zdravie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Zdravotná únia: silnejšia reakcia EÚ na núdzové situácie vo verejnom zdraví

Europarlament schválil nové opatrenia na posilnenie schopnosti EÚ zamedziť šíreniu prenosných ochorení a kontrolovať ho a riešiť prípady cezhraničného ohrozenia zdravia.

Poslanci schválili dohodu dosiahnutú s Radou o rozšírení mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) pomerom hlasov 542 za, 43 proti a 9 sa zdržalo hlasovania. Cieľom novej legislatívy je posilniť schopnosť EÚ v oblasti prevencie, pripravenosti a riadenia prípadných budúcich epidémií.

Centrum bude spolupracovať s Európskou komisiou, vnútroštátnymi orgánmi, orgánmi EÚ a medzinárodnými organizáciami s cieľom zabezpečiť, aby ich aktivity boli vo vzájomnom súlade a zároveň sa vhodne dopĺňali. Okrem toho bude koordinovať štandardizáciu postupov pri zbere a overovaní údajov, ako aj analýzu a šírenie údajov na úrovni EÚ tak, aby malo vždy k dispozícii aktuálne a porovnateľné dáta.

Okrem toho bude ECDC dôsledne monitorovať schopnosť vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti pri odhaľovaní, prevencii, kontrole prenosných ochorení a boji proti nim, identifikuje prípadné nedostatky a vydá vedecky podložené odporúčania.

Plánovanie prevencie, pripravenosti a reakcie

Poslanci tiež schválili dohodu o sérii opatrení, vďaka ktorým bude môcť EÚ lepšie predvídať závažné cezhraničné ohrozenia zdravia a náležite na ne reagovať. Za schválenie dohody hlasovalo 544 poslancov, 50 bolo proti a 10 sa zdržalo hlasovania.

Nové pravidlá zahŕňajú lepšie plánovanie prevencie, pripravenosti a reakcie tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Komisia bude mať právomoc formálne vyhlásiť núdzový stav v oblasti verejného zdravia na úrovni EÚ, čím sa posilní spolupráca v rámci EÚ a umožní sa včasné vypracovanie zdravotníckych protiopatrení a vytvorenie zdravotníckych zásob.

Nové právne predpisy tiež objasňujú postupy pre spoločné obstarávanie liekov a zdravotníckych pomôcok a obmedzujú súbežné obstarávanie a rokovanie zúčastnených krajín v prípade výrobkov nakupovaných spoločne na úrovni EÚ.

Vyhlásenia spravodajkýň

Spravodajkyňa Joanna Kopcińská (ECR, PL) uviedla: „ECDC vydá odporúčania na posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti. Bude tiež zohrávať významnú úlohu pri vývoji zdravotných ukazovateľov, ktoré pomôžu zvládať hrozby prenosných ochorení a súvisiace problémy v oblasti verejného zdravia a reagovať na ne. Centrum bude lepšie vybavené na poskytovanie spoľahlivých a nezávislých odborných vedeckých posudkov, ako aj na podporu opatrení na prevenciu, prípravu a reakciu na cezhraničné ohrozenia zdravia.“

„Tieto právne predpisy sú jasnou odpoveďou na požiadavku 74 % európskych občanov, ktorí si želajú väčšie zapojenie Európy do krízového riadenia. Európsku zdravotnú úniu budujeme krok za krokom. V tomto projekte budeme pokračovať a hovoriť o ňom aj v rámci konventu, ktorý zreviduje európske zmluvy“, uviedla v tejto súvislosti spravodajkyňa Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR).

Ďalší postup

Po záverečnom hlasovaní v pléne bude musieť návrh predpisov formálne schváliť aj Rada (ministrov) EÚ. Krátko nato budú zverejnené v Úradnom vestníku EÚ.

