schengen
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko sú pripravené naplno fungovať v schengenskom priestore

Komisia vyzýva Radu, aby bezodkladne prijala potrebné rozhodnutia, ktoré umožnia Bulharsku, Rumunsku a Chorvátsku plnohodnotnú účasť v schengenskom priestore. V aktuálnom oznámení Komisia vyhodnotila výsledky týchto troch členských štátov pri uplatňovaní schengenských pravidiel ako veľmi dobré.

Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko už roky významne prispievajú k dobrému fungovaniu schengenského priestoru, čo sa preukázalo počas pandémie a najnovšie aj v súvislosti s bezprecedentnými dôsledkami vojny na Ukrajine. Hoci tieto tri členské štáty sú už schengenskými pravidlami čiastočne viazané, kontroly ich vnútorných hraníc neboli zrušené, a teda nepožívajú všetky výhody vyplývajúce zo schengenského priestoru. Keďže splnili požadované podmienky, mali by sa stať plnohodnotnými členmi priestoru bez kontroly vnútorných hraníc.

Rozšírenie schengenského priestoru umožní, aby Európa bola bezpečnejšia (posilní sa ochrana našich spoločných vonkajších hraníc a účinná policajná spolupráca), prosperujúcejšia (zamedzí sa stratám času na hraniciach a uľahčia sa kontakty medzi ľuďmi a podnikmi) a atraktívnejšia (najväčší spoločný priestor na svete bez kontroly vnútorných hraníc sa výrazne zväčší).

Bulharsko zaviedlo dôkladné riadenie hraníc s účinným hraničným dozorom a systematickými hraničnými kontrolami. Boj proti cezhraničnej trestnej činnosti pokladá za prioritu a zapája sa do medzinárodnej policajnej spolupráce vrátane spolupráce s Europolom. Má dobre zavedený schengenský informačný systém. Bulharsko takisto preukázalo, že má funkčné štruktúry na kontrolu dodržiavania základných práv, ktoré zaručujú prístup k medzinárodnej ochrane a rešpektovanie zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

Rumunsko vykonáva kvalitné a dôkladné riadenie hraníc vrátane hraničného dozoru a systematických hraničných kontrol a zapája sa do medzinárodnej policajnej spolupráce. Aktívne bojuje predovšetkým proti neregulárnej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi. Má dobre zavedený schengenský informačný systém. Pokiaľ ide o dodržiavanie základných práv, Rumunsko má zavedené účinné štruktúry na zaručenie prístupu k medzinárodnej ochrane a dodržiavanie zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

Bulharsko a Rumunsko v roku 2011 úspešne ukončili proces schengenského hodnotenia. Aj keď Rada uznala ukončenie procesu hodnotenia v dvoch samostatných záveroch, o zrušení vnútorných hraníc neprijala žiadne rozhodnutie viac než 11 rokov. Vzhľadom na čas, ktorý uplynul od roku 2011, vydali Bulharsko a Rumunsko v marci 2022 vyhlásenie určené Rade, ktorého cieľom bolo zohľadniť vývoj schengenských pravidiel a posilniť vzájomnú dôveru. Bulharsko a Rumunsko vyzvali skupinu expertov zriadenú na dobrovoľnom základe pod koordináciou Komisie, aby preskúmala uplatňovanie najnovšieho vývoja schengenských pravidiel.

Táto dobrovoľná vyšetrovacia misia v októbri 2022 potvrdila, že Bulharsko a Rumunsko nielen pokračovali v zavádzaní nových pravidiel a nástrojov, ale zároveň po všetkých stránkach významne posilnili celkové uplatňovanie schengenských predpisov. Okrem toho sa ukázalo, že tieto dve krajiny majú pri vykonávaní schengenských pravidiel vzorové výsledky.

