polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK schválila strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky

Európska komisia schválila strategické plány SPP Česka a Slovenska. Nová spoločná poľnohospodárska politika (SPP), ktorá sa má začať uplatňovať 1. januára 2023, má formovať prechod na udržateľné, odolné a moderné európske poľnohospodárstvo. V rámci reformovanej politiky budú finančné prostriedky spravodlivejšie rozdelené medzi poľnohospodárske podniky s dôrazom na malé a stredné podniky, ako aj na mladých poľnohospodárov. Okrem toho budú poľnohospodári podporovaní pri zavádzaní inovácií, od presného poľnohospodárstva až po agroekologické výrobné metódy. Podporou konkrétnych opatrení v týchto a ďalších oblastiach sa nová SPP môže stať základom potravinovej bezpečnosti a poľnohospodárskych spoločenstiev v Európskej únii.

Nová SPP zahŕňa účinnejší a efektívnejší spôsob práce. Krajiny EÚ budú realizovať národné strategické plány SPP, ktoré budú kombinovať financovanie podpory príjmov, rozvoja vidieka a sektorových programov. Pri navrhovaní strategického plánu SPP si každý členský štát vybral zo širokej škály intervencií na úrovni EÚ, pričom ich prispôsobil a zameral na svoje špecifické potreby a miestne podmienky. Komisia posudzovala, či je každý plán zameraný na desať kľúčových cieľov SPP, ktoré sa dotýkajú spoločných environmentálnych, sociálnych a hospodárskych výziev. Plány musia byť v súlade s právnymi predpismi EÚ a mali by tiež prispievať k cieľom EÚ v oblasti klímy a životného prostredia, ako je stanovené v stratégiách Komisie Farm to Fork a Biodiversity.

Na SPP sa v období rokov 2023 – 27 vyčlení 270 miliárd EUR z finančných prostriedkov EÚ. oba dnes schválené plány predstavujú celkový rozpočet EÚ vo výške 8,9 miliardy EUR, z toho 5,6 miliardy EUR pre Česko a 3,3 miliardy EUR pre Slovensko. Z celkového rozpočtu EÚ pre tieto dve krajiny budú 3 miliardy eur určené na environmentálne a klimatické ciele a ekologické programy a viac ako 200 miliónov eur pre mladých poľnohospodárov.

Kľúčovým cieľom plánu pre Česko je spravodlivejšie rozdelenie a efektívnejšie zacielenie podpory príjmov. Poľnohospodárske podniky budú dostávať redistributívnu podporu na prvých 150 hektárov s cieľom zlepšiť ziskovosť malých a stredných poľnohospodárskych podnikov. Približne 54 % českých poľnohospodárskych podnikov dostane aj dodatočnú podporu pre odvetvia, ktoré majú špecifické ťažkosti, ako napríklad sektor mlieka a hovädzieho mäsa. Pokiaľ ide o environmentálne priority, dôraz sa kladie na ochranu prírodných zdrojov a biodiverzity. Na viac ako 40 000 hektároch budú nasadené plochy neprodukčných plôch a metódy integrovanej produkcie obmedzujúce používanie pesticídov. Podľa českého plánu by sa mala poľnohospodárska plocha s podporou SPP pre ekologické poľnohospodárstvo do roku 2027 zvýšiť zo súčasných 16 % na 21 %. Napokon, SPP bude investovať do vidieckych oblastí s cieľom spomaliť vyľudňovanie a posilniť zamestnanosť na vidieku. Očakáva sa, že vďaka financovaniu SPP vznikne viac ako 1700 pracovných miest.

Viac..  Ivan Štefanec: Chcem silné Slovensko v bezpečnej Európe

Cieľom slovenského plánu je zvýšiť konkurencieschopnosť a odolnosť poľnohospodárskeho sektora a zároveň chrániť prírodné zdroje. Zavádza sa v ňom horná hranica priamych platieb na základe veľkosti poľnohospodárskeho podniku a redistributívna podpora pre malé a stredné podniky. Dodatočná ročná podpora vo výške 370 miliónov EUR pomôže slovenským poľnohospodárom v oblastiach s prírodnými obmedzeniami, keďže 61 % slovenskej poľnohospodárskej pôdy patrí do tejto kategórie. S pomocou podpory SPP má slovenský plán ambíciu mať do roku 2030 20 % poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej ekologicky. Okrem toho takmer 64 % dobytčích jednotiek bude využívať prostriedky EÚ na zníženie používania antibiotík a podporu vyšších noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Rozvoj vidieka je tiež dôležitou súčasťou slovenského plánu, keďže podporí vytvorenie 1 500 pracovných miest a 430 vidieckych podnikov. Napokon, viac ako 10 000 osôb bude mať prístup k poradenstvu a odbornej príprave, najmä v oblasti digitalizácie a udržateľného poľnohospodárstva.

Viac informácií o jednotlivých plánoch, ako aj rozpis ich rozpočtu na SPP nájdete v dokumentoch „v skratke“.

Súvislosti

Európska komisia predložila v roku 2018 návrh reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorým zaviedla nový spôsob práce na modernizáciu poľnohospodárskej politiky EÚ. Po rozsiahlych rokovaniach medzi Európskym parlamentom, Radou EÚ a Európskou komisiou sa dosiahla dohoda a nová SPP bola formálne prijatá 2. decembra 2021.

Termín stanovený spoluzákonodarcami pre členské štáty na predloženie strategického plánu SPP bol 1. január 2022. Po prijatí plánov Komisia zaslala všetkým členským štátom do 25. mája 2022 listy s pripomienkami. V súlade so zásadou transparentnosti boli uverejnené na webovej stránke Europa spolu s reakciami všetkých členských štátov. Následne sa obnovil štruktúrovaný dialóg medzi útvarmi Komisie a vnútroštátnymi orgánmi s cieľom vyriešiť zostávajúce otázky a dokončiť revidované plány SPP.

Česko a Slovensko predložili svoje prvé návrhy strategického plánu SPP 28. januára 2022, resp. 16. februára 2022 po konzultáciách so zainteresovanými stranami. Svoje revidované návrhy, v ktorých sa zaoberali pripomienkami Komisie, potom zaslali 3. novembra v prípade Česka a 4. novembra v prípade Slovenska.

Na to, aby bol každý plán schválený, musí byť úplný a v súlade s právnymi predpismi a dostatočne ambiciózny na to, aby splnil ciele SPP a záväzky EÚ v oblasti životného prostredia a klímy.

O mam

Odporúčame pozrieť

komisia

Neformálna konzultácia Strategického plánu SPP 2023 – 2027 rezortu pôdohospodárstva s EK

V súvislosti s prípravou Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) pre roky 2023 – …

Consent choices