Foto: Twitter Policie ČR

Európska únia ponúka pomocnú ruku pri riešení nelegálnej migrácie

V tejto správe sa predstavuje kľúčový vývoj v oblasti migrácie a azylu a hodnotí pokrok, ktorý sa v uplynulom roku dosiahol v rámci Nového paktu o migrácii a azyle. Identifikujú sa v nej kľúčové výzvy pred ktorými stojíme a zdôrazňuje sa potreba ďalších krokov smerom k zodpovednému a spravodlivému systému riadenia migrácie v EÚ.

Európska únia čelila v minulom roku viacerým výzvam – počnúc vojnou Ruska proti Ukrajine, ktorá spôsobila najväčšie nútené vysídľovanie ľudí v Európe od druhej svetovej vojny, cez inštrumentalizáciu migrácie na politické účely bieloruským režimom, až po pandémiu a bezprecedentné cestovné obmedzenia, pričom to všetko spolu s pokračujúcim a dokonca rastúcim tlakom na tradičné migračné trasy malo vážne dôsledky pre migráciu, azyl a riadenie hraníc. EÚ sa v každej situácii ukázala ako schopná rýchlo reagovať s konkrétnou solidaritou a účinnou koordináciou. Tento vývoj je však aj jasnou pripomienkou, že sú potrebné štrukturálne reformy azylového a migračného systému EÚ, aby EÚ mohla zvládať krízové situácie a riešiť dlhodobejšie trendy.

Podpredseda Schinas uviedol: „EÚ preukázala spoločnú silu a kolektívnu politickú vôľu konať rýchlo a rozhodne v situáciách, keď je konfrontovaná s dramatickými udalosťami, ktoré majú veľký vplyv na migráciu, azyl a riadenie hraníc. Mimo EÚ môžu rozhodné a jednotné opatrenia EÚ priniesť pozoruhodné výsledky. Solidarita, ktorú sme prejavili voči Ukrajincom, sa musí v rámci EÚ prejavovať aj naďalej v našej diskusii o migrácii a musí byť inšpiráciou pre naše budúce kroky.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová dodala: „Pred nadchádzajúcim zasadnutím Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci Komisia predkladá túto správu, v ktorej sa jasne zdôrazňuje naliehavá potreba europeizácie migračnej politiky. Ako ukázala reakcia migrácie na nelegálnu inváziu na Ukrajinu, spoločná európska reakcia funguje. Potvrdili by to viac ako štyri milióny Ukrajincov, ktorým bola poskytnutá praktická a zmysluplná pomoc. Účinné kontroly na vonkajších hraniciach pri súčasnom dodržiavaní základných práv, pomoci ľuďom v núdzi a starostlivosti o dlhodobé potreby našej pracovnej sily si vyžadujú, aby členské štáty uznali, že pokrok v oblasti migračnej politiky môžeme dosiahnuť iba spoluprácou.“

Prehľad situácie

Komisia naďalej monitoruje vývoj na hlavných migračných trasách:

 • Naďalej je najčastejšie využívaná trasa cez centrálne Stredozemie. Takmer všetky príchody smerovali do Talianska, pričom Malta zaznamenala výrazný pokles.
 • Počet neregulárnych príchodov po trase cez východné Stredozemie sa v porovnaní s rokom 2021 zdvojnásobil, a to najmä v dôsledku zvýšeného migračného tlaku na Cypre, a v súčasnosti predstavuje približne 60 % príchodov po tejto trase.
 • Na trase cez západné Stredozemie/atlantickej trase zostávajú Alžírsko a Maroko/západná Sahara hlavnými krajinami odchodov do pevninského Španielska a na Kanárske ostrovy.
 • Na západobalkánskej trase bolo v prvých ôsmich mesiacoch roka 2022 odhalených viac ako 86 000 neregulárnych prekročení hraníc, čo je takmer trikrát viac ako v roku 2021 a viac ako desaťnásobok celkového počtu v rovnakom období v roku 2019. Vzhľadom na prudký nárast počtu prichádzajúcich migrantov Komisia monitoruje situáciu prostredníctvom siete Blueprint so zvýšenou ostražitosťou a zintenzívňuje spoluprácu s partnermi na západnom Balkáne, ako aj s najviac postihnutými členskými štátmi EÚ s cieľom riešiť túto situáciu.
 • Situácia na východnej hranici s Bieloruskom je naďalej stabilná, pričom počet neregulárnych prekročení hraníc je výrazne nižší ako na vrchole krízy inštrumentalizácie v roku 2021.

Hlavné zistenia správy

V dnešnej správe sa hodnotí dosiahnutý pokrok a kľúčový vývoj v oblasti migrácie a azylu za posledný rok, pričom sa zdôrazňuje najmä:

