obnovitelne zdroje energie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci chcú podporiť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie

Navrhovaným zákonom sa urýchli postup udeľovania povolení pre nové elektrárne na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne panely alebo veterné elektrárne.

Poslanci Európskeho parlamentu vo svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu Komisie skrátili maximálnu lehotu na schválenie nových zariadení z dvanástich na deväť mesiacov, ak sa nachádzajú v takzvaných oblastiach urýchľovania obnoviteľných zdrojov energie. Každý členský štát ich označí v závislosti od toho, či je schopný inštalovať obnoviteľné zdroje energie rýchlejším tempom. Ak príslušný orgán neodpovie v stanovenej lehote, povolenie alebo žiadosť sa považuje za schválenú – na základe tzv. zásady „pozitívneho mlčania“.

Mimo týchto oblastí by tento proces nemal presiahnuť 18 mesiacov, tvrdia poslanci, a nie dva roky, ako sa pôvodne navrhovalo. Pokiaľ ide o modernizáciu existujúcich zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, poslanci chcú, aby proces udeľovania povolení neprekračoval šesť mesiacov.

Pri stanovovaní pravidiel pre oblasti urýchľovania obnoviteľných zdrojov energie, musia krajiny EÚ zabrániť alebo aspoň výrazne okresať negatívny vplyv na životné prostredie, ktorý by tu mohol nastať. Lokality sústavy Natura 2000, prírodné parky a rezervácie, ako aj identifikované trasy sťahovania vtákov a morských cicavcov sú vylúčené s výnimkou umelých a zastavaných plôch, ako sú strechy, parkoviská alebo dopravná infraštruktúra. Poslanci tiež doplnili ustanovenia s cieľom zabezpečiť, aby verejnosť bola zapojená pri výbere oblasti pre elektráreň a pri stanovovaní oblastí urýchľovania obnoviteľných zdrojov.

Zvýšiť vybavenie solárnymi panelmi na budovách a tepelnými čerpadlami

Návrh obsahuje aj povinnosť krajín EÚ zabezpečiť, aby boli povolenia na inštaláciu solárnych zariadení na budovách dodané do mesiaca. V prípade menších zariadení s výkonom nižším ako 50 kW bude postačovať jednoduché oznamovanie. Inštalácia solárnych zariadení bude vyňatá z povinnosti vykonať posúdenie vplyvu na životné prostredie, rozhodli poslanci. Postup vydávania povolenia na inštaláciu tepelných čerpadiel nesmie presiahnuť jeden mesiac.

S cieľom bezodkladne priniesť viac energie z obnoviteľných zdrojov do siete poslanci do návrhu začlenili aj prvky nedávneho návrhu Komisie predloženého v rámci tzv. „núdzového postupu“, aby väčšina ustanovení nadobudla účinnosť už v roku 2023.

Vyhlásenie spravodajcu

„Dnes sme položili základy pre rýchlejšie procesy vydávania povolení, aby sme mohli rýchlejšie využívať obnoviteľné zdroje energie, a tým podporili energetickú transformáciu. Zaviedli sme nové opatrenia, ktoré poskytujú členským štátom a ich inštitúciám väčšiu voľnosť, ako je zásada „pozitívneho ticha“ v oblastiach urýchľovania obnoviteľných zdrojov energie za predpokladu, že projekty obnoviteľných zdrojov sú vo verejnom záujme a môžu mať prospech zo zjednodušeného posudzovania pre osobitné výnimky v právnych predpisoch EÚ v oblasti životného prostredia,“ povedal spravodajca Európskeho parlamentu Markus Pieper (EPP, DE).

Ďalší postup

Návrh správy bol prijatý 407 hlasmi za, 34 hlasovalo proti a 181 sa hlasovania zdržalo. Poslanci tiež hlasovali o postúpení spisu výboru s cieľom začať rokovania s Radou o dohode v prvom čítaní.