Súvislosti

V rámci budovania európskej zdravotnej únie navrhla Komisia 11. novembra 2020 nový rámec zdravotnej bezpečnosti vychádzajúci zo skúseností s riešením pandémie ochorenia COVID-19. Balík obsahuje tri právne predpisy: posilnenie úlohy Európskej liekovej agentúryrozšírenie mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a návrh nariadenia o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Prostredníctvom rozšírenia mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb má byť posilnená schopnosť vzájomnej koordinácie v prípade budúcich cezhraničných zdravotných kríz. Tieto snahy nadväzujú na prijaté závery Konferencie o budúcnosti Európy. V nich boli definované požiadavky na väčšiu angažovanosť Únie v oblasti zdravotníctva. Pandémia nám totiž jednoznačne ukázala potrebu posilnenia schopností v oblasti prevencie pri ochrane zdravia ľudí. Potvrdená bola aj nevyhnutnosť ďalšieho rozvoja spolupráce medzi členskými štátmi. To sa týka zberu a vzájomnej výmeny údajov, monitorovania, či zavedenia jasných pravidiel pre spoločné obstarávanie liekov a zdravotných pomôcok. Vytváranie zdravotnej únie pritom nemá prenášať kompetencie z jednotlivých krajín na európsku úroveň, no má prispieť k prehlbovaniu solidarity. V prípade Slovenska by to bolo osožné už dnes, keď vďaka ignorancii súčasnej vlády dávajú výpovede tisíce zdravotníkov, čím dochádza k ohrozeniu poskytovania samotnej základnej zdravotnej starostlivosti.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Skúsenosti z pandémie odhalili nedostatky v zdravotných systémoch EÚ. Budem hlasovať za posilnenie zdravotnej únie a podporím tak nové riešenia, ktoré členským štátom umožnia efektívnejšie riešiť budúce závažné cezhraničné ohrozenia zdravia, napríklad zavedením jasnejších pravidiel pre spoločné obstarávanie liekov a zdravotníckych pomôcok. Rozšírením mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb bude EÚ lepšie pripravená a schopná koordinovať reakciu na budúce zdravotné krízy aj na Slovensku.“

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Chcem dúfať, že týmto rozšírením mandátu pôsobnosti Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb budú Európska únia a jej členské štáty konečne lepšie pripravené na zvládanie možných budúcich zdravotných epidémií a pandémií. Podmienkou ale musí byť zachovanie dostatočných kompetencií na strane štátov v kritických rozhodovacích oblastiach. V prijatej legislatíve ide najmä o zlepšenie koordinácie postupov štátov, prevenciu cezhraničného šírenia chorôb a schopnosť komunikovať potrebné dáta. Ja by som privítal, ak by sme na úrovni EÚ viac koordinovali aj manažovanie neprenosných chorôb, ako sú kardiovaskulárne, onkologické a autoimunitné ochorenia, pri ktorých liečení sú v jednotlivých štátoch obrovské rozdiely v úspešnosti.“

Viac..  Členské štáty, Komisia a Parlament sa dohodli na podobe Európskeho preukazu ZŤP

