Obchodovanie s ľuďmi, žobrák. PHOTO: OPK

Komisia navrhuje prísnejšie pravidlá o boji proti obchodovaniu s ľuďmi

Komisia navrhla posilniť pravidlá o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boj proti nemu. Každoročne sa viac ako 7 000 ľudí stane obeťami obchodovania s ľuďmi v EÚ. Dá sa očakávať, že tento údaj je oveľa vyšší, keďže mnoho obetí zostáva neodhalených. Ročné náklady spojené s obchodovaním s ľuďmi v EÚ dosahujú 2,7 miliardy EUR. Väčšinu obetí tvoria ženy a dievčatá, ale podiel mužských obetí je takisto na vzostupe, najmä pokiaľ ide o pracovné vykorisťovanie.

Formy vykorisťovania sa v posledných rokoch vyvíjali, pričom trestná činnosť čoraz viac nadobúda online rozmer. Tento fakt si vyžaduje nové opatrenia na úrovni EÚ, keďže obchodníci s ľuďmi využívajú príležitosti na nábor, kontrolu, prepravu a vykorisťovanie obetí, ako aj na presun ziskov a oslovovanie klientov v EÚ aj mimo nej.

Aktualizované pravidlá poskytnú orgánom presadzovania práva a justičným orgánom účinnejšie nástroje na vyšetrovanie a stíhanie nových foriem vykorisťovania. Napríklad sa nimi zabezpečí, že vedomé využívanie služieb, ktoré poskytujú obete obchodovania s ľuďmi, predstavuje trestný čin. V návrhu Komisie sa stanovujú povinné sankcie voči spoločnostiam za trestné činy obchodovania s ľuďmi, a nielen voči jednotlivcom. Cieľom návrhu je tiež zlepšiť postupy na včasnú identifikáciu a podporu obetí v členských štátoch, najmä vytvorením európskeho referenčného mechanizmu.

Aktualizované pravidlá budú zahŕňať najmä tieto prvky:

  • Zaradenie nútených manželstiev a nezákonných osvojení medzi druhy vykorisťovania, na ktoré sa vzťahuje vymedzenie v smernici. To si bude vyžadovať, aby členské štáty vo svojom vnútroštátnom trestnom práve kriminalizovali takéto konanie ako obchodovanie s ľuďmi.
  • Výslovný odkaz na trestné činy obchodovania s ľuďmi spáchané alebo uľahčené prostredníctvom informačných a komunikačných technológií vrátane internetu a sociálnych médií.
  • Povinné sankcie pre právnické osoby zodpovedné za trestné činy obchodovania s ľuďmi. To zahŕňa ich vylúčenie z požívania verejných finančných príspevkov alebo dočasné alebo trvalé zatvorenie zariadení, v ktorých došlo k trestnému činu obchodovania s ľuďmi.
  • Formálne vnútroštátne referenčné mechanizmy na zlepšenie včasnej identifikácie a postúpenia na pomoc a podporu obetiam, ktoré vytvoria základ pre európsky referenčný mechanizmus zriadením vnútroštátnych kontaktných miest.
  • Zintenzívnenie znižovania dopytu tým, že osoby, ktoré vedome využívajú služby poskytované obeťami obchodovania s ľuďmi, spáchajú trestný čin.
  • Ročný zber údajov o obchodovaní s ľuďmi v celej EÚ, ktorý má uverejňovať Eurostat.
Viac..  Pred 70 rokmi vstúpil do platnosti Európsky dohovor o ľudských právach

Ďalšie kroky

Návrh teraz preskúma Európsky parlament a Rada. Po schválení budú musieť členské štáty transponovať nové pravidlá do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Súvislosti

Obchodovanie s ľuďmi je cezhraničná trestná činnosť, ktorá sa týka všetkých členských štátov. Napriek pokroku v posledných rokoch zostáva v EÚ naďalej vážnou hrozbou. Dnes uverejnená štvrtá správa o pokroku dosiahnutom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi poskytuje faktický prehľad o kľúčových otázkach týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi v EÚ.

Smernica o boji proti obchodovaniu s ľuďmi je od roku 2011 pevným pilierom úsilia EÚ v oblasti predchádzania obchodovaniu s ľuďmi a boja proti nemu. Poskytuje právny základ pre dôraznú trestnoprávnu odozvu a vysoké normy ochrany a podpory obetí. Najnovší vývoj si však vyžaduje aktualizáciu súčasného znenia.

Komisia v apríli 2021 predložila stratégiu EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2021 – 2025 zameranú na predchádzanie trestnej činnosti, postavenie obchodníkov s ľuďmi pred súd, ochranu obetí a posilnenie ich postavenia. Jedným z kľúčových opatrení stratégie bolo hodnotenie a možné preskúmanie smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi v snahe prispôsobiť ju aktuálnym potrebám. Keďže obchodovanie s ľuďmi často realizujú organizované zločinecké skupiny, stratégia v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi je úzko prepojená so stratégiou EÚ v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti. Ochrana spoločnosti pred organizovanou trestnou činnosťou, ktorá zahŕňa aj boj proti obchodovaniu s ľuďmi, je prioritou stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu.

O mam

Odporúčame pozrieť

V roku 2021 stúpol v EÚ počet obetí obchodovania s ľuďmi medziročne o 10 %

V roku 2021 v Európskej únii (EÚ) registrovali 7 155 obetí obchodovania s ľuďmi. V …

Consent choices