cieľom nového európskeho inovačného programu je urobiť z Európy celosvetovo popredného aktéra v oblasti inovácií. Európa chce byť miestom, kde najlepšie talenty pracujú ruka v ruke s najlepšími spoločnosťami, kde sa darí špičkovým technologickým inováciám a kde v rámci celého kontinentu vznikajú prelomové inovatívne riešenia, ktoré sa stanú inšpiráciou pre celý svet.

Európa vďaka svojmu vedúcemu postaveniu v oblasti inovácií, a najmä novej vlne špičkových technologických inovácií, ktoré si vyžadujú výskum a vývoj a vysoké investície kapitálu, posilní svoju ústrednú úlohu pri formovaní zelenej a digitálnej transformácie. Špičkové technologické inovácie posilnia vedúce postavenie Európy v oblasti technológií a pomôžu nájsť inovačné riešenia naliehavých spoločenských problémov, akými sú zmena klímy a kybernetické hrozby. Z týchto inovácií budú profitovať všetky odvetvia od energie z obnoviteľných zdrojov, cez poľnohospodárske technológie, stavebníctvo až po mobilitu a zdravie, v dôsledku čoho sa bude riešiť otázka potravinovej bezpečnosti, zníži sa energetická závislosť, občania budú zdravší a naše hospodárstva budú konkurencieschopnejšie. Závažné dôsledky ruskej vojenskej agresie dodali týmto otázkam ešte väčšiu naliehavosť a podnietili k strategickým zmenám politiky s cieľom zabezpečiť prosperitu a bezpečnosť EÚ.

Margrethe Vestagerová, výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek, vyhlásila: Musíme posilniť naše inovačné ekosystémy, aby sme mohli vyvinúť technológie zamerané na človeka. Tento nový inovačný program vychádza z významnej práce, ktorá bola v posledných rokoch vykonaná v oblasti inovácií, a pomôže nám urýchliť našu digitálnu a zelenú transformáciu. Program vychádza z oblastí digitalizácie, fyziky a biológie a umožní nám lepšie riešiť problémy vyvolávajúce vážne obavy, akými sú ukončenie závislosti od fosílnych palív alebo zabezpečenie dodávok potravín udržateľným spôsobom.“

Marija Gabrielová, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, v tejto súvislosti uviedla: Nový európsky inovačný program dopomôže inovátorom, startupom a rozširujúcim sa podnikom k tomu, aby sa ich inovačné podniky stali svetovými lídrami v oblasti inovácií. Viac ako rok sme viedli konzultácie so zainteresovanými stranami, akými sú lídri v oblasti inovačných ekosystémov, startupy, jednorožce, zakladateľky podnikov, ženy pracujúce v kapitálových podnikoch, univerzity a podniky. Spoločnými silami vytvoríme z Európy globálnu mocnosť v oblasti špičkových technologických inovácií a startupov.

Nový inovačný program bude stavať na podnikateľskom zmýšľaní Európanov, vedeckej excelentnosti, sile jednotného trhu a demokratických spoločností, a bude:

  • zlepšovať prístup k financovaniu európskych startupov a rozširujúcich sa podnikov, napríklad mobilizáciou nevyužitých zdrojov súkromného kapitálu a zjednodušením pravidiel kótovania;
  • zlepšovať podmienky, aby mali inovátori väčší priestor na experimentovanie s novými nápadmi v experimentálnom regulačnom prostredí;
  • pomáhať pri tvorbe „regionálnych inovačných údolí“, čím sa posilní a zlepší prepojenie aktérov v oblasti inovácií v celej Európe, a to aj v zaostávajúcich regiónoch;
  •  lákať a udržiavať talenty v Európe, napríklad školením 1 milióna talentov v oblasti špičkových technológií, posilnením podpory pre ženy inovátorky a inováciou akciových opcií pre zamestnancov startupov;
  • zlepšovať politický rámec použitím zrozumiteľnejšej terminológie, ukazovateľov a dátových súborov, ako aj poskytovaním politickej podpory pre členské štáty.

V novom európskom inovačnom programe je stanovených 25 cielených opatrení v rámci piatich hlavných iniciatív:

