Politika súdržnosti EÚ: 459 miliónov eur na spravodlivú klimatickú transformáciu na Slovensku

Komisia prijala plán spravodlivej transformácie územia pre Slovensko, v ktorom sa stanovuje stratégia investovania 459 miliónov eur pridelených tejto krajine z Fondu na spravodlivú transformáciu. Týmito finančnými prostriedkami sa podporí spravodlivý prechod ku klimatickej neutralite v najzraniteľnejších regiónoch Slovenska.

Fondom sa Slovensku pomôže do roku 2023 postupne ukončiť ťažbu uhlia a využívanie uhoľných elektrární. Podporí sa z neho najmä spravodlivá transformácia kovopriemyslu a chemického priemyslu v Hornonitrianskom regióne a Košickom Banskobystrickom kraji.

Trenčín/Hornonitriansky región: nové pracovné miesta a podpora energetickej efektívnosti

Trenčín/Hornonitriansky región je jedinou oblasťou, kde sa na Slovensku ťaží uhlie. Ťažba hnedého uhlia a jeho spaľovanie v elektrárni Nováky sa má do roku 2023 postupne ukončiť. FST pomôže vytvárať nové pracovné príležitosti pre pracovníkov v uhoľnom sektore, ich rodiny a mladých ľudí, ktorí chcú žiť a pracovať v danom regióne. Z fondu sa podporia aj opatrenia v prospech energetickej efektívnosti verejných budov a inovatívne riešenia v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

Košický kraj: nové zručnosti a nové pracovné miesta v zelených sektoroch

Tento kraj výrazne závisí od priemyselných sektorov produkujúcich veľmi vysoké emisie skleníkových plynov, a preto má najväčší potenciál dekarbonizácie na Slovensku. V oceliarskom priemysle treba vykonať technologické zmeny s cieľom pomôcť krajine dosiahnuť klimatické ciele. FST pomôže rekvalifikovať a zlepšiť zručnosti približne 2 400 pracovníkov v oceliarskom priemysle. Vďaka fondu sa takisto vytvoria nové pracovné príležitosti v zelených sektoroch, v sektore energie z obnoviteľných zdrojov, uskladňovania energie a modernizácie sietí diaľkového vykurovania, čo prinesie úspory energie.

Banskobystrický kraj: energetická efektívnosť a geotermálna energia

Banskobystrický kraj je jedným z najmenej rozvinutých na Slovensku, pričom viaceré okresy závisia od priemyselných sektorov s veľmi vysokými emisiami skleníkových plynov. FST pomôže so zvýšením energetickej efektívnosti vo verejných budovách a využívaním geotermálnych zdrojov energie, ako aj s celoživotným vzdelávaním pracovníkov a podporou odborných škôl.

Súvislosti

Z FST sa podporujú územia, ktoré pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo čelia osobitným výzvam. V plánoch spravodlivej transformácie územia sa tieto územia identifikujú na základe dialógu s Komisiou v rámci rokovaní o partnerských dohodách na roky 2021 – 2027 a súvisiacich programoch. Komisia schválila partnerskú dohodu so Slovenskom v júli 2022. V plánoch spravodlivej transformácie územia vypracovaných v úzkej spolupráci s miestnymi partnermi sa identifikujú výzvy na každom území, ako aj potreby rozvoja a ciele, ktoré sa majú splniť do roku 2030. Identifikujú sa v nich aj plánované opatrenia s osobitnými riadiacimi mechanizmami.

Viac..  Michal Wiezik: Pozrite sa, ako to vyzerá, keď medveďa stretne Wiezik s Balážom. VIDEO

Schválenie plánov spravodlivej transformácie územia otvára dvere cielenému financovaniu na základe ďalších dvoch pilierov Mechanizmu spravodlivej transformácie: schémy na spravodlivú transformáciu v rámci Programu InvestEU a úverového nástroja pre verejný sektor na spravodlivú transformáciu, v ktorom sa kombinujú granty Komisie s úvermi Európskej investičnej banky.

Mechanizmus spravodlivej transformácie je kľúčovým nástrojom, ktorým sa má zabezpečiť, aby sa prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo uskutočňoval spravodlivo a aby sa pritom na nikoho nezabudlo. Poskytuje cielenú podporu s cieľom pomôcť mobilizovať približne 55 miliárd eur v rokoch 2021 – 2027 v najviac zasiahnutých regiónoch.

Platforma pre spravodlivú transformáciu podporuje všetky zainteresované strany zapojené do spravodlivej transformácie a pomáha im vymieňať si skúsenosti a najlepšie postupy na urýchlenie spravodlivej transformácie.

Na žiadosť slovenských orgánov Komisia poskytla cielené technické odborné poradenstvo na prípravu ich plánu spravodlivej transformácie územia prostredníctvom Nástroja technickej podpory. Technickú podporu poskytuje aj pri vykonávaní daného plánu.

O mam

Odporúčame pozrieť

klima

EK odmení inovačné projekty v rámci klimatickej transformácie EÚ vyše 1 miliardou eur

Komisia podpísala dohody o grante vo výške 1,1 mld. eur na sedem veľkých projektov v …

Consent choices