rada
PHOTO: © European Union

Rada schválila pravidlá boja proti zahraničným subvenciám narúšajúcim hospodársku súťaž

Rada Európskej únie s konečnou platnosťou schválila nariadenie o zahraničných subvenciách. Nariadenie sa venuje narušeniam trhu spôsobeným subvenciami, ktoré tretie krajiny poskytujú spoločnostiam pôsobiacim na vnútornom trhu Európskej únie (EÚ). Stanovujú sa v ňom procesné pravidlá vyšetrovania týchto subvencií v súvislosti s veľkými koncentráciami a ponukami v rámci postupov rozsiahleho verejného obstarávania. Rada o tom informovala v pondelok na svojej internetovej stránke.

Cieľom nariadenia je spravodlivá hospodárska súťaž medzi všetkými spoločnosťami pôsobiacimi na vnútornom trhu. Subvencie poskytované členskými štátmi podliehajú v súčasnosti pravidlám o štátnej podpore, neexistuje však žiadny nástroj EÚ na kontrolu podobných subvencií poskytovaných krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ. V záujme riešenia tohto problému sa v nariadení stanovuje rámec, ktorý Európskej komisii umožní preskúmať akúkoľvek hospodársku činnosť na vnútornom trhu využívajúcu subvencie z krajiny mimo EÚ.

„Náš jednotný trh je základným kameňom hospodárskej prosperity pre všetkých občanov. Nové opatrenia umožnia EÚ vyšetrovať nekalé praktiky podporované niektorými krajinami mimo EÚ a predchádzať im. Vďaka tomu bude EÚ môcť zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž a rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti,“ uviedol český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela.

Viac..  Osem štátov vyzvalo EÚ, aby riešila rozdiely v nákladoch na potraviny v bloku

Spoločnosti budú musieť fúzie a akvizície oznámiť Komisii, ak má jedna zo zúčastnených strán obrat v EÚ najmenej 500 miliónov eur a zahraničný finančný príspevok predstavuje najmenej 50 miliónov eur. V prípade ponúk v rámci postupov verejného obstarávania je prahová hodnota pre verejné obstarávanie stanovená na najmenej 250 miliónov eur. Ak podnik nedodrží pravidlá oznamovania, bude Komisia môcť uložiť pokuty a preskúmať príslušnú transakciu tak, ako keby bola oznámená.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia

Komisia prijala revidované oznámenie o definícii trhu v prípadoch hospodárskej súťaže

Európska komisia prijala revidované oznámenie o definícii trhu (ďalej len „oznámenie“). Definícia trhu si vyžaduje určenie …

Consent choices