Súvislosti

Návrh právneho predpisu predložila Komisia v rámci balíka REpowerEU, ktorého cieľom je znížiť európsku závislosť od dovozu fosílnych palív z Ruska v reakcii na jeho agresiu na Ukrajine. Zmení sa ním smernica o energii z obnoviteľných zdrojov, smernica o energetickej efektívnosti a smernica o energetickej hospodárnosti budov, v súvislosti s ktorými prebiehajú samostatné revízie v rámci balíka „Fit for 55″.

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Ak sa chceme čo najskôr odstrihnúť od fosílnych palív, musí byť prechod na obnoviteľné zdroje čo najjednoduchší. Tento zámer plne podporujem, preto budem hlasovať za to, aby sa skrátil schvaľovací proces pre nové zariadenia z obnoviteľných zdrojov energie. Pre Slovensko považujem za obzvlášť dôležité, že návrh obsahuje aj povinnosť krajín EÚ zabezpečiť povolenia na inštaláciu solárnych zariadení na budovy do troch mesiacov. V prípade menších zariadení bude stačiť jednoduchý postup oznámením.“

Miroslav Číž (S&D, SK) uviedol: „Občania očakávajú, že Európska únia bude schopná reagovať na globálne aj regionálne výzvy. Európska energetická autonómia sa stala absolútnou prioritou. Nie je to prekvapujúce, nakoľko energetickou chudobou je ohrozená signifikantná časť populácie. EÚ musí teda hájiť verejný záujem. Sú tu strednodobé a dlhodobé ciele. Je jasné, že ak má táto zmena uspieť, je dôležité, aby bol legislatívny rámec prehľadný. Nachádzame sa vo veľmi nepríjemnej situácií. Musíme mať jednoznačne aj núdzové opatrenia. Kontext v členských štátoch je dramaticky rozličný. Bude potrebná istá miera flexibility. Kratšie lehoty na dosiahnutie cieľov nebudú efektívne, ak na ich splnenie nebudú dostatočné vnútroštátne kapacity. Text taktiež pripisuje váhu zmierneniu administratívnej záťaže. Podobné reálie vnímame aj v spoločnej poľnohospodárskej politike. Jednoznačne treba v tomto kontexte myslieť na zraniteľný vzťah medzi zelenými požiadavkami a kapacitami poľnohospodárskej produkcie. Výroba dostatku kvalitných potravín musí zostať prvoradou. Preto pomoc a kompenzácie pri transformácií pre poľnohospodára budú kľúčové.“

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Ak to s urýchľovaním prechodu na obnoviteľné zdroje myslíme skutočne vážne, potrebujeme masívne investície a zjednodušené administratívne procedúry. Schvaľovanie už nemôže trvať dlhé mesiace či dokonca roky. Tu si domácu úlohu musí urobiť tak EÚ ako aj členské štáty, ktoré musia občanov skutočne motivovať k prechodu na zelenšie zdroje, a to najmä využitím európskych prostriedkov aj na priame dotácie, ktoré pokryjú veľkú časť a nielen zlomok celkovej ceny, ako je to dnes na Slovensku. Musíme sa zbaviť predovšetkým kotlov na tuhé palivá, ktoré okrem znečisťovania spôsobujú len na Slovensku spôsobujú ročne takmer 5000 úmrtí. Som však zásadne proti paušálnemu zákazu plynových kotlov, pretože bez ohľadu na ich vek, mali by byť aj naďalej prípustné všetky, ktoré dokážu spaľovať aj vodík, biolplyn, biometán, respektíve blending týchto plynov so zemným plynom. Ukázalo sa totiž, že aj kotle napríklad zo 60tych a 70tych rokov dokážu absorbovať vodík, keďže v tom čase sa namiesto zemného plynu používal na vykurovanie svietiplyn. Stále to bude totiž oveľa ekonomicky výhodnejšie riešenie v porovnaní s tepelnými čerpadlami, ktoré v zime v plnej miere využívajú na vykurovanie elektrickú energiu, čo je najdrahšia forma vykurovania. Nehovoriac o zvýšení celkovej spotreby elektrickej energie, ktorá bez krytia záložných zdrojov, vodné, plynové, uhoľne elektrárne, môže zvýšiť riziko blackoutov. Na Slovensku je dnes takmer 50% spotreby zemného plynu vykurovanie domácností a malých firiem, no ich podiel na emisiách celej krajiny je len 6%, nenesú teda zásadný podiel na vytváraní znečistenia a nemali by byť penalizovaní.“