Rada v decembri 2021 potvrdila, že Chorvátsko splnilo všetky požadované podmienky na pristúpenie k schengenskému priestoru bez kontroly vnútorných hraníc. Hodnotenie prebiehalo od roku 2016 do roku 2020. Jeho súčasťou v roku 2020 bolo cielené overenie na mieste, ktoré potvrdilo správne vykonávanie opatrení riadenia vonkajších hraníc. Chorvátsko vynaložilo značné úsilie, aby kontroly vonkajších hraníc boli v súlade s povinnosťami týkajúcimi sa základných práv. Konkrétne v júni 2021 zriadilo nezávislý monitorovací mechanizmus, ktorý zabezpečuje nezávislé monitorovanie ľudských práv pri operáciách súvisiacich s hranicami, migrantmi a žiadateľmi o azyl. Do tohto mechanizmu sú priamo zapojené chorvátske subjekty a riadi ho nezávislý poradný výbor. Chorvátsko bolo prvým členským štátom, ktorý takýto mechanizmus zaviedol. Dňa 4. novembra 2022 bola podpísaná nová dohoda o predĺžení a posilnení tohto mechanizmu. V nej sa v plnej miere zohľadnili všetky odporúčania, ktoré poradný výbor vydal 27. októbra 2022.

Ďalšie kroky

Viac..  Maďarsko považuje postup EÚ voči Gruzínsku za nespravodlivý

Pod vedením českého predsedníctva bude Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci 8. decembra hlasovať o plnohodnotnej účasti Bulharska, Rumunska a Chorvátska v schengenskom priestore bez kontroly vnútorných hraníc.

Súvislosti

Schengen je najväčší priestor voľného pohybu na svete, ktorý v súčasnosti zahŕňa 22 krajín EÚ (Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Českú republiku, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Maltu, Poľsko, Slovensko a Slovinsko), ako aj 4 pridružené krajiny mimo EÚ (Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko). Írsko si zachováva výnimku zo zrušenia kontroly vnútorných hraníc.

Krajiny, ktoré sa chcú pripojiť k schengenskému priestoru, sa musia podrobiť sérii schengenských hodnotení, ktoré majú za cieľ potvrdiť, či spĺňajú podmienky potrebné na uplatňovanie schengenských pravidiel. Po tom, ako schengenské hodnotenia potvrdia pripravenosť členského štátu pripojiť sa k priestoru bez kontroly vnútorných hraníc, je ešte potrebné jednomyseľné schválenie všetkými ostatnými členskými štátmi, ktoré uplatňujú schengenské acquis v plnom rozsahu. Svoj súhlas musí udeliť aj Európsky parlament.

Ten vydal 10. novembra 2022 kladné stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o úplnom uplatňovaní schengenského acquis v Chorvátsku. Dňa 18. októbra 2022 prijal uznesenie, v ktorom vyzval Radu, aby umožnila Rumunsku a Bulharsku pristúpiť k schengenskému priestoru.

Ďalšie informácie

Oznámenie o posilnení schengenského priestoru s plnou účasťou Bulharska, Rumunska a Chorvátska v priestore bez kontroly vnútorných hraníc

Správa dobrovoľnej misie v Bulharsku a Rumunsku na zistenie potrebných skutočností o uplatňovaní schengenského acquis a jeho prvkov vyvinutých od roku 2011

Oznámenie o overení úplného uplatňovania schengenského acquis Chorvátskom

Závery Rady o ukončení postupu hodnotenia stavu pripravenosti Rumunska na vykonávanie všetkých ustanovení schengenského acquis

Závery Rady o splnení podmienok nevyhnutných na úplné uplatňovanie schengenského acquis v Chorvátsku

Proces pristúpenia k EÚ – krok za krokom

Uznesenie Európskeho parlamentu o pristúpení Bulharska a Rumunska k schengenskému priestoru

O mam

Odporúčame pozrieť

viza

EK žiada od Poľska vysvetlenie o vydávaní nelegálnych schengenských víz

Európska komisia (EK) v stredu vyzvala Poľsko, aby do dvoch týždňov poskytlo „vysvetlenia“ v súvislosti …

Consent choices