jurzyca
Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: European Union 2022.

Eugen Jurzyca o nových digitálnych pravidlách v EÚ: Návrhy prinášajú viac byrokracie, než je treba

Nový súbor digitálnych pravidiel EÚ stanovuje bezprecedentné štandardy týkajúce sa zodpovednosti online spoločností na otvorenom a konkurenčnom digitálnom trhu. Na poslednom plenárnom zasadnutí pred letnou prestávkou sa uskutočnilo záverečné hlasovanie o novom akte o digitálnych službách (DSA) a akte o digitálnych trhoch (DMA).

Hlasovanie nadväzovalo na dohodu medzi Parlamentom a Radou 23. apríla a 24. marca. Oba právne predpisy sa zaoberajú spoločenským a hospodárskym vplyvom technologického priemyslu a stanovujú jasné normy fungovania tohto sektora a poskytovania služieb v EÚ v súlade so základnými právami a hodnotami Únie.

Akt o digitálnych službách bol schválený pomerom hlasov 539 za, 54 proti a 30 sa zdržalo hlasovania, zatiaľ čo akt o digitálnych trhoch získal 588 hlasov za, 11 bolo proti a 31 sa zdržalo hlasovania).

Čo je nelegálne offline, malo by byť nelegálne aj online

Akt o digitálnych službách ukladá jasné povinnosti poskytovateľom digitálnych služieb, ako sú sociálne médiá či online trhy. Zameriava sa pritom na boj proti šíreniu nelegálneho obsahu, online diskriminácii a ďalším spoločenským hrozbám. Čím sú online platformy väčšie a rizikovejšie pre spoločnosť, tým väčšia je aj ich zodpovednosť.

Nové povinnosti zahŕňajú:

· nové opatrenia na boj proti nelegálnemu online obsahu a povinnosť pre platformy promptne reagovať, pričom zároveň musia dodržiavať základné práva vrátane slobody prejavu a ochrany údajov;

· posilnenie vystopovateľnosti a kontrol obchodníkov na online trhoch s cieľom zaistiť bezpečnosť produktov a služieb (vrátane náhodných kontrol zameraných na prípadný výskyt nelegálneho obsahu);

· zvýšenie transparentnosti a posilnenie zodpovednosti platforiem, napríklad prostredníctvom jasných informácií o kontrole obsahu alebo používaní algoritmov na odporúčanie obsahu (tzv. odporúčacie systémy); používatelia budú môcť rozhodnutia platforiem týkajúce sa kontroly obsahu spochybniť;

· zákaz zavádzajúcich praktík a určitých druhov cielenej reklamy, napríklad reklamy zameranej na deti a založenej na citlivých údajoch; zákaz sa týka aj tzv. temných vzorcov a zavádzajúcich praktík, ktoré účelovo ovplyvňujú rozhodnutia používateľov.

Veľmi veľké online platformy a vyhľadávače (s minimálne 45 miliónmi používateľov mesačne), s ktorými sa spájajú najväčšie riziká, budú musieť spĺňať prísnejšie povinnosti presadzované Komisiou. Budú musieť predchádzať systémovým rizikám (ako je šírenie nelegálneho obsahu, negatívny vplyv na základné práva, volebné procesy, rodovo motivované násilie a duševné zdravie) a podliehať nezávislým auditom. Tieto platformy budú tiež musieť dať používateľom možnosť voľby pokiaľ ide o cielené odporúčania založené na profilovaní. Takisto budú musieť príslušným orgánom a výskumníkom umožniť prístup k svojim údajom a algoritmom.

Eugen Jurzyca: Návrhy prinášajú viac byrokracie, než je treba

„Návrhy prinášajú viac byrokracie, než je treba. Napríklad vo forme niektorých nových úradov. Prenášanie zodpovednosti na platformy je podľa mňa menej efektívne, než keď začne polícia trestať tvorcov, autorov nelegálneho obsahu, teda napríklad nenávistných prejavov a dezinformácií. Identifikácia dominantného postavenia spoločností len na základe kritérií veľkosti je chyba, ktorá z dlhodobého hľadiska poškodí spotrebiteľov,“ hovorí slovenský europoslanec Eugen Jurzyca.

Zoznam pravidiel pre strážcov prístupu

Akt o digitálnych trhoch stanovuje povinnosti pre veľké online platformy, ktoré na digitálnom trhu fungujú ako tzv. strážcovia prístupu („gatekeepers“), t. j. platformy, ktoré majú na online trhu také dominantné postavenie, že spotrebitelia sa im prakticky nemôžu vyhnúť. Cieľom aktu je zabezpečiť spravodlivejšie podnikateľské prostredie a viac služieb pre spotrebiteľov.

Aby sa zamedzilo nespravodlivým praktikám, strážcovia prístupu budú musieť:

· umožniť tretím stranám interoperabilitu s ich vlastnými službami. To znamená, že menšie platformy budú môcť žiadať dominantné platformy, aby umožnili výmenu správ, zvukových správ a súborov ich používateľom naprieč aplikáciami. Používatelia tak budú mať väčší výber a vyhnú sa tzv. efektu odkázanosti iba na jednu aplikáciu alebo platformu;

Viac..  Eugen Jurzyca: Chýba nám analýza nákladov a prínosov pomoci pre Ukrajinu

· povoliť komerčným používateľom prístup k údajom, ktoré vygenerujú na platforme strážcu prístupu, a dať im možnosť propagovať svoje produkty a služby a uzatvárať zmluvy so zákazníkmi mimo platformy strážcu prístupu.

Strážcovia prístupu už nebudú môcť:

· hodnotiť na svojich platformách svoje vlastné služby alebo produkty lepšie než produkty alebo služby tretích strán (tzv. sebauprednostňovanie);

· zamedziť používateľom jednoducho odinštalovať akýkoľvek predinštalovaný softvér alebo aplikáciu alebo používať aplikácie či obchody s aplikáciami tretích strán;

· spracúvať osobné údaje používateľov na účely cielenej reklamy, pokiaľ na to nezískali výslovný súhlas.

Komisia môže uskutočniť prešetrenie trhu v snahe zabezpečiť riadne dodržiavanie nových pravidiel v súlade s dynamickým vývojom v digitálnym sektore. Ak strážca prístupu pravidlá nedodržiava, Komisia mu môže uložiť pokutu až do výšky 10 % jeho celkového celosvetového obratu v predchádzajúcom finančnom roku, resp. 20 % v prípade opakovaného porušenia pravidiel.

Spravodajkyňa aktu o digitálnych službách Christel Schaldemose (S&D, DK) počas diskusie uviedla: „Technologické giganty pridlho ťažili z nedostatku pravidiel. Digitálny svet sa stal divokým západom, kde platili pravidlá najväčšieho a najsilnejšieho.Teraz však do mesta zavítal nový šerif – akt o digitálnych službách. Jeho prostredníctvom sa posilnia pravidlá a práva. Otvárame čiernu skriňu algoritmov, aby sme si mohli posvietiť na to, na čom tieto sociálne platformy zarábajú.“

Andreas Schwab (EPP, DE), spravodajca aktu o digitálnych trhoch, povedal: „Už neplatí, že finančne najsilnejší prežije na digitálnom trhu. Účelom jednotného digitálneho trhu je, aby Európa získala najlepšie, nielen najväčšie spoločnosti. Preto sa musíme zamerať na vykonávanie týchto právnych predpisov. Musíme mať vhodnú kontrolu, aby sme zabezpečili fungovanie regulačného dialógu. Len vtedy, keď budeme viesť dialóg ako rovný s rovným, budeme schopní dosiahnuť úctu, ktorú si EÚ zaslúži; a to dlžíme našim občanom a podnikom.“

Po tom, ako obidva akty oficiálne schváli Rada, DMA v júli a DSA v septembri, budú zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnú účinnosť 20. deň po zverejnení.

Akt o digitálnych službách bude priamo uplatniteľný v celej EÚ 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti alebo od 1. januára 2024 (podľa toho, čo nastane skôr). Pokiaľ ide o povinnosti veľmi veľkých online platforiem a vyhľadávačov, začne akt o digitálnych službách platiť už skôr, a to štyri mesiace po tom, ako Komisia určí, o ktoré platformy a vyhľadávače ide.

Akt o digitálnych trhoch sa začne uplatňovať šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti. Po tom, ako bude daná spoločnosť klasifikovaná ako „strážca prístupu“, bude mať na splnenie nových povinností šesť mesiacov.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: V práve na opravu vidím aj riziká, udržiavať náhradné diely za každú cenu nemá zmysel

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Oprava …

Consent choices