  • Financovanie rozširujúcich sa podnikov zmobilizuje inštitucionálnych a iných súkromných investorov v Európe, aby investovali do rozširujúcich sa európskych startupov pôsobiacich v oblasti špičkových technológií a profitovali z nich.
  • Umožnenie vzniku inovácií vytvorením priestorov na experimentovanie a verejným obstarávaním uľahčí inovácie prostredníctvom zlepšených rámcových podmienok vrátane experimentálnych prístupov k regulácii (napr. experimentálne regulačné prostredia, testovacie zariadenia, živé laboratóriá a inovačné obstarávanie).
  • Urýchlenie a posilnenie inovácií v európskych inovačných ekosystémoch v celej EÚ podporí vytvorenie regionálnych inovačných údolí a pomôže členským štátom a regiónom nasmerovať aspoň 10 miliárd EUR do konkrétnych medziregionálnych inovačných projektov vrátane špičkových technologických inovácií pre kľúčové priority EÚ. Podnieti tiež členské štáty k tomu, aby podporovali inovácie vo všetkých regiónoch v rámci integrovaného využívania politiky súdržnosti a nástrojov programu Horizont Európa.
  • Podpora, prilákanie a udržanie talentov v oblasti špičkových technológií zabezpečia príliv dôležitých talentov v oblasti špičkových technológií do EÚ a ich rozvoj prostredníctvom série iniciatív vrátane inovačného systému stáží pre startupy a rozširujúce sa podniky, okruhu talentov EÚ, ktorý má pomôcť startupom a inovatívnym podnikom pri hľadaní talentov z krajín mimo EÚ, programu na podporu podnikavosti a vodcovských schopností žien a priekopníckej práce na akciových opciách pre zamestnancov startupov.
  • Zlepšenie nástrojov na tvorbu politiky bude kľúčom k rozvoju a využívaniu odolných, porovnateľných dátových súborov a spoločných vymedzení pojmov (startupy, rozširujúce sa podniky), ktoré môžu slúžiť ako podklad politikám na všetkých úrovniach a v celej EÚ, a môžu tiež prispieť k zabezpečenie lepšej koordinácie politík na európskej úrovni prostredníctvom fóra Európskej rady pre inováciu.
Viac..  Ivan Štefanec: Boj za slobodu neskončil

Nový európsky inovačný program vychádza z dôležitých krokov, ktoré už EÚ na podporu inovácií podnikla, a jeho cieľom je urýchliť rozvoj a rozširovanie inovácií v celej Únii prostredníctvom uceleného súboru opatrení.

Súvislosti

Inovačná politika je kľúčovou oblasťou politiky a jej súčasťou sú najvýznamnejšie iniciatívy a investície EÚ.

Toto úsilie dopĺňa práca na európskom výskumnom a inovačnom priestore (EVP), ktorého cieľom je vybudovať skutočný jednotný európsky trh výskumu a inovácií. Opatrenia uvedené v tomto oznámení, rozdelené do piatich hlavných iniciatív, využijú silné stránky jednotného európskeho trhu, silnú priemyselnú základňu, talenty, stabilné inštitúcie a demokratické spoločnosti s cieľom podporiť špičkové technologické inovácie v Európe a využiť príležitosti, ktoré ponúka dvojaká transformácia a potreba budúcej strategickej autonómie.

Špičkové technologické inovácie vychádzajú zo špičkovej vedy, technológie a inžinierstva, často spájajú pokroky v oblasti fyziky, biológie a digitalizácie a majú potenciál poskytnúť transformačné riešenia v súvislosti s globálnymi výzvami. Špičkové technologické inovácie, ktoré vznikajú z rastúcej skupiny inovačných startupov v EÚ, majú potenciál stimulovať inovácie v celom hospodárstve.

Súbor nástrojov inovačnej politiky EÚ sa v priebehu rokov rozširoval a zároveň s ním sa zmenilo aj inštitucionálne prostredie. Vďaka pilieru Inovatívna Európa došlo v rámci programu Horizont Európa k rozvoju existujúcich a vzniku nových nástrojov na podporu startupov, rozširujúcich sa podnikov a malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“). Cieľom Európskej rady pre inovácie (EIC), ktorá bola založená v roku 2021 a disponuje rozpočtom vo výške 10 miliárd EUR, je podporovať inovácie počas celého inovačného životného cyklu, od počiatočných štádií výskumu až po overenie koncepcie, transfer technológií a financovanie a rozširovanie startupov a MSP. Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) prevzal ďalšie úlohy tým, že vytvoril nové znalostné a inovačné spoločenstvá, napríklad v oblasti kultúry a kreatívneho sektora, a začal klásť väčší dôraz na riešenie regionálnych rozdielov a na zvyšovanie podnikateľských a inovačných kapacít v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania. Prostredníctvom iniciatívy európskych inovačných ekosystémov v rámci programu Horizont Európa sa EÚ zameriava aj na vytváranie prepojenejších a efektívnejších inovačných ekosystémov na podporu rozširovania spoločností, podnecovanie inovácií a stimulovanie spolupráce medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi aktérmi v oblasti inovácií.

Invázia Ruska na Ukrajinu ešte viac zdôraznila potrebu rozvoja inovácií. Zároveň podnietila ďalšiu podporu ukrajinského znalostného a inovačného spoločenstva – vedcov a výskumných pracovníkov, ktorí významne prispievajú k výskumu a inováciám v EÚ. EÚ prostredníctvom Európskej rady pre inovácie podporila ukrajinské startupy 20 miliónmi EUR. Dopĺňa tak iniciatívy „Európsky výskumný priestor pre Ukrajinu“ (ERA4Ukraine), Horizont4 Ukraine a ERC pre Ukrajinu, ako aj špecializovaný štipendijný program vo výške 25 miliónov EUR v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) pre výskumníkov vysídlených z Ukrajiny.

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Európske investície do inovácií musia smerovať aj na Slovensko

Poslanci Európskeho parlamentu sa budú na úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia zaoberať aj podporou strategických …

Consent choices