 • Bezprecedentná solidarita EÚ s Ukrajinou: Európa vôbec prvou aktiváciou smernice o dočasnej ochrane bezprecedentne privítala milióny ľudí, ktorí utekajú pred útočnou vojnou Ruska proti Ukrajine; zriadila sa platforma solidarity a vykonával sa desaťbodový plán koordinovanej európskej reakcie (pozri informačný prehľad).
 • Silné riadenie vonkajších hraníc: Ako hlavná súčasť prístupu paktu sa veľký dôraz kládol na zabezpečenie riadenia vonkajších hraníc zavádzaním novej architektúry a interoperability IT; podnikli sa dôležité kroky pri zriaďovaní spoločného systému EÚ pre návrat, medzi ktoré patrí aj vymenovanie koordinátora pre návrat a presadzovala sa strategická a štruktúrovaná vízová politika.
 • Spolupráca s medzinárodnými partnermi: V uplynulom roku EÚ zintenzívnila svoje úsilie o vzájomne prospešnú spoluprácu v oblasti migrácie. EÚ je vedúcim globálnym aktérom a darcom, pokiaľ ide o zlepšovanie ochrany a pomoci násilne vysídleným osobám a ich hostiteľom, záchranu životov a kladenie základov pre trvalé riešenia. Zároveň sa dosiahol pokrok pri riešení otázok návratov, readmisie, riadenia hraníc a prevádzačských sietí v partnerstvách s kľúčovými tretími krajinami, ktoré odrážajú rovnováhu medzi ich potrebami a záujmami EÚ.
 • Boj proti hybridným hrozbám: Včasná, rozhodná a jednotná komunikácia EÚ s partnermi môže priniesť pôsobivé výsledky, o čom svedčí reakcia na zneužívanie migrantov bieloruským režimom.  Komisia spolupracovala s krajinami pôvodu a tranzitu, ako aj s leteckými spoločnosťami a orgánmi civilného letectva na vytvorení koalície na boj proti tomuto hybridnému útoku.
Viac..  Komisia víta prelomovú dohodu o prísnejších pravidlách boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Nový pakt o migrácii a azyle

Inštitúcie EÚ sú na dobrej ceste k pokroku v súvislosti s Novým paktom o migrácii a azyle, ktorý podporujú aj predsedníctva Rady a Európsky parlament. Pakt ponúka komplexný prístup, ktorý je potrebný na zabezpečenie účinného a humánneho riadenia migrácie.  Agentúra EÚ pre azyl, ktorá je nástupcom Európskeho podporného úradu pre azyl, zintenzívnila svoju činnosť v januári 2022, keď nadobudlo účinnosť nariadenie, ktorým sa agentúra zriaďuje.

Predsedníctvo na neformálnom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci 3. februára 2022 navrhlo postupný prístup, ktorý by mal v konečnom dôsledku viesť ku komplexnej európskej migračnej, pohraničnej a azylovej politike. V máji 2022 nastúpil v Komisii do funkcie koordinátor pre návrat, aby podporil súdržnejší a účinnejší prístup k návratom.

V júni 2022 sa členské štáty počas francúzskeho predsedníctva dohodli na mandátoch na rokovania o nariadení o preverovaní a nariadení o systéme Eurodac. Ide o kľúčové návrhy na lepšie a účinnejšie postupy na pomoc pri riešení neregulárnej migrácie, zlepšenie návratov a lepšiu podporu azylového systému.

V júni 2022 sme uvítali aj politickú dohodu členských štátov v Rade o začatí vykonávania dobrovoľného mechanizmu solidarity. Tým sa zabezpečí, že krajiny s dostupnými prijímacími kapacitami vyjadria svoju solidaritu tým, že privítajú ľudí. Mechanizmus sa už vykonáva a prvé premiestnenie sa už uskutočnilo.

Komisia uvítala politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou uzavretú 7. septembra. Teraz máme spoločný plán pre spoločný európsky azylový systém a pakt o migrácii a azyle.  Podrobné informácie sú uvedené v správe.

Ďalšie kroky

Minulý rok sa preukázala schopnosť EÚ konať ako Únia odhodlania a solidarity s cieľom riešiť neustále sa meniace výzvy a príležitosti, ktoré migrácia nášmu kontinentu prináša.

Komisia ako ďalšie kľúčové kroky vyzýva členské štáty, aby vykonávali dobrovoľný mechanizmus solidarity, a Parlament a Radu,

 • aby vykonali spoločný plán s cieľom prijať všetky predložené návrhy paktu do marca 2024. Komisia predloží túto správu na nadchádzajúcom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci, na ktorom sa bude rokovať o ďalších krokoch pri vykonávaní plánu,
 • aby urýchlene prijali svoje pozície ku všetkým prerokúvaným návrhom,
 • aby urýchlene pokročili v rokovaniach o balíku opatrení v oblasti zručností a talentov (prepracované znenie smernice o osobách s dlhodobým pobytom a prepracované znenie smernice o jednotnom povolení).

Komisia bude naďalej podporovať toto úsilie a vychádzať z ďalších aspektov zdôraznených v tejto správe.

Súvislosti

Nový pakt o migrácii a azyle je kľúčovou súčasťou plnenia záväzku predsedníčky von der Leyenovej v jej politických usmerneniach. Prvá správa o migrácii a azyle bola prijatá v septembri 2021. Druhá správa sa týka všetkých aspektov riadenia migrácie a štrukturálnej reformy legislatívneho rámca. Predstavuje aj reakciu EÚ na ruskú inváziu na Ukrajinu, zameranú na privítanie tých, ktorí utiekli pred vojnou a praktické uplatnenie práva na dočasnú migráciu v EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Revízia európskeho rozpočtu prinesie viac peňazí aj na boj s nelegálnou migráciou

Poslanci Európskeho parlamentu na dnešnom plenárnom zasadnutí diskutovali s predsedníčkou Komisie a predsedom Rady o …

Consent choices