Viac..  Michal Wiezik o nezateplených budovách: Dalo by sa povedať, že zohrievame vesmír

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Jediná cesta z energetickej krízy je konečne naplno a v súlade s prírodou využiť zelenú energiu a neplytvať ňou. Najlepšie tak ochránime ako naše peňaženky, tak planétu a bezpečnosť a zaistíme nové pracovné miesta. Potrebujeme odstrániť zbytočnú byrokraciu, ktorá sa na Slovensku týka najmä pripájania do siete. Príroda je súčasťou riešenia, nie problému.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Deklarovaným cieľom je zjednodušenie povoľovacích konaní pre produkciu energie z obnoviteľných zdrojov. K materiálu ale nebola vypracovaná analýza dopadov, ktorá by zabezpečovala efektívne dosiahnutie tohto cieľa. Z tohto dôvodu sa plánujem zdržať hlasovania.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Vítam dnešnú rozpravu a hlasovanie o novom zákone na urýchlenie udeľovania povolení pre elektrárne na výrobu energií z obnoviteľných zdrojov, ktorý je súčasťou balíka RePowerEU. Súčasná energetická kríza znamená, že musíme urýchlene diverzifikovať naše dodávky energie, ale aj zabezpečiť, aby sme mali dostatočnú flexibilitu na rýchlejšie budovanie infraštruktúry, ako sú elektrárne. Je to kľúčové pre zabezpečenie dostatku dodávok a dostupných cien energie pre naše domácnosti a podniky.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Revízia smerníc má za cieľ urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a zbaviť sa závislosti od fosílnych palív z Ruska. Zdĺhavé a zložité administratívne postupy nesmú stáť v ceste tejto transformácie.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Obnoviteľné zdroje energie sú nevyhnutnou podmienkou ekologicky čistého života občanov do budúcnosti. Stotožňujem sa s potrebou rýchleho zavádzania zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Málo sa však myslí, pokiaľ sa vôbec myslí na občanov trpiacich energetickou chudobou, ktorí si len veľmi ťažko môžu dovoliť nainštalovať solárne panely alebo tepelne čerpadlá. Pokiaľ by som mal právo rozhodnúť v tejto súvislosti, trval by som na tom, aby osoba trpiaca energetickou chudobou mala možnosť bezplatne nainštalovať napr. solárne panely, tepelné čerpadlá, atď.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Obnoviteľné zdroje energie potrebujeme podporovať nielen kvôli ekológii a energetickej sebestačnosti, ale aj kvôli našej vojenskej bezpečnosti. Vojenský agresor dokáže zaútočiť na jeden veľký strategický objekt, nemôže však zničiť množstvo malých rozptýlených energetických zdrojov. Odstraňovanie byrokracie, ktorá napĺňaniu týchto cieľov bráni, je tou najjednoduchšou a najlacnejšou cestou.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Obnoviteľné zdroje energie sú kľúčové v boji proti zmene klímy, pri znižovaní cien energie, závislosti Únie od fosílnych palív a pri zaisťovaní bezpečnosti dodávok energie v Únii. Preto potrebujeme odstrániť čo najviac administratívnych prekážok a vyčleniť čo najviac zdrojov na ich efektívne použitie. Dôležité však je, aby sme správne identifikovali lokality v ktorých je možné budovať zariadenia na výrobu obnoviteľnej energie bez negatívneho dopadu na ochranu prírody. Najmä v spojitosti s vodnou energiou a energiou z biomasy by benevolencia v uplatňovaní nadradeného verejného záujmu výroby energie viedla k vážnym poškodeniam riek a vzácnych lesných území. To je neprípustné.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Europoslanci schválili podporu obchodu pre Ukrajinu aj ochranu poľnohospodárom EÚ

Európsky parlament v utorok schválil predĺženie dočasných opatrení na liberalizáciu obchodu pre Ukrajinu a zároveň …

Consent choices