komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia predložila návrhy nových právnych predpisov o zúčtovaní, platobnej neschopnosti a kótovaní spoločností

Európska komisia predstavila návrh opatrení, ktorými hodlá dosiahnuť ďalšiu fázu rozvoja únie kapitálových trhov EÚ. Ich cieľom je:

 • zatraktívniť zúčtovacie služby EÚ a zvýšiť ich odolnosť, čím sa podporí otvorená strategická autonómia EÚ a zachová finančná stabilita,
 • harmonizovať v celej EÚ určité pravidlá týkajúce sa platobnej neschopnosti podnikov, čím sa zvýši ich efektívnosť a pomôžu podporiť cezhraničné investície,
 • prostredníctvom nového aktu o kótovaní zmierniť administratívnu záťaž spoločností všetkých veľkostí, najmä MSP, aby prostredníctvom kótovania na burzách získali lepší prístup k financovaniu z verejných zdrojov.

Zúčtovanie

Ak má únia kapitálových trhov náležite fungovať, EÚ potrebuje mať zavedené bezpečné, spoľahlivé a atraktívne postupy zúčtovania. Ak zúčtovanie nefunguje efektívne, následkom pre finančné inštitúcie, spoločnosti a investorov je vyššia miera rizika a vyššie náklady – ako to ukázala finančná kríza z roku 2008.

Opatrenia, ktoré boli navrhnuté: 

 • zatraktívnia naše zúčtovacie prostredie tak, že sa centrálnym protistranám – ktoré poskytujú zúčtovacie služby – umožní rýchlejšie a jednoduchšie rozširovať sortiment produktov, a tak, že sa účastníkom trhu EÚ poskytnú ďalšie motivačné faktory na to, aby zúčtovanie realizovali a svoju likviditu budovali práve v centrálnych protistranách EÚ,
 • pomôžu vybudovať bezpečný a odolný systém zúčtovania tak, že sa posilní rámec dohľadu EÚ nad centrálnymi protistranami a že sa vyvodí ponaučenie z nedávneho vývoja na trhoch s energiou, ktorý bol spôsobený ruskou agresiou voči Ukrajine. V tejto oblasti možno spomenúť napríklad zvýšenie transparentnosti výziev na dodatočné vyrovnanie tak, aby účastníci trhu (vrátane energetických spoločností) dokázali lepšie predvídať, kedy k nim dôjde,
 • znížia nadmernú expozíciu účastníkov trhu EÚ voči centrálnym protistranám v tretích krajinách, čo platí najmä v prípade tých derivátov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy označil za výrazne systémové. V dnešnom návrhu sa od všetkých relevantných účastníkov trhu vyžaduje, aby mali v centrálnych protistranách EÚ otvorené aktívne účty, prostredníctvom ktorých by zúčtovávali aspoň časť určitých systémových zmlúv o derivátoch. Zlepší sa tým riadenie rizík ohrozujúcich finančnú stabilitu v EÚ.

Platobná neschopnosť podnikov

Každý členský štát má zavedený iný režim platobnej neschopnosti. Pre cezhraničných investorov, ktorí musia pri posudzovaní investičnej príležitosti zvážiť 27 rôznych súborov pravidiel týkajúcich sa platobnej neschopnosti, to predstavuje nemalý problém.

Návrhom sa dosiahne nasledovné:

 • vo všetkých krajinách EÚ sa harmonizujú špecifické aspekty insolvenčných konaní. Patria sem napríklad pravidlá týkajúce sa:
  • opatrení, ktorých cieľom je zachovať konkurznú podstatu (t. j. zabrániť dlžníkom v takom konaní, ktoré by znížilo hodnotu, ktorú veritelia môžu získať),
  • veriteľských výborov, ktorých cieľom je zabezpečiť spravodlivé rozdelenie spätne získanej hodnoty medzi jednotlivých veriteľov,
  • insolvenčných konaní s vopred dohodnutým plánom reštrukturalizácie či predaja podniku (angl. „pre-pack“) a
  • povinnosti riaditeľov včas podať návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti, aby sa zabránilo poklesu hodnoty spoločnosti,
 • zavedie sa zjednodušený režim pre mikropodniky s cieľom znížiť náklady na ich likvidáciu a umožní sa, aby boli vlastníci spoločností oddlžení, čím sa im poskytne možnosť začať podnikať nanovo,
 • od členských štátov sa bude vyžadovať, aby vypracovali informačný prehľad, v ktorom zhrnú základné prvky svojich vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti platobnej neschopnosti s cieľom uľahčiť cezhraničným investorom rozhodovanie.
Viac..  Ivan Štefanec: Slovenským podnikateľom a farmárom dokážeme pomôcť z prostriedkov EÚ

Tieto opatrenia podporia cezhraničné investovanie na celom jednotnom trhu, znížia kapitálové náklady spoločností a v konečnom dôsledku prispejú k dobudovaniu únie kapitálových trhov EÚ. Celkovo sa očakáva, že prínosy návrhu presiahnu 10 miliárd eur ročne.

Akt o kótovaní

Ak chcú byť spoločnosti v súčasnej dobe kótované na verejných trhoch, musia splniť nemalý počet požiadaviek. Ako príklad možno spomenúť rozsah dokumentácie týkajúcej sa prospektu, ktorý môže v určitých prípadoch dosiahnuť až 800 strán.

Zmeny, ktoré boli navrhnuté:

 • zjednodušia dokumentáciu, ktorú musia spoločnosti predložiť, keď žiadajú o kótovanie na verejných trhoch, a sprehľadnia kontrolné procesy vnútroštátnych orgánov dohľadu, čím sa vo všetkých možných prípadoch urýchli proces kótovania a znížia sa s ním súvisiace náklady. Odhaduje sa napríklad, že kótované spoločnosti EÚ ušetria v dôsledku nižších nákladov na dodržiavanie predpisov približne 100 miliónov eur ročne, pričom len vďaka jednoduchším pravidlám týkajúcim sa prospektu spoločnosti ročne ušetria až 67 miliónov eur,
 • zjednodušia a objasnia určité požiadavky týkajúce sa zneužívania trhu bez toho, aby sa ohrozila integrita trhu,
 • pomôžu spoločnostiam viac sa zviditeľniť pre investorov, a to tak, že sa podporí rozsiahlejší investičný prieskum, najmä v prípade malých a stredných podnikov,
 • umožnia vlastníkom spoločností kótovať ich podnik na rastových trhoch MSP, pričom budú mať možnosť využiť štruktúry akcií s viacerými hlasovacími právami tak, aby si mohli zachovať dostatočnú kontrolu nad svojou spoločnosťou aj po jej kótovaní a aby zároveň dokázali chrániť práva všetkých ostatných akcionárov.

Tieto opatrenia pomôžu ďalej rozvinúť úniu kapitálových trhov, keďže prispejú k zníženiu miery zbytočnej byrokracie a nákladov, ktoré musia spoločnosti znášať. To povzbudí spoločnosti v tom, aby na kapitálových trhoch EÚ získali kotáciu a udržiavali si ju. Ľahší prístup na verejné trhy umožní spoločnostiam lepšie diverzifikovať svoju činnosť a získať doplnkové zdroje k už dostupným zdrojom financovania.

Ďalšie informácie a ďalšie kroky

Balík predpisov o zúčtovacích službách pozostáva z týchto dokumentov:

  • oznámenie,
  • nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o infraštruktúre európskych trhov (EMIR), nariadenie o kapitálových požiadavkách (CRR) a nariadenie o fondoch peňažného trhu (MMF),
  • smernica, ktorou sa mení smernica o kapitálových požiadavkách (CRD), smernica o investičných spoločnostiach (IFD) a smernica o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP).

Balík predpisov o kótovaní pozostáva z týchto dokumentov:

  • pozmeňujúce nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o prospekte, nariadenie o zneužívaní trhu a nariadenie o trhoch s finančnými nástrojmi,
  • pozmeňujúca smernica, ktorou sa mení smernica o trhoch s finančnými nástrojmi a zrušuje smernica o kótovaní, a
  • smernica o akciách s viacerými hlasovacími právami.
 • Balík predpisov o platobnej neschopnosti podnikov pozostáva z týchto dokumentov:
  • smernica o platobnej neschopnosti podnikov.

Uvedených šesť príslušných legislatívnych návrhov sa teraz predloží na prijatie Európskemu parlamentu a Rade.

O mam

Odporúčame pozrieť

R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Krajiny EÚ chcú o rok predĺžiť zúčtovacie obdobie pre vyplatené eurofondy z predošlého programového obdobia. …

Consent choices