PHOTO: © European Union 2023

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne?

Povinnosť zverejniť informácie o udržateľnosti sa dotkne prvých organizácií už v roku 2025. Podrobnosti o svojich aktivitách v oblasti životného prostredia, sociálnych aspektov a podnikového riadenia budú musieť vykázať za hospodársky rok 2024. Cieľom je stransparentniť údaje o vplyve ich modelu podnikania na udržateľnosť.

Veľké organizácie s viac než 500 zamestnancami by mali podľa existujúcej smernice Európskeho Parlamentu a Rady č. 2014/95/EÚ (NFRD) zverejňovať informácie o vplyvoch svojej činnosti, či už pozitívnej alebo negatívnej, vrátane vplyvov na spoločnosť. 

Mali by tak povinne podávať správy:

• o environmentálnych a sociálnych záležitostiach,

• o zamestnaneckých podmienkach,

• o ľudských právach a boji proti korupcii a úplatkárstvu,

• povinne popisovať svoje výsledky a politiky týkajúce sa vyššie uvedených tém a používané politiky riadenia firmy a dozorných orgánov.

Či už ste klient, investor, regulátor alebo zamestnanec, určite vás zaujíma, ako konkrétne spoločnosti prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju alebo ako znižujú svoj negatívny dopad na životné prostredie a prírodné zdroje. Moderným nástrojom na komunikáciu podnikovej udržateľnosti je práve „ESG“ – skratka troch kategórií hodnotenia  Environment (E) – životné prostredie, Social (S) – sociálne aspekty, Governance (G) – podnikové riadenie.

Rada EÚ definitívne schválila Smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov, čím rozšírila kritériá pre subjekty, pre ktoré bude povinné zverejňovanie podrobných informácií z hľadiska udržateľnosti. Táto smernica so zložitým názvom je známa pod skratkou „CSRD“. Prvým rokom, za ktorý bude potrebné zverejniť správu o udržateľnosti, je rok 2024.

Dotkne sa všetkých spoločností s kótovanými cennými papiermi na trhoch regulovaných EÚ (okrem mikropodnikov) a spoločností, ktoré spĺňajú 2 z 3 nasledovných kritérií:

  • výnosy >40 mil. EUR,
  • celkové aktíva >20 mil. EUR,
  • >250 zamestnancov.

Najnovší časový harmonogram pre povinnosti vyplývajúce z návrhu smernice CSRD je:

  • 1. januára 2024 – podniky, na ktoré sa už vzťahuje smernica o nefinančnom podávaní správ (v roku 2025 sa podávajú správy o údajoch za rok 2024).
  • 1. januára 2025 – veľké podniky, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahuje smernica o nefinančnom výkazníctve (v roku 2026 sa podávajú správy o údajoch za rok 2025).
  • 1. januára 2026 – kótované malé a stredné podniky, ako aj malé a nekomplexné úverové inštitúcie a pre kaptívne poisťovne (vykazovanie v roku 2027 o údajoch za rok 2026).

Vieme ako na ESG. Poradíme aj vám.

Podľa odhadov na základe predbežne stanovených kritérií, sa bude smernica CSRD priamo dotýkať okolo 700 – 800 spoločností na Slovensku. No nie je to úplne tak, dopad smernice a aplikovanie princípov ESG sa bude týkať, a v princípe sa už týka, ďaleko širšieho spektra spoločností. Dôvodom je aj jedna z úloh pre tieto povinné subjekty preukazovať, do akej miery sa riadia princípmi udržateľnosti a ESG kritériami aj ich dodávatelia, odberatelia, klienti, ako ich vnímajú zákazníci, stakeholderi, verejnosť a neziskové organizácie. 

V ČSOB sa touto témou intenzívne zaoberáme a stanovujeme si tie najvyššie ciele. Poradíme vám, ako sa dajú nové povinnosti zmeniť na príležitosti, ktoré aj vašu spoločnosť zmenia na modernú, na relevantného obchodného partnera, výborného zamestnávateľa a tiež aj atraktívny subjekt na investíciu. Odporúčame preto všetkým spoločnostiam bez ohľadu na ich zameranie a veľkosť aby sa minimálne začali zaoberať aplikovaním princípov a požiadaviek ESG dovnútra spoločnosti, zanalyzovali súčasný stav a pripravili si postupné kroky k implementácii štandardov udržateľnosti.

(PR).

Viac..  Nové krajiny z členstva v Únii profitovali, rástli rýchlejšie ako priemer EÚ

O red

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices