rodina
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Do platnosti vstúpili nové práva na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom

Od utorka musia všetky členské štáty uplatňovať celoeurópske pravidlá na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov prijaté v roku 2019. V týchto pravidlách sa stanovujú minimálne normy pre otcovskú, rodičovskú a opatrovateľskú dovolenku a zavádzajú sa ďalšie práva, ako napríklad právo požiadať o flexibilné pracovné podmienky, ktoré pomôžu ľuďom rozvíjať ich kariéru a rodinný život bez toho, aby museli obetovať jedno z toho. Tieto práva, ktoré dopĺňajú existujúce práva na materskú dovolenku, boli dosiahnuté v rámci európskeho piliera sociálnych práv a sú kľúčovým míľnikom na ceste k budovaniu Únie rovnosti.

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom pre rodičov a opatrovateľov

Cieľom smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom je zvýšiť i) účasť žien na trhu práce a ii) využívanie dovolenky z rodinných dôvodov a pružných pracovných podmienok. Celkovo je miera zamestnanosti žien v EÚ o 10,8 percentuálneho bodu nižšia ako miera zamestnanosti mužov. Okrem toho pracuje len 68 % žien s opatrovateľskými povinnosťami v porovnaní s 81 % mužov s rovnakými povinnosťami. Smernica umožňuje pracovníkom dovolenku na starostlivosť o príbuzných, ktorí potrebujú podporu, a celkovo znamená, že rodičia a opatrovatelia môžu zosúladiť pracovný a súkromný život.

Otcovská dovolenka: Pracujúci otcovia majú v čase narodenia dieťaťa nárok na otcovskú dovolenku v trvaní najmenej 10 pracovných dní. Otcovská dovolenka musí byť kompenzovaná minimálne na úrovni nemocenskej dávky;
Rodičovská dovolenka: Každý rodič má nárok na najmenej štyri mesiace rodičovskej dovolenky, z ktorých dva mesiace sú platené a neprenosné. Rodičia môžu požiadať o čerpanie dovolenky flexibilnou formou, a to na plný úväzok, na čiastočný úväzok alebo po častiach;
Dovolenka opatrovateľov: Všetci pracovníci, ktorí poskytujú osobnú starostlivosť alebo podporu príbuznému alebo osobe žijúcej v spoločnej domácnosti, majú nárok na najmenej päť pracovných dní dovolenky pre opatrovateľov ročne;
Pružné pracovné podmienky: Všetci pracujúci rodičia s deťmi vo veku do osem rokov a všetci opatrovatelia majú právo požiadať o skrátenie pracovného času, pružný pracovný čas a flexibilitu miesta výkonu práce.

Ďalšie kroky

Ako uviedla predsedníčka von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach, Komisia zabezpečí úplnú implementáciu smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, ktorá pomôže prilákať viac žien na trh práce a pomôže v boji proti chudobe detí. Komisia bude podporovať členské štáty pri uplatňovaní nových pravidiel aj prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu+ s cieľom zlepšiť kvalitu a dostupnosť systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

Členské štáty sú povinné transponovať smernicu do vnútroštátneho práva do dnešného dňa. V ďalšom kroku Komisia posúdi úplnosť a súlad vnútroštátnych opatrení oznámených jednotlivými členskými štátmi a v prípade potreby prijme opatrenia.

Členovia kolégia uviedli

Podpredsedníčka Komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová uviedla: „Počas uplynulých dvoch rokov mnohí Európania podnikli kroky, aby sa zamerali na to, čo je pre nich skutočne dôležité. Vďaka väčšej flexibilite a novým právam im smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom poskytuje bezpečnostnú sieť, aby tak mohli robiť bez obáv. V celej EÚ majú teraz rodičia a opatrovatelia viac zaručenej dovolenky so spravodlivou kompenzáciou. Znamená to, že sa môžeme starať o ľudí, ktorých máme radi, bez toho, aby sme obetovali lásku k svojej práci.“

Podpredsedníčka Komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica: „Vďaka smernici o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom budú mať teraz občania EÚ viac času na starostlivosť o zraniteľných členov rodiny, ktorí ju potrebujú. Zavedenie dovolenky pre opatrovateľov je dôležitým krokom, ktorý dokazuje, že EÚ sa stará o svojich občanov vo všetkých fázach života. Ako spoločnosť sa musíme starať o starostlivosť. Nedávno sme videli, aké krehké môže byť zdravie a aká dôležitá je solidarita spoločnosti. Flexibilné pracovné podmienky a možnosť vziať si voľno, keď je to najviac potrebné, ukazujú, že EÚ je skutočnou solidárnou spoločnosťou. Kladieme základy pre vytvorenie moderného pracoviska vhodného pre občanov a všetkých členov rodiny.“

Viac..  Záujem o bezplatné cestovanie po EÚ bol obrovský, zo Slovenska uspela tretina žiadateľov

Komisárka pre rovnosť Helena Dalliová povedala: „Smernica EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom podporuje mužov a ženy, aby si lepšie rozdelili rodičovské a opatrovateľské povinnosti. Muži aj ženy si zaslúžia rovnakú možnosť čerpať rodičovskú a opatrovateľskú dovolenku, ako aj rovnaké príležitosti byť súčasťou trhu práce a prosperovať na ňom. Táto smernica dáva ľuďom nástroje na spravodlivé rozdelenie povinností v domácnosti a starostlivosti.“

Súvislosti

Smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom je výsledkom dlhoročnej práce Komisie, ktorej cieľom bolo povzbudiť členské štáty a Európsky parlament, aby zlepšili právne predpisy týkajúce sa dovolenky, ktorú majú rodičia k dispozícii, a po prvýkrát v právnych predpisoch EÚ zaviesť právo na dovolenku pre opatrovateľov. Komisia v roku 2008 prvýkrát predložila návrh na reformu starších právnych predpisov o materskej dovolenke, ktorý v roku 2015 stiahla po tom, ako rokovania uviazli na mŕtvom bode. S cieľom všeobecne riešiť nedostatočné zastúpenie žien na trhu práce bolo právo na vhodnú dovolenku, flexibilné pracovné podmienky a prístup k opatrovateľským službám zakotvené v zásade 9 európskeho piliera sociálnych práv, ktoré spoločne vyhlásili Európsky parlament, Rada v mene všetkých členských štátov a Komisia v Göteborgu v novembri 2017. Smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom je jedným z opatrení akčného plánu Európskeho piliera sociálnych práv na ďalšie vykonávanie zásad piliera. Návrh smernice bol prijatý 13. júna 2019 a členské štáty mali tri roky do 2. augusta na jej implementáciu do vnútroštátneho práva. Nové pravidlá dopĺňajú práva vyplývajúce zo smernice 92/85 o tehotných pracovníčkach, podľa ktorej majú ženy právo na minimálne 14 týždňov materskej dovolenky, pričom najmenej dva týždne sú povinné. Materská dovolenka je kompenzovaná minimálne na úrovni vnútroštátnych nemocenských dávok.

Ide to ruka v ruke aj so smernicou o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach, ktorú museli členské štáty transponovať do vnútroštátneho práva do 1. augusta (tlačová správa). Smernicou sa aktualizujú a rozširujú práva 182 miliónov pracovníkov v EÚ, pričom sa rieši najmä nedostatočná ochrana pracovníkov na neistejších pracovných miestach a zároveň sa obmedzuje zaťaženie zamestnávateľov a zachováva sa flexibilita pri prispôsobovaní sa meniacim sa podmienkam na trhu práce.

O mam

Consent choices