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Koronakríza nám ukázala, že na zdravotnícke krízy nie sme pripravení. Ani ako krajiny, ani ako Únia. Zároveň sme však práve vďaka spolupráci v prvých týždňoch dokázali zaobstarať nevyhnutné potreby a teraz aj vyvinúť a nakúpiť vakcíny skôr, ako väčšina sveta. Ak chceme teda budúce krízy zvládnuť, potrebujeme aktívne spolupracovať s ostatnými členskými krajinami, a zbavovať sa našej závislosti na tretích krajinách. Podporujem aj snahy o vyrovnanie rozdielov v zdravotníckej starostlivosti naprieč krajinami EÚ. Nemôžeme si totiž dovoliť, aby sa niektorí ľudia cítili ako občianky a občania druhej kategórie. Pri zdravotnej starostlivosti platí, že potrebujeme viacej únie, nie menej.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Rozširovanie kompetencií EÚ v zdravotníctve malo začať analýzou dopadov, ako aj analýzou príčin problémov v tomto sektore. Žiaľ, Komisia prichádza s ďalšou centralizáciou a navyšovaním rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a vytváraním nových inštitúcií bez analýz vplyvov. Aby zdravotnícka únia fungovala, potrebujeme hlbšiu a odbornejšiu debatu o rozdelení kompetencií medzi členskými štátmi a EÚ, ako aj o tom, aké výsledky má nová regulácia priniesť. Podľa mňa by bolo dobrým krokom k Európskej zdravotnej únii významne uľahčiť prístup občanov k liečbe hradenej z verejného poistenia aj v iných členských štátoch EÚ.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Prijatie ďalších súčastí Európskej zdravotnej únie nám umožní lepšiu koordináciu a prípravu na podobné ohrozenia verejného zdravia, aké sme zažili počas pandémie Covid-19. Myslím si, že posilnená asistencia pre členské štáty, efektívnejší systém dohľadu a včasného varovania nám umožní posilniť spoluprácu v oblasti ochrany zdravia, a to za súčasného zachovania rozdelenia kompetencií medzi EÚ a členskými štátmi.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Tak ako v iných oblastiach, ani v oblasti zdravia, dnes nie je možné fungovať izolovane. Pandémia Covid-19 poukázala na opodstatnenosť a dôležitosť užšej spolupráce a efektívnej koordinácie medzi členskými štátmi EÚ v riešení zdravotných kríz. Je preto nevyhnutné v tom napredovať, zlepšiť pripravenosť zdravotných systémov na zdolávanie podobných výziev, rešpektujúc princíp subsidiarity.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Pandémia, ktorá prebehla v Európe a vo svete nevyhnutne poukazuje na to, že je potrebná užšia spolupráca jednotlivých národných štátov v boji s takýmto neduhom ale predovšetkým v dôslednej prevencií. Javí sa nevyhnutné aby Európska únia dôsledne koordinovala postup národných štátov, pretože len individuálne riešenie takýchto problémov, pokiaľ by malo byť ponechané na národne štáty, vyvolalo by akýsi chaos, čo by nebolo na prospech problému prospešné. Na druhej strane je potrebné brať do úvahy individuálne podmienky toho-ktorého štátu, predovšetkým s liekovou politikou.“

Michal Šimečka (RE, SK) uviedol: „Krízy nestačí prekonať, je dôležité sa z nich aj poučiť. Preto som rád, že popri riešení energetickej krízy podnikáme aj kroky na zabránenie chaosu, aký sme videli v Únii na začiatku pandémie koronavírusu – či už zavedením jasnejších pravidiel pre spoločné obstarávanie liekov a zdravotníckych pomôcok alebo zberom včasných a navzájom porovnateľných dát. Viac kompetencií pre Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb ukazuje posilnenú dôveru medzi členskými štátmi – a to je dobrá správa pre každého, komu záleží na budúcnosti EÚ.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Pandémia Covid-19 nám ukázala, že musíme posilniť pripravenosť a schopnosť koordinovať reakciu na možné budúce zdravotné krízy. Práve rozšírením mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) chceme zabezpečiť lepšiu organizáciu v oblastiach dohľadu, včasného varovania, pripravenosti a reakcie. V našej strane európskych ľudovcov kladieme vysoký dôraz na digitálny pokrok, preto potrebujeme, aby agenda ECDC zahŕňala aj vývoj digitálnych platforiem pre epidemiologický dohľad.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Koronakríza nám ukázala, že žiadna krajina nemôže bojovať proti celosvetovej pandémii sama. Sme nepopierateľne silnejší spoločne, ale musíme byť schopní rýchlo a efektívne aktivovať dostupné nástroje na boj proti krízam podobného rozsahu. V Európskej únii teraz potrebujeme využiť túto skúsenosť na zavedenie účinného systému zdravotnej únie a byť ešte lepšie pripravení na krízy budúcnosti a ochranu zdravia občanov Európskej únie.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Európska zdravotná únia: zaviedli nový rámec EÚ pre zdravotnú bezpečnosť

Od minulého týždňa sú oficiálne vytvorené základné prvky Európskej únie v oblasti zdravia. Patria sem …

